20
No Iisaa immintiniraa
Ɲannde alan, Mariyama mo Magdala hujji, yehi to yanaande too. O tawi haayre uddiranoonde yanaande ndee tallitaama. O dogi, o yehi to Simon Piyeer e taalibbo mo Iisaa horsinnoo oo, o wii ɓe:
—Ɓe ittii Moobbo oo e yanaande ndee, mi anndaa fuu ɗo ɓe ngaɗi mo.
Piyeer e taalibbo oo njalti, njehi to yanaande too. Eɓe ndoga ko ɓe mbaawi fuu. Taalibbo oo daɗi Piyeer, adii ɗum e yanaande ndee. O yuurnii, o yii kasanke oo yo ɓolo, kaa o naataali. Simon Piyeer, kaɲum kaa yottii fuu, naati, tawi kasanke oo ana jooɗii. Pilkol pilkanoongol e hoore Iisaa ngol tawdaaka e kasanke oo, ngol tawaama engol sowii feere maggol. Nden taalibbo ardinooɗo warde oo, kaɲum duu naati, yii, goonɗini. Tawi ɓe paamaano tafon ko Binndi ɗii mbii koo, Iisaa yo immitintooɗo. 10 Caggal mum, taalibaaɓe ɗiɗon ɓee kooti to mum'en.
No Iisaa ɓanngirani Mariyama mo Magdala
11 Kaa Mariyama ana darii ɗo damal yanaande ɗoo, ana woya. O turii, o yuurnii ley yanaande ndee. 12 O yii malaa'ika'en ɗiɗon ɓe kaddule daneeje ana njooɗii ɗo tew Iisaa oo resanoo ɗoo, gooto ɗo hoore ɗoo, goɗɗo oo to koyɗe too. 13 Malaa'ika'en ɓee mbii mo:
—Banndam debbo, koɗum mboyataa?
O jaabii ɓe:
—Ɓe ittii Moobbo am ɗoo, mi anndaa fuu to ɓe ndesi ɗum.
14 Nde o haalnoo kaa haala ndee, o yeeccitii, o yii Iisaa ana darii, kaa o annditaali ɗum. 15 Iisaa wii mo:
—Banndam debbo, koɗum mboyataa? Homo tewtataa?
Mariyama miili golloowo nokku oo haaldata e mum, wii oon:
—Giɗo, so aan itti mo ɗoo, haalanam ɗo ndesu-ɗaa mo, faa mi ɓamta mo.
16 Iisaa wii mo:
—Mariyama!
O yeeccitii, o wii e ibaraninkoore:
Rabbunii!
(Ɗum woni «Moobbo».)
17 Iisaa wii mo:
—Pati memam, sabi mi ŋabbitaali to Baabiraaɗo am tafon. Yaa to sakiraaɓe am, mbiyaa ɓe mi ŋabbitan to Baabiraaɗo am, Baabiraaɗo mon, Laamɗo am, Laamɗo mon.
18 Mariyama mo Magdala martinoyi taalibaaɓe ɓee kumpa, wii ɓe:
—Mi yii Moobbo oo.
O haaltani ɓe ko Iisaa haalani mo koo fuu.
No Iisaa ɓanngirani taalibaaɓe mum
19 Nde kiikiiɗe alan warnoo ndee, taalibaaɓe Iisaa coki baafal dow hoore mum'en nokku ɗo ɓe kawriti ɗoo, saabe kulol hooreeɓe Yahuudiyankooɓe. Nden Iisaa wari darii hakkunde maɓɓe, wii ɓe:
—Onon e jam!
20 Nde o jowtunoo ɓe ndee, o holli ɓe nebbe juuɗe makko e wuttuldu makko. Taalibaaɓe ɓee ceyii nde njii Joomiraaɗo oo ndee. 21 Nden Iisaa wii ɓe kasen:
—Onon e jam! Hono no Baabiraaɗo neliri kam nii, neliran-mi on.
22 Nde o haalnoo ɗii haalaaji ndee, o fuufi e maɓɓe, o wii:
—Njaɓɓee Ruuhu Ceniiɗo! 23 Mo njaafi-ɗon luutti mum, yaafaama ɗi, mo on njaafaaki luutti mum, yaafataake.
No Iisaa ɓanngirani Tomaa
24 Kaa Tomaa noddirteeɗo Funeeru, gooto e sappo e ɗiɗon ɓee, walaano ɗon nde Iisaa ɓanngunoo hakkunde maɓɓe ndee. 25 Taalibaaɓe ɓee mbii mo:
—Min njii Moobbo men!
O jaabii ɓe:
—So mi yiyaali batte tontanɗe ɗee e nebbe makko, mi waɗa feɗeendu am e majje, mi waɗa junngo am e wuttuldu makko, abada mi goonɗintaa.
26 Yontere wootere caggal mum, taalibaaɓe ɓee kawriti kasen. Tomaa ana wondi e maɓɓe. Baafe ɗee fuu ana cokii. Iisaa ɓanngi, darii hakkunde maɓɓe, wii:
—Onon e jam!
27 O wii Tomaa:
—Waddu ɗoo feɗeendu maa, ƴeew juuɗe am, waddu junngo maa, waɗu ngo e wuttuldu am. Sel sikkitaade, goonɗin tan.
28 Tomaa jaabii, wii mo:
—Joomiraaɗo am, Laamɗo am.
29 Iisaa wii mo:
—Saabe a yii kam ngoonɗinir-ɗaa. Ɓeen ɓe njiyaali kam so ngoonɗini, mbelii hoore.
Haala faandaa dewtere ndee
30 Iisaa waɗii yeeso taalibaaɓe mum kaayɗe goɗɗe keewɗe ɗe mbinndaaka ley ndee dewtere. 31 Ɗee ɗoo mbinndaama, yalla oɗon ngoonɗina Iisaa woni AlmasiihuƁii Laamɗo oo, yalla so on ngoonɗinii, oɗon keɓira nguurndam saabe makko.