11
No Iisaa naatiri Urusaliima
Nde ɓe ɓadinoo Urusaliima, ɓe njottii Baytifaaji e Baytaniya, dow waamnde haayre wiyeteende Jaytun, Iisaa neli taalibaaɓe mum ɗiɗon, o wii ɓe:
—Njehee naatoyee ngeenndi ngonndi yeeso mon ndii. Oon wakkati fuu, on tawan mola ndakiiwa nga fay gooto waɗɗaaki abada ana haɓɓii. Kumton nga, ngaddon nga ɗoo. So won biiɗo on ko ngatton nga, njaabo-ɗon Moobbo ana haajaa nga. Ɗon e ɗon on njoppete ngaddon nga.
Ɓe njehi, ɓe tawi mola ana haɓɓii damal sella, ɓe kumti ɗum. Yoga e darinooɓe ɗon ɓee lamndii ɓe:
—Koɗum ngollaton ɗoo? Ko kumtirton mola ngaa?
Ɓe njaaborii ɓeen no Iisaa wiirunoo nii. Ɓeen njoppi ɓe. Ɓe naɓani Iisaa mola ngaa, ɓe njappi e magga saayaaji maɓɓe, o waɗɗii. Heewɓe mbeerti saayaaji mum'en e laawol, woɓɓe kelti caɓe leɗɗe sera ton, mbeerti ɗe e laawol ngol. Ɓee ardii mo, ɓee keedi caggal makko eɓe ilinoo:
—Jettooje e barke ngoodanii gardoowo e dow innde Joomiraaɗo!* 10 Barke woodanii laamu njaati meeɗen Daawuuda, laamu garoowo oo! Jettooje ngoodanii Laamɗo Toowɗo!
11 Iisaa ŋabbiti Urusaliima tan, naatoyi Suudu Dewal Mawndu nduu. Nde o yiinoo ko woni e mayru fuu ndee, o feewi Baytaniya kanko e sappo e ɗiɗon ɓee, tawi hiirii.
No Iisaa huɗiri ibbi
12 Janngo mum, caggal ɓe ndawii Baytaniya, tawi omo yolbi. 13 O soynii ibbi mbillitikki, o yehi ƴeewoyde yalla omo tawa e makki ɓiɓɓe. Nde o yottinoo ki ndee, o tawaali e makki so wanaa haakolooji. Sabi oon wakkati wanaa wakkati rimugol ibbe. 14 O wii ibbi kii:
—Pati fay gooto ɲaamu ɓiɓɓe maa abada kasen!
Taalibaaɓe makko ɓee nani ɗum.
No Iisaa ribbiri jaagotooɓe ley Suudu Dewal Mawndu
15 Ɓe njottii Urusaliima, Iisaa naati daalaare Suudu Dewal Mawndu nduu, o darii omo ribba soodooɓe e soottooɓe wonɓe ley mayre ɓee. O liɓi taabe weccooɓe kaalisi e jooɗorɗe soottooɓe buugaaji. 16 O ɗalaali fay gooto seeka daalaare Suudu Dewal Mawndu nduu ana roondii kaaki. 17 O waajii ɓe:
—Tama wanaa ana winndii: «Suudu am nduu noddirte suudu rewrudu leɲi fuu!» Kaa onon, on ngaɗii ndu suuɗorde yanooɓe.
18 Hooreeɓe yottinooɓe sadaka e dunkee'en Sariya nani ɗum, ndaari no masinbinira mo. Ɓe kuli mo, sabi waaju makko oo naatii jamaa oo sanne. 19 Nde hiirnoo ndee, kanko e taalibaaɓe makko ɓe njalti ngeenndi ndii.
Haala duwaawu gonduɗo e goonɗinal
20 Janngo mum, beetee law, eɓe ɓettoroo to ibbi kii too, ɓe njii ki yoorii kolon faa yottii ɗaɗi. 21 Piyeer miccitii, wii mo:
—Moobbo, ƴeew! Ibbi ki kuɗuno-ɗaa kii yoorii.
22 Iisaa jaabii, wii ɓe:
—Ngoonɗinee Laamɗo! 23 Miɗo haalana on goonga: neɗɗo fuu biiɗo ndee waamnde haayre: «Ɗoofa, saamoy ley maayo geeci», sikkitaaki ley ɓernde mum, goonɗinii ko wii koo waɗan, jaɓante. 24 Ɗum saabii so miɗo wiya on: ko ɲaagi-ɗon e ley duwaawu fuu, ngoonɗinee on keɓii ɗum, nden, on njaɓante. 25 Nde ndari-ɗon faa ngaɗon duwaawu fuu, so won gaɗunooɗo on huunde, njaafee ɗum, yalla Baabiraaɗo mon gonɗo dow kammu oo ana yaafoo on luutti mooɗon. [ 26  §]
Ɗo yamiroore golle Iisaa iwri
27 Ɓe mbirfitii Urusaliima kasen. E ley no o yiilortoo ley Suudu Dewal Mawndu nii, hooreeɓe yottinooɓe sadaka e dunkee'en Sariya e mawɓe ɓattitii mo 28 lamndii mo:
—Yamiroore hende ngollirtaa ko ngollataa koo? Homo yamir maa ngollaa ɗum?
29 Iisaa wii:
—Huunde wootere tan lamndotoo-mi on. Njaabo-ɗon kam, mi haalanan on jamirɗo kam mi golla ko ngollan-mi koo. 30 Lootogal batisimaYaayaa ngal to Laamɗo iwri naa to yimɓe? Njaabee kam!
31 Ɓe ndawridi hakkunde maɓɓe, ɓe mbii:
—So en mbii to Laamɗo, o wiyan: «Ndennoo ko saabii so on ngoonɗinaali Yaayaa?» 32 En mbiyan «yimɓe» naa?
Eɓe kula yimɓe ɓee sabi ɓe fuu eɓe njogorii Yaayaa yo annabaajo jaati. 33 Ɓe njaabii Iisaa, ɓe mbii:
—Min anndaa.
Iisaa wii ɓe:
—Haya miin duu, mi haalantaa on yamiroore nde ngolliran-mi ko ngollan-mi koo.
* 11:9 Jabuura 118.25-26 11:17 Esaaya 56.7 11:17 Yeremiya 7.11 § 11:26 E ɗereeji ɓooyɗi ɗii, yoga ana ɓeyda aaya 26:Kaa so on njaafataako, Baabiraaɗo mon gonɗo dow kammu oo yaafataako on onon duu luutti mooɗon.