9
O wii ɓe kasen:
—Miɗo haalana on goonga: yoga e wonɓe ɗoo ɓee maayataa tawee njiyaali Laamu Laamɗo oo ana warda baawɗe.
Haala waylitagol noone Iisaa
Balɗe jeegom caggal mum, Iisaa yaadi e Piyeer e Yaakuuba e Yuhanna, o teeldoyi e mum'en dow waamnde haayre toownde. Noone makko waylitii yeeso maɓɓe. Kaddule makko ngatti jalbude, ndawni far faa fay cuuwoowo gooto waawaa rawninirde non e aduna oo. Iliyaasa e Muusaa ɓanngani ɓe, ana kaalda e Iisaa. E ley ɗum, Piyeer wii mo:
—Moobbo, gonal amen ɗoo ana moƴƴi. Ɗal min ndarna ɗoo buguuji tati: aan wooturu, Muusaa wooturu, Iliyaasa wooturu.
O anndaano ko o haalannoo, sabi kulol manngol naati ɓe, kamɓe taalibaaɓe ɓee. Luurde wari suddi ɓe, daande iwri e ley luurde ndee ana wiya:
—Oo ɗoo yo Ɓiyam mo korsin-mi. Kettindee mo!
Ɗon e ɗon, taalibaaɓe ɓee tiggitii, njiyaali fay gooto so wanaa Iisaa tan.
E ley ko ɓe njippotoo waamnde haayre ndee koo, o daalii ɓe pati ɓe kaalana fay gooto ko ɓe njii koo faa wakkati nde Ɓii Neɗɗo oo wuurti e hakkunde maayɓe fuu. 10 Ɓe njaɓii konngol ngol, kaa ɓe ndarii eɓe lamndondira e ko'e maɓɓe koɗum woni maanaa wuurtude e hakkunde maayɓe.
11 Caggal ɗum, ɓe lamndii mo, ɓe mbii:
—Koɗum waɗi so dunkee'en Sariya ɓee ana mbiya annabi Iliyaasa haani adaade Almasiihu warde?
12 O jaabii ɓe:
—Goonga, Iliyaasa adotoo warde tafon moƴƴintinde kulle ɗee fuu. Ndennoo ko saabii so Binndi ɗii mbii ana tilsi Ɓii Neɗɗo torree torraaji keewɗi, hoynee? 13 Miɗo haalana on: Iliyaasa warii, ɓe ngollii ɗum kamɓe duu ko ɓe muuyi fuu, hono no haala makko haaliraa e Binndi ɗii nii.
No Iisaa selliniri suka laddaaɗo
14 Nde ɓe ngarti e taalibaaɓe heddiiɓe ɓee ndee, ɓe njii jamaa keewɗo ana filii ɗum'en, dunkee'en Sariya ɓee ana njeddondira e mum'en. 15 Yimɓe ɓee njii Iisaa tan, ɓe fuu ɓe kaaynaa, ɓe ndogi ɓe njaɓɓoyii mo. 16 O lamndii ɓe, o wii:
—Koɗum njeddondirton e maɓɓe?
17 Gorko gooto jaabii mo e jamaa oo, wii:
—Moobbo, mi gaddanɗo ma ɓiyam gorko mo ladde muumɗini. 18 Ɗo ladde ndee immorii mo fuu, liɓan mo e leydi, hunduko makko ƴufa ngufo, o ŋerƴondira ɲiiƴe, o yoora kolon. Mi ɲaagike taalibaaɓe maa ɓee ndibba nde, kaa ɓe ndonkii.
19 Iisaa wii yimɓe ɓee:
—Hey yimɓe jamaanu jooni ɓe nganaa goonɗinɓe! Faa mande tilotoo-mi e mon? Faa mande keddotoo-mi muɲande on? Ngaddanee kam suka oo!
20 O waddanaa oon. Nde ladde ndee yii Iisaa ndee, dimmbi suka oo, liɓi ɗum, hedde suka oo ana talloo e leydi, hunduko mum ana ƴufa ngufo. 21 Iisaa lamndii baaba suka oo, wii:
—Gila mande ɗum heɓi mo?
Baaba oo jaabii, wii:
—Gila omo famɗi. 22 Kasen duu wakkati fuu ladde ndee ana liɓa mo ley yiite naa ndiyam faa halka mo. Yurma min, mballaa min so tawii aɗa waawi!
23 Iisaa wii mo:
—So miɗo waawi mbii-ɗaa? Huunde fuu ana waawi laatanaade goonɗinɗo.
24 Ɗon e ɗon, baaba suka oo wulli, wii:
—Mi goonɗinii, kaa wallam, sabi goonɗinde ana tiiɗi kam!
25 Nde Iisaa yii jamaa oo ana doga ana wara ndee, jahii e ladde ndee, wii ɗum:
—Ladde muumɗinoore faaɗinoore, mi yamirii ma yaltu e suka oo, pati naattu e makko abada kasen!
26 Ladde ndee wulli, dimmbi suka oo semmbe, yalti. O wa'i no maayɗo nii, faa ko heewi e wonnooɓe ɗon ɓee ndarii ana mbiya o maayii. 27 Kaa Iisaa nanngi junngo makko, immini mo tan, o darii.
28 Nden Iisaa naati suudu, taalibaaɓe mum ɓee teeldi e mum, lamndii ɗum, mbii:
—Koɗum waɗi so min ndonki ribbude ladde ndee?
29 O jaabii:
—Ndee ladde, sii mum ribbirtaake so wanaa duwaawu.
No Iisaa haaliri ɗiɗaɓol maayde mum e wuurtugol mum
30 Ɓe iwi ɗon, ɓe ceeki leydi Galili. O yiɗaa fay gooto annda ɗum, 31 sabi omo waajotonoo taalibaaɓe makko ɓee, kasen duu omo wiyannoo ɗum'en:
—Ɓii Neɗɗo oo waɗete e juuɗe yimɓe, ɓe mbara mo, kaa e ley balɗe tati caggal maayde makko, o wuurtan.
32 Kaa taalibaaɓe makko ɓee paamaali haala kaa, kulii lamndaade mo.
Haala ɓurɗo teddude
33 Ɓe njottii Kafarnahum. Nde ɓe njippinoo e galle ndee, o lamndii taalibaaɓe makko, o wii:
—Koɗum njeddondir-ɗon e laawol ngol?
34 Ɓe ndeƴƴinii. Ko ɓe njeddondiri e laawol ngol dee, ɓurɗo teddude. 35 Ndennoo Iisaa jooɗii, noddi taalibaaɓe sappo e ɗiɗon ɓee, wii ɗum'en:
—Muuyɗo ardaade fuu, caggal heddiiɓe ɓee heedata, laatoo golloowo maɓɓe ɓe fuu.
36 Caggal ɗum, o nanngi junngo cukalel, o darni ngel yeeso maɓɓe, o huufi ngel, o wii ɓe:
37 —Neɗɗo fuu jaɓɓiiɗo cukalel gootel hono ngel e innde am, miin jaati o jaɓɓii. Kasen duu jaɓɓiiɗo kam fuu, wanaa miin tan jaɓɓii, jaɓɓike nelɗo kam oo duu.
38 Yuhanna wii mo:
—Moobbo, min njii gorko gooto ana ribbira seyɗaani'en innde maa. Min kaɗii mo, sabi o jokkaali e meeɗen.
39 Kaa Iisaa wii:
—Pati kaɗee mo ɗum, sabi fay gooto waawaa waɗirde kaayɗe e innde am, so sakitoo bonkoo kam ɗon e ɗon. 40 Sabi mo honnaaki en fuu, e meeɗen wondi. 41 Miɗo haalana on goonga: neɗɗo fuu dokkuɗo on horde ndiyam kammari on yimɓe Almasiihu, o waasataa heɓude mbarjaari makko.
42 Neɗɗo fuu luuttinɗo gootel e koy cukaloy goonɗinkoy kam, ko ɓuri moƴƴande joomum haayre teddunde haɓɓee e daande mum, tippee e geeci. 43 So tawii junngo maa luuttinte, taƴu ngo. Naataa e nguurndam nduumiiɗam a ɲakuɗo ɓuri moƴƴande ma diina naatude e jahannama yiite nge ɲifataa tawee a kiɓɓuɗo. [ 44  *] 45 So tawii koyngal maa luuttinte, taƴu ngal. Naataa e nguurndam nduumiiɗam a ɲakuɗo ɓuri moƴƴande ma diina tippeede e jahannama a kiɓɓuɗo. [ 46  ] 47 Kasen duu so yitere maa luuttinte, sol nde. Sabi naatude maa e Laamu Laamɗo a ɗokko ɓuri moƴƴande ma diina tippe-ɗaa e jahannama a kiɓɓuɗo. 48 Ɗon, «gilɗi mum mbaatataa, yiite mum duu ɲifataa.» 49 Sabi gooto fuu laɓɓinirte yiite hono no sadakaaji laɓɓinirtee lamɗam nii. 50 Lamɗam yo huunde lobbere, so lamɗam ŋoottii lammude, koɗum lamminta ɗum? Ngaɗee lamɗam e mooɗon, moƴƴondiron.
* 9:44 E ɗereeji ɓooyɗi ɗii, yoga ana ɓeyda aaya 44:Ɗon, gilɗi mum mbaatataa, yiite mum duu ɲifataa. Ƴeew aaya 48. 9:46 E ɗereeji ɓooyɗi ɗii, yoga ana ɓeyda aaya 46:Ɗon, gilɗi mum mbaatataa, yiite mum duu ɲifataa. Ƴeew aaya 48. 9:48 Esaaya 66.24