8
No Iisaa ɲamminiri ujunaaji nay neɗɗo
E oon wakkati, jamaa keewɗo hawriti kasen. Nde wonnoo ɓe ngalaa ko ɓe ɲaama, Iisaa noddi taalibaaɓe mum ɓee, wii ɗum'en:
—Ɓee yimɓe ana njurminii kam, sabi hannde woni balɗe tati eɓe ngondi e am, ɓe keddoraaki ko ɓe ɲaama. So mi yoppitii ɓe koota tawee ɓe ɲaamaali, ɓe mboɓɓoto yolbere e laawol. Sabi yoga maɓɓe iwii to woɗɗi.
Taalibaaɓe makko ɓee njaabii mo, mbii:
—Hoto fuu keɓaten ko ɲamminen ɓe e ley ndee ladde jeereende?
O lamndii taalibaaɓe makko ɓee, o wii:
—Hono foti buuruuje njogi-ɗon?
Ɓe mbii mo:
—Buuruuje jeɗɗi min njogii.
E ley ɗum, o yamiri jamaa oo jooɗoo e leydi. O ɓami buuruuje jeɗɗi ɗee, o yetti Laamɗo, o taƴi ɗe, o hokki taalibaaɓe makko ɓee njeɗa jamaa oo. Ɓe ngaɗiri non. Eɓe njoginoo kasen liikoy pamaroy seeɗa. Iisaa yetti Laamɗo dow makkoy, wii taalibaaɓe mum ɓee njeɗa koy, kankoy duu. Ɓe ɲaami faa ɓe keddi. Taalibaaɓe ɓee ndeentini kedde ɗee, ɗe kebbini cagiije jeɗɗi. Eɓe poti ujunaaji nay neɗɗo. Caggal ɗum, Iisaa yoppiti ɓe, 10 naatidi e taalibaaɓe mum laana ɗon e ɗon, fa'i leydi Dalmanuuta.
No Farisa'en ndaardiri taagumansa
11  Farisa'en ɓee ngari, puɗɗi hiitondirde e Iisaa. Faa itta koro makko, ɓe ndaardi mo o holla ɓe taagumansa kaayniiɗo iwoowo dow kammu. 12 Iisaa uumi, wii:
—Koɗum waɗi so oo ɗoo jamaanu ana ndaara holleede taagumansa? Miɗo haalana on goonga: fay taagumansa gooto mo heɓataa!
13 Caggal ɗum, o seerti e maɓɓe, o naatti e laana kaa, o fa'i oo too bannge.
14 Taalibaaɓe ɓee njeggiti yooɓaade ɲaamdu, sabi buuruwal gootal tan heddinoo e ley laana kaa. 15 E oon wakkati, o yaggini ɓe, o wii:
—Kakkilee, ndeentee e ƴuufinirdi Farisa'en ndii e ndi Hirudus ndii.
16 Taalibaaɓe ɓee ndarii ana kaalda ana mbiya ko en njooɓaaki buuru koo o wiiri non. 17 Iisaa anndi ko ɓe kaalata koo, wii ɓe:
—Ko waɗi so oɗon kaalda hakkunde mooɗon on njooɓaaki buuru? Tama faa jooni on paamataa? Naa on wumɓe ɓerɗe? 18 Oɗon njogii gite, on njiyataa naa? Oɗon njogii noppi, on nanataa naa? Tama on miccitaaki 19 nde njeɗu-mi ujunaaji njoyon gorko buuruuje joy ndee, cagiije hono foti kebbin-ɗon kedde?
Ɓe njaabii mo, ɓe mbii:
—Cagiije sappo e ɗiɗi.
20 O lamndii ɓe kasen, o wii:
—Nde njeɗu-mi ujunaaji nay neɗɗo buuruuje jeɗɗi ndee, cagiije hono foti kebbin-ɗon kedde?
Ɓe njaabii mo, ɓe mbii:
—Cagiije jeɗɗi.
21 Nden, o wii ɓe:
—Faa jooni on paamataa naa?
No Iisaa wumtiniri bumɗo ley Baytisayda
22 Ɓe njottii Baytisayda, Iisaa waddanaa bumɗo, o ndaardaa o mema ɗum. 23 O nanngi bumɗo oo, o renni ɗum ngeenndi ndii. Caggal ɗum, o sirƴi e gite mum, o fawi juuɗe makko e mum, o lamndii ɗum, o wii:
—Won ko njiyataa naa?
24 Bumɗo oo feerti gite mum, wii:
—Miɗo yiya yimɓe, kaa eɓe mba'ani kam no leɗɗe jahooje nii.
25 Iisaa fawi juuɗe mum e gite makko kasen. Nden o tawi o sellii, o wonti yiide no laaɓiri. 26 Iisaa wii mo:
—Hootu, kaa pati mbirfito-ɗaa ley ngeenndi ndii.
No Piyeer wiiri Iisaa woni Almasiihu
27 Caggal ɗum, Iisaa e taalibaaɓe mum pahi geelle ɓadaangal Kaysariya Filipa. O lamndii ɓe ɗum ɗoo e laawol:
—Homo yimɓe mbiyata ngon-mi?
28 Ɓe njaabii mo, ɓe mbii:
—Won wiyooɓe a Yaayaa mo lootogal batisima, won wiyooɓe a annabi Iliyaasa, won wiyooɓe kasen a gooto e annabaaɓe ɓee.
29 O lamndii ɓe, o wii:
—Onon nee, homo mbiyaton ngon-mi?
Piyeer jaabii mo, wii:
—Aan woni Almasiihu.
30 E ley ɗum, o daalii ɓe daaloore sattunde pati ɓe kaalana ɗum fay gooto.
No Iisaa sapporii maayde mum e wuurtugol mum
31 O fuɗɗi famminde ɓe:
—Ana tilsi Ɓii Neɗɗo torree torraaji keewɗi, mawɓe ɓee e hooreeɓe yottinooɓe sadaka e dunkee'en Sariya tippitoto mo. O waree, caggal balɗe tati o immitoto.
32 O haalani ɓe ɗum faa laaɓi, nii Piyeer sawndintini mo, wii pati o haala hono ɗii haalaaji. 33 O yeeccitii, o ƴeewi taalibaaɓe makko ɓee, o jahii e Piyeer, o wii:
—Woɗɗam aan Ibiliisa! Sabi miilooji maa ɗii iwrataa to Laamɗo, to yimɓe ɗi iwrata.
No Iisaa jokkirtee
34 Caggal ɗum, o noddi jamaa oo e taalibaaɓe makko ɓee, o wii ɗum'en:
—Muuyɗo jokkude kam fuu, ŋootta yurmaade hoore mum, ɓama leggal mum bardugal, jokka e am.* 35 Sabi muuyɗo danndude yonki mum, waasan ki. Kaa baasirɗo ki sabaabu am e sabaabu Kabaaru Lobbo oo, danndan ki. 36 Koɗum heɓude aduna oo fuu nafata neɗɗo so tawii waasii yonki mum? 37 Won ko neɗɗo waawi hokkitirde faa soottitoo yonki mum naa? 38 Neɗɗo fuu jaannoriiɗo kam miin e haalaaji am ɗii e ley oo jamaanu coɓuɗo, luuttuɗo Laamɗo, miin, Ɓii Neɗɗo oo duu, mi yaannorto ɗum nde mi wardii e malaa'ika'en seniiɓe e ley teddeengal Baabiraaɗo am.
* 8:34 Maanaa ɓamde leggal bardugal woni fellisidde mursude yonki mum hono no Iisaa nii.