10
Haala ceergal
O iwi ɗon, o feewi leydi Yahuudiya e funnaange maayo Urdun. Yimɓe heewɓe pilii mo, o darii omo waajoo ɗum'en kasen, hono no o woownoo nii. Yoga e Farisa'en ngari faa itta koro makko, lamndii mo:
—Tama ana daganii gorko seerde jom suudu mum?
O jaabii ɓe:
—Koɗum Muusaa yamiri on?
Ɓe njaabii, ɓe mbii:
—Muusaa yamirii gorko winnda talkuru ceergal nde ana seera jom suudu mum.*
E ley ɗum, o wii ɓe:
—On yoorɓe ɓerɗe, ɗum saabii so Muusaa winndani on nden yamiroore. Kaa gila e fuɗɗoode, «Laamɗo tagii ɓe waɗii ɓe gorko e debbo. Ɗum waɗi so gorko yoppan inna mum e baam mum, ɓe ɗiɗon fuu ɓe laatoo neɗɗo gooto.» Nii woni ɓe nganaa ɗiɗon kasen, ɓe neɗɗo gooto. Ndennoo, pati neɗɗo seenndu ko Laamɗo reentini.
10 Nde ɓe kootunoo cuuɗi ndee, taalibaaɓe makko ɓee lamndii mo haala majjum. 11 O wii ɓe:
—Ceerɗo jom suudu mum fuu so ɓami goɗɗo, jeenii, 12 hono non duu, debbo cuutaniiɗo gorum, so gorko goɗɗo ɓami ɗum, oon debbo jeenii.
No Iisaa duwanorii cukaloy
13 Won waddanɓe Iisaa cukaloy, yalla ana mema koy, non taalibaaɓe ɓee njahii e yimɓe ɓee. 14 Nde o yii ɗum ndee, o ɓerni, o wii taalibaaɓe ɓee:
—Accee cukaloy koy ngara e am, pati kaɗee koy, sabi wa'uɓe no makkoy nii ɓee njey Laamu Laamɗo oo. 15 Miɗo haalana on goonga: mo jaɓiraali Laamu Laamɗo oo no cukalel nii fuu, naatataa hen.
16 Caggal ɗum, o huufi cukaloy koy, o fawi junngo makko e makkoy, o duwanii koy.
No Iisaa e gorko arsukunte ngaddi
17 Nde Iisaa nanngunoo laawol ndee, gorko gooto dogani mo, diccii yeeso makko, lamndii mo, wii:
—Moobbo moƴƴo, koɗum kaan-mi waɗude faa mi heɓa nguurndam nduumiiɗam?
18 Iisaa wii mo:
—Ko saabii so aɗa noddira kam moƴƴo? Moƴƴo walaa so wanaa gooto, oo woni Laamɗo. 19 Aɗa anndi ɗii ɗoo sariyaaji: «Pati ɲaaɗu hoore, pati jeenu, pati wujju, pati seeda fenaande, pati tooɲu, teddin inna maa e baam maa.»
20 Gorko oo jaabii mo, wii:
—Moobbo, miɗo haybi ɗum fuu gila e cukaaku am.
21 Nden Iisaa ƴeewi mo, yiɗi mo, wii mo:
—Huunde wootere ana ɲaku maa: yaa soottoy ko njogi-ɗaa koo fuu, ndokkaa kaalisi oo misikiina'en. Nden, a heɓan jawdi dow kammu. Caggal ɗum, ngaraa njokkaa kam.
22 Kaa nde gorko oo nani ɗiin haalaaji ndee, ɲirɓinii, wittidi e metti, sabi o arsukunte ɲolɗo. 23 Iisaa ƴeewi taalibaaɓe mum ɓee, wii:
—Hee naatugol arsukunte e Laamu Laamɗo ana tiiɗi!
24 Taalibaaɓe ɓee mugaa e ɗiin haalaaji. O ɓeydi hen kasen, o wii ɓe:
—Sukaaɓe am, hee naatude e Laamu Laamɗo ana tiiɗi! 25 Sabi ngelooba ƴaɓɓoroo e wuddere mesalal ɓuri newaade diina naatugol arsukunte e Laamu Laamɗo.
26 Taalibaaɓe ɓee ɓeydii mugeede, hedde ana lamndondira e ko'e mum'en ana mbiya:
—Ndennoo, homo woni kisoowo?
27 O ƴeewi ɓe, o wii:
—Ɗo yimɓe ɗum laatataako, kaa eɗum laatoo to Laamɗo. Sabi walaa fuu ko Laamɗo waawaa.
28 Nden, Piyeer darii ana wiya mo:
—Minen, min njoppii fuu min njokkii e maa!
29 O jaabii ɗum, o wii:
—Miɗo haalana on goonga: neɗɗo fuu joppirɗo saabe am e saabe Kabaaru Lobbo oo galle mum naa sakiraaɓe mum worɓe naa sakiraaɓe mum rewɓe naa inna mum naa baam mum naa sukaaɓe mum naa gese mum, 30 heɓan ko ɓuri ɗum cowe teemedere e oo ɗoo wakkati mo ngon-ɗen e mum jooni: joomum heɓan galleeji e sakiraaɓe worɓe e sakiraaɓe rewɓe e inniraaɓe e sukaaɓe e gese, torrete duu. E ley wakkati garoyoowo oo duu, joomum heɓan nguurndam nduumiiɗam. 31 Kaa ardinooɓe heewɓe laatoto caggalaaɓe, caggalaaɓe ɓee laatoto ardiiɓe.
No Iisaa sapporii nde tataɓere maayde mum e wuurtugol mum
32 Eɓe e laawol faa ɓe ŋabbita Urusaliima. Iisaa ardii ɓe, tawi taalibaaɓe ɓee ana cuŋli, jokkunooɓe e maɓɓe ɓee duu yo hulɓe. O noddi taalibaaɓe sappo e ɗiɗon ɓee, o darii omo haalana ɗum'en ko warata heɓude mo. 33 O wii ɓe:
—Kettinee, eɗen nii ŋabbita Urusaliima, ɗon Ɓii Neɗɗo oo waɗetee e juuɗe hooreeɓe yottinooɓe sadaka e dunkee'en Sariya. Ɓe caran mo waree, ɓe ngaɗa mo e juuɗe heeferɓe. 34 Ɓeen njaayran mo, tutta e makko, piya mo dorri, mbara mo. Kaa balɗe tati caggal mum, o wuurtan.
No Yaakuuba e Yuhanna ɲaagorii Iisaa
35 Caggal ɗum, Yaakuuba e Yuhanna ɓiɓɓe Jebede ɓee ngari e Iisaa, mbii ɗum:
—Moobbo, won ko min njiɗi ɲaagaade ma, miɗen njiɗi ngaɗanaa min ɗum.
36 O wii ɓe:
—Koɗum njiɗ-ɗon mi waɗana on?
37 Ɓe njaabii mo:
—Ngaɗanaa min min njooɗoo oo bannge maa ɲaamo, oo bannge maa nano e ley teddeengal maa.
38 O jaabii ɓe, o wii:
—On anndaa ko ɲaagoto-ɗon. Oɗon mbaawi yarde horde mettunde nde njaran-mi ndee, naa batiseede batisima naawɗo mo mbatisetee-mi oo naa?
39 Ɓe njaabii mo, ɓe mbii:
—Miɗen mbaawi.
O wii ɓe:
—On njaran horde nde njaran-mi ndee, keɓon batisima mo mbatisetee-mi oo. 40 Kaa jooɗagol bannge am ɲaamo naa nano wanaa miin yamirta ɗum. Ɗeen joolle, ɓe Laamɗo moƴƴinani ɗum'en ɓee njey ɗum.
41 Nde taalibaaɓe sappo heddiiɓe ɓee nani ɗum ndee, mettaa e Yaakuuba e Yuhanna. 42 Iisaa noddi ɓe fuu, wii:
—Oɗon anndi jataaɓe laamiiɓe heeferɓe ɓee, ana kawjorii yimɓe mum'en hawju bonɗo, mawɓe ɓee duu ana laamorii laamu boɗeejo. 43 Onon kaa, ɗum waɗataa hakkunde mooɗon. So won jiɗɗo teddeengal hakkunde mon, ana haani laataade golloowo mooɗon. 44 Kasen so won muuyɗo ardaade e mon, ana haani laataade maccuɗo mooɗon, on fuu. 45 Sabi fay Ɓii Neɗɗo wardaali faa gollanee, gollande yimɓe wardi, hokkitira yonki mum yalla ana laatoo coottitaari heewɓe.
No Iisaa wumtiniri Bartime
46 Ɓe njottii Yeriko. Nde Iisaa e taalibaaɓe mum ɓee njalti ngeenndi ndii ndee, kamɓe e jamaa keewɗo, ɓe tawi bumɗo biyeteeɗo Bartime ɓii Time ana jooɗii ana garbinoo e sera laawol ngol. 47 Nde o nani Iisaa Nasaraatunke oo ɓettotoo ɗon ndee, o darii omo wulla omo wiya:
—Iisaa, taanii Daawuuda, yurmam!
48 Heewɓe ndarii ana njahoo e makko ana mbiya o deƴƴinoo, kaa o ɓeydii wullude, omo wiya:
—Taanii Daawuuda, yurmam!
49 Iisaa darii, wii:
—Noddee mo.
Nden, ɓe noddi bumɗo oo, ɓe mbii ɗum:
—Seya, imma, o noddii ma.
50 O gurbitii, o tippii disaare makko, o wari e Iisaa. 51 Iisaa lamndii mo, wii:
—Koɗum njiɗ-ɗaa mi waɗane?
Bumɗo oo jaabii mo, wii:
—Moobbo, mi hewta gite am.
52 Iisaa wii mo:
—Yaa, goonɗinal maa danndii ma.
Ɗon e ɗon o wumti, o yaadi e Iisaa jahaangal muuɗum ngal.
* 10:4 Fillitagol Tawreeta 24.1 10:8 Puɗɗooɗe 1.27; 2.24 10:19 Pergu 20.12-16; Fillitagol Tawreeta 5.16-20