Golle Nelaaɓe
1
Waayam Tawfilus, e ley dewtere am aranndeere ndee, mi winndii hen ko Iisaa fuɗɗiri gollude e waajaade fuu, faa ɲannde nde mo ŋabbinaa ndee, caggal o wasike nelaaɓe ɓe o suɓorii Ruuhu Ceniiɗo ɓee.
Caggal nde o torraa ndee, o ɓannginani ɓe hoore makko, o hollirii ɓe e daliilaaji keewɗi omo wuuri. O wondi e maɓɓe balɗe capanɗe nay, omo waajoo ɓe haala Laamu Laamɗo. Ɲannde wootere omo ɲaamda e maɓɓe, o wasii ɓe pati ɓe ngoɗɗoo Urusaliima, ɓe kettoo fodoore Baabiraaɗo nde ɓe naniri mo ndee.
O wii:
—Yaayaabatisirannoo ndiyam, kaa e ley balɗe seeɗa, onon, on mbatisirte Ruuhu Ceniiɗo.
Ɓe fuu ɓe kawri, ɓe lamndii mo, ɓe mbii:
—Joomiraaɗo, e oo wakkati ngartirtaa laamu Israa'iila naa?
Iisaa jaabii ɓe, wii:
—On mbaawaa anndude jamaanuuji e wakkatiiji ɗi Baabiraaɗo waɗiri baawɗe mum. Kaa so Ruuhu Ceniiɗo oo jippike e mooɗon, on keɓan baawɗe, on laatoto seedee'en am ley Urusaliima e ley leydi Yahuudiya fuu, kaɲum e Samariya, faa to leydi haaɗi.
Nde o haalnoo ɗum ndee, o ŋabbinaa. Ɓe tiggitii, eɓe ƴeewa faa luurde suddi mo.
10 Ɗo ɓe tiggitii kammu oo tawi omo ŋabbinee ɗoo, worɓe ɗiɗon ɓe kaddule daneeje ngari ndardii e maɓɓe, 11 mbii:
—Galilinkooɓe, ko saabii so ndari-ɗon, oɗon ƴeewa kammu? Iisaa ittaaɗo e mon so ŋabbintinaa dow kammu oo wartiran hono no njiiru-ɗon omo ŋabbitira dow kammu nii.
12 Nde ɓe iwnoo to waamnde haayre wiyeteende Jaytun ndee, ɓe mbirfitii Urusaliima. Ton e Urusaliima ana waara e kilon gooto. 13 Nde ɓe njottii ndee, ɓe ŋabboyi suudu dowuuru ndu ɓe mboownoo mooɓtaade e mum nduu. Nelaaɓe ɓee ngoni: Piyeer e Yuhanna e Yaakuuba e Andire e Filipa e Tomaa e Bartolome e Matta e Yaakuuba ɓii Alfaa e Simon kiranoowo suudu baaba e Yahuuda ɓii Yaakuuba. 14 Ɓe fuu ɓe laatii daande wootere, eɓe tiiɗi e duwaawu, kamɓe e miɲiraaɓe Iisaa e Mariyama inna Iisaa e rewɓe woɓɓe.
No Mattiyas loomtorii Yahuuda
15 Ley ɗeen ɲalaaɗe, goonɗinɓe ko waarata e teemedere e noogay kawri. Piyeer immii, darii hakkunde maɓɓe, wii:
16 —Sakiraaɓe, ko Ruuhu Ceniiɗo haaliri e hunduko Daawuuda, ko woni e Binndi ɗii koo, tabitirii no haaniri nii: o haaliino haala Yahuuda, kolluɗo nannguɓe Iisaa ɓee laawol oo. 17 E meeɗen Yahuuda hiisetenoo, o heɓii ngeɗu makko e golle e nelal. 18 (Kaalisi mo o yeenanoo e golle makko bonɗo oo, o soodi ɗum ngesa, o yehi o wartoyii ley magga, reedu makko seekii, teketi makko fuu mbaylii e leydi. 19 Yimɓe Urusaliima fuu nanii ɗum. Ɗum waɗi so ɓe inndiri ngesa ngaa Akeldama. E ley ɗemngal maɓɓe ɗum woni «Ngesa Ƴiiƴamaawa».) 20 Sabi ɗum winndii e ley dewtere Jabuura:
«Yo galle makko laato saabeere,
pati fay gooto hoɗu hen.
Yo goɗɗo darto darnde makko.»*
21 Haya, worɓe yogaaɓe njaadii e men ko juuti gila nde Joomiraaɗo men Iisaa wondi e men ndee, 22 iwde e wakkati mo Yaayaa looti mo lootogal batisima yaade e ɲalaande nde o ɓamtaa faade e kammu ndee. Joonnoo, ana tilsi gooto e maɓɓe laatidoo e men seedee immitagol Iisaa.
23 Ɓe ndarni worɓe ɗiɗon: Yuusufu noddirteeɗo Barasaba coowirteeɗo Yustus, kaɲum e Mattiyas. 24 Ɓe nduwii, ɓe mbii:
—Joomiraaɗo, aan annduɗo ɓerɗe yimɓe fuu, fammin min mo cuɓi-ɗaa e ɓee ɗoo ɗiɗon 25 faa roondoo golle e nelal, loomtoo Yahuuda joppuɗo ɗum so yehi to nokku mo haandi e mum oo.
26 Ɓe ngaɗi urwa maɓɓe. Urwa oo hawri e Mattiyas. O hiisodaa e nelaaɓe sappo e go'o ɓee.
* 1:20 Jabuura 69.26; 109.8