21
No Iisaa ɓanngirani taalibaaɓe mum njeɗɗon
Caggal ɗum, Iisaa ɓannganii taalibaaɓe mum ɓee kasen sera weendu Tiberiyas. Annii no mo ɓanngiri: Simon Piyeer e Tomaa noddirteeɗo Funeeru oo e Natanayel mo Kaana leydi Galili e ɓiɓɓe Jebede worɓe ɓee e taalibaaɓe ɗiɗon woɓɓe, ɓe fuu eɓe tawdanoo ton. Simon Piyeer wii ɓe:
—Mi yahan awgal.
Ɓe mbii mo:
—Minen duu, min njaadan e maa.
Ɗon e ɗon ɓe njalti, ɓe naatoyi laana. Oon jemma, ɓe keɓaali fay huunde. Nde fajiri feccii ndee, Iisaa darii dow daŋŋeere ndee, kaa taalibaaɓe ɓee annditaali ɗum Iisaa. O wii ɓe:
—Sukaaɓe, oɗon jogii ko ɲaametee naa?
Ɓe mbii:
—Min ngalaa!
O wii ɓe:
—Tippee bubbol ngol bannge ɲaamo laana kaa, on keɓan.
Non ɓe tippii ngol. Ɓe keɓi liɗɗi faa ɓe ndonki suutude ngol. Taalibbo mo Iisaa horsini oo wii Piyeer:
—Ɗum Moobbo men!
Nde Simon Piyeer nannoo ɗum moobbo mum'en ndee, ɓoornii saaya mum, sabi mo ɓoortinooɗo ka, mo fiyii e ndiyam ɗam. Taalibaaɓe heddiiɓe ɓee ngaddi laana kaa, ana ndaasa bubbol keewngol liɗɗi ngol. Ɓe ngoɗɗoraaki daŋŋeere ndee kinaa ko waarata e meeturuuji teemedere. Nde ɓe ƴeentunoo ndee, ɓe njii liɗɗi ana pawii dow ƴulɓe yiite, ɓe njii buuru duu. 10 Iisaa wii ɓe:
—Ngaddee yoga e liɗɗi ɗi nanngu-ɗon jooni ɗii.
11 Simon Piyeer naati laana kaa, fooɗi bubbol ngol, ƴeŋŋini. Ngol keewngol liɗɗi mawɗi. Liɗɗi ɗii yo teemedere e capanɗe joy e tati. No ɗi poti heewde nii fuu, bubbol ngol seekaaki. 12 Iisaa wii ɓe:
—Ngaree, ɲaamee!
Nde wonnoo ɓe fuu ɓe anndii ɗum Joomiraaɗo, fay gooto e taalibaaɓe ɓee lamndaaki mo «Aan homo?» 13 Nden Iisaa wari, ɓami buuru e liɗɗi, hokki ɓe. 14 Ngol woni cilol tataɓol ko Iisaa ɓanngani taalibaaɓe mum caggal immitagol mum.
No Iisaa haaldiri e Piyeer
15 Nde ɓe taƴunoo kooƴol ndee, Iisaa wii Simon Piyeer:
—Simon ɓii Yuhanna, a ɓuraa ɓee ɗoo yiɗude kam naa?
O jaabii:
—Goonga, Moobbo, aɗa anndi miɗo yiɗu maa.
Iisaa wii mo:
—Tiiɗu e baaloy am!
16 Iisaa wii mo kasen:
—Simon, ɓii Yuhanna, aɗa yiɗi kam naa?
O jaabii:
—Sanne, Moobbo, aɗa anndi miɗo yiɗu maa!
Iisaa wii mo:
—Tiiɗu e baali am!
17 Iisaa wii mo kasen:
—Simon, ɓii Yuhanna, aɗa yiɗi kam naa?
Piyeer sunaa sabi jooni woni cilol tataɓol ko Iisaa wii mo «Aɗa yiɗi kam naa?» Piyeer wii mo:
—Joomiraaɗo, aɗa humpitii huunde fuu, aɗa anndi miɗo yiɗu maa.
Iisaa wii mo:
—Tiiɗu e baali am! 18 Miɗo haalane goonga, e njokollaaku maa a ɓoornike kaddule maa, a yehii to njiɗ-ɗaa fuu. Kaa nde a naywii, a fooccan juuɗe maa, goɗɗo ɓoorne ɗe, naɓe to a yiɗaa.
19 E ɗii haalaaji Iisaa sapporii no Piyeer maayrata e no teddinirta Laamɗo. Nde o haalnoo ɗum ndee, o wii ɗum:
—Jokkam!
No Iisaa haaliri haala taalibbo mum korsuɗo oo
20 Piyeer yeeccitii, yii taalibbo mo Iisaa horsini oo ana jokki e mum'en. Kaɲum woni naayinooɗo e Iisaa nde ɓe kirtotonoo ndee, so wii: «Moobbo, homo woni jammbotooɗo ma oo?»
21 Nde Piyeer yiinoo korsuɗo oo ndee, wii Iisaa:
—Moobbo, hono oo nee wattinirta?
22 Iisaa jaabii mo:
—So miɗo muuyani mo nguurndam faa nde ngartu-mi, koɗum hillu maa hen? Aan kaa, jokkam tan.
23 Ngol konngol saakii hakkunde goonɗinɓe Iisaa fuu: «Taalibbo oo maayataa.» Kaa Iisaa wiyaali mo maayataa, ko o wii dee: «So miɗo muuyani mo nguurndam faa nde ngartu-mi, koɗum hillu maa hen?»
24 Oo taalibbo seettii ɗee kulle so winndi ɗe, eɗen anndi duu seedaaku makko oo yo goonga.
Timmooɗe dewtere ndee
25 Iisaa waɗii kuɗɗe goɗɗe keewɗe kasen. So ɗe mbinndiranooma gootel gootel, miɗo miila ɗee dewte mbaawataano heƴude e aduna oo.