14
No mawɓe diina ndawriri faa nannga Iisaa
Balɗe ɗiɗi haɗi iidi Paska e iidi mo buuru ƴuufinaaka yottaade. Hooreeɓe yottinooɓe sadaka e dunkee'en Sariya tewti molanaade Iisaa faa nannga ɗum yalla ana mbara ɗum. Kaa ɓe mbii:
—Pati ngaɗen ɗum ley iidi oo so yimɓe ɓee murta.
No Iisaa wujiraa nebam uuroojam
Nden Iisaa ana Baytaniya, ɗo galle Simon ceppaaɗo oo ɗoo. O jooɗii faa o ɲaama, debbo gooto naati ana jogii faandu nebam laaɓuɗam, uuroojam, tiiɗuɗam coggu sanne. Debbo oo heli faandu nduu, wuji nebam ɗam e hoore makko. Yoga e wonnooɓe ton ɓee mettaa, mbiyondiri e ko'e mum'en:
—Bonnude ɗam nebam, koɗum nafata? Eɗam waawnoo sootteede ko ɓuri buuɗi cardi teemeɗe tati, kaalisi oo hokkee misikiina'en!
Hedde eɓe ɲiŋa debbo oo. Kaa Iisaa wii:
—Celee e makko! Ko saabii so oɗon torra mo? Golle makko ŋarɗii sanne. Sabi misikiina'en ana tawdee e mon ɲannde fuu, nde muuy-ɗon fuu oɗon mbaawi waɗande ɗum'en moƴƴere. Kaa miin, mi tawdataake e mon ɲannde fuu. O waɗii ko o waawi: ko o wujiri kam nebam uuroojam ɗam yalla miɗo lanndinanoo yanaande. Miɗo haalana on goonga: ɗo Kabaaru Lobbo waajaa e aduna oo fuu, ko oo debbo waɗi koo jantete, kasen duu o miccitete.
No Yahuuda jammborii Iisaa
10 Yahuuda Isikariyota, gooto e sappo e ɗiɗon ɓee, yehi to hooreeɓe yottinooɓe sadaka faa waɗa Iisaa e juuɗe mum'en. 11 Nde ɓe nani ɗum ndee, ɓe ceyii, ɓe podani mo ɓe njeenan mo kaalisi. E ley ɗum, omo fiya dabare no o jammbortoo Iisaa.
No Iisaa hiirtidorii e taalibaaɓe mum hiraande iidi Paska
12 Ɲalooma arano iidi mo buuru ƴuufinaaka, nde ɓe mboownoo hirsude jawɗi Paska ndee, taalibaaɓe Iisaa lamndii ɗum, mbii:
—Hoto njiɗ-ɗaa min njaha min lanndinanoye hiraande iidi Paska ndee?
13 O neli taalibaaɓe makko ɗiɗon, o wii ɗum'en:
—Njehee ngeenndi too, on kawran ton e gorko ana roondii mbulku ndiyam, njokkon e mum. 14 Galle mo o naati fuu, mbiyon jom galle oo: «Moobbo wii suudu hondu ɲaamdata e taalibaaɓe mum ɓee hiraande iidi Paska?» 15 O hollan on sooro manngo, paraango faa gasi, ton lanndinanto-ɗon en hiraande ndee.
16 Taalibaaɓe ɗiɗon ɓee njehi, naatoyi ngeenndi ndii, ɓe tawri hono no o wii ɓe nii, ton ɓe lanndinii hiraande Paska ndee.
17 Hiiri, Iisaa wardi e sappo e ɗiɗon ɓee. 18 Nde ɓe njooɗii eɓe ɲaama ndee, Iisaa wii:
—Miɗo haalana on goonga: gooto mooɗon jammboto kam, omo ɲaamda e am jooni.*
19 Ɗum laatanii ɓe sugulla, hedde eɓe lamndoroo mo gooto gooto, gooto fuu ana wiya:
—Kori wanaa miin kaa?
20 O jaabii ɓe, o wii:
—Gooto e mooɗon, onon sappo e ɗiɗon ɓee, tummbidoowo e am junngo mum e la'al oo. 21 Waajibi Ɓii Neɗɗo ɗalira aduna no haaliraa ley Binndi ɗii nii. Kaa bone woodanii jammbotooɗo Ɓii Neɗɗo oo! Oon gorko, so rimanooka fey ɓuri moƴƴande ɗum!
22 Nde ɓe ɲaamata ndee, Iisaa ɓami buuru, yetti Laamɗo, helti, hokki ɓe, wii:
—Nanngee, ɗum yo terɗe am.
23 Caggal ɗum, o ɓami horde peguujam, o yetti Laamɗo, o hokki ɓe, ɓe fuu ɓe njari. 24 O wii ɓe:
—Ɗum yo ƴiiƴam am, ƴiiƴam tabintinoojam aadi keyri, njupportooɗam saabe heewɓe. 25 Miɗo haalana on goonga: abada mi yarataa peguujam kasen so wanaa ɲannde njaroy-mi peguujam kesam e ley Laamu Laamɗo.
26 Caggal ɓe njimii Jabuura, ɓe njalti, ɓe njehi waamnde haayre wiyeteende Jaytun. 27 Iisaa wii ɓe:
—On fuu on njoppan kam, sabi ana winndii: «Mi fiyan duroowo oo, mi wara ɗum, baali ɗii caakoo.» 28 Kaa caggal mi wuurtii, mi adoyto on Galili.
29 Piyeer wii mo:
—Fay so ɓe fuu ɓe njoppu maa, miin kaa mi yoppataa ma.
30 Iisaa wii mo:
—Miɗo haalane goonga: jemma hannde oo jaati, fade ndontoori jogginde cili ɗiɗi a wiyan a anndaa kam cili tati.
31 Piyeer haali, tekkini, wii:
—Fay so tilsi mi maaydan e maa, abada mi wiyataa mi anndaa ma.
Taalibaaɓe ɓee fuu mbii hono non.
No Iisaa ɲaagorii Laamɗo ley Gecemane
32 Ɓe njottii nokku biyeteeɗo Gecemane, o wii taalibaaɓe makko ɓee:
—Njooɗee ɗoo, faa mi waɗoya duwaawu.
33 O yaadi e Piyeer e Yaakuuba e Yuhanna. O fuɗɗi maatude kulol, o ruubi. 34 O wii ɓe:
—Yoomeende ana mawni e am sanne faa ana ndaara warde kam. Keddee ɗoo, njeertee pati ɗaanee.
35 O woɗɗitii seeɗa, o hippii e leydi, o duwii yalla omo daɗa e oo wakkati naawɗo so ana huɓindoo. 36 O wii:
—Abba! Aɗa waawi huunde fuu, woɗɗinam ndee horde bone. Kaa pati laatoro no njiɗir-mi, yo laatoro no njiɗir-ɗaa aan.
37 O warti, o tawi eɓe ɗaanii. O wii Piyeer:
—Simon, a ɗaaniiɗo naa? A waawaa jeertaade tawee a ɗaanaaki fay wakkati gooto naa? 38 Pati ɗaanee, nduwee, pati on ceyte. Sabi hakkille ana heewi anniya lobbo, kaa terɗe ana lo'i.
39 O yehi kasen, o duworii no arannde nii. 40 O warti, o tawi ɓe ɗaantike, sabi ɗoyɗi ana piilii e maɓɓe. Ɓe ndonki anndude ko ɓe njaabotoo mo. 41 O warti cilol tataɓol, o wii ɓe:
—Faa jooni oɗon ɗaanii oɗon ŋoottinoo naa? Heƴii. Wakkati oo warii. Ɓii Neɗɗo waɗete e juuɗe luuttooɓe. 42 Immee njehen! Ƴeewee, jammbotooɗo kam oo annii.
No Iisaa nanngiraa
43 O tilaaki haalde, faa Yahuuda, gooto e sappo e ɗiɗon ɓee, yottii ana wondi e yimɓe heewɓe jogiiɓe kaafaaje e cabbi. Hooreeɓe yottinooɓe sadaka, dunkee'en Sariya e mawɓe, kaɲum'en neli ɓe. 44 Jammbotooɗo mo oo hokki ɓe finnde, wii:
—Neɗɗo mo ɓuccii-mi fuu, oo woni kanko. Nanngee ɗum, naɓon ɗum kawjo-ɗon ɗum.
45 Yahuuda yottii tan, ɓattitii Iisaa, wii ɗum:
—Moobbo!
O ɓuccii ɗum. 46 Nii ɓe njani e Iisaa, ɓe nanngi ɗum. 47 Gooto e darinooɓe ɗon ɓee, soorti kaafaawi mum, soppi golloowo Jottinoowo Sadaka Mawɗo, taƴi nowru mum. 48 Iisaa wii ɓe:
—Ko ngardu-ɗon e kaafaaje e cabbi faa nanngon kam hono mi janoowo? 49 Miɗo wondi e mon ɲannde fuu ley Suudu Dewal Mawndu nduu miɗo waajoo, on nanngaali kam. Kaa ɗum waɗan yalla ko Binndi ɗii mbii koo ana tabita.
50 E ley ɗum, taalibaaɓe ɓee fuu njoppi mo, ndogi.
51 Jokolle mo ɓoornaaki ko wanaa waandaade disaare, jokki e makko, ɓe nanngi ɗum 52 o yoppi disaare ndee, o dogiri ɓe terɗe teete.
No mawɓe diina cariri Iisaa
53 Ɓe naɓi Iisaa to Jottinoowo Sadaka Mawɗo oo, tawi hooreeɓe yottinooɓe sadaka e mawɓe e dunkee'en Sariya fuu ana mooɓtii. 54 Piyeer jokkitii mo fali daawre hakkunde maɓɓe, faa naati ley daalaare galle Jottinoowo Sadaka Mawɗo. O jooddii e doomooɓe, omo ƴuwloo yiite. 55 Hooreeɓe yottinooɓe sadaka e jeyaaɓe e waalde Saahiiɓe ndee fuu ana tewta ko kappira Iisaa yalla ana waree, kaa ɓe keɓaali. 56 Heewɓe ana kappa mo, kaa kamɓe e hoore maɓɓe, kappi maɓɓe ɗii ana luuttondiri. 57 Yogaaɓe kappi mo, mbii:
58 —Min nanii omo wiya: «Mi wurjinan Suudu Dewal Mawndu ndu yimɓe mahiri juuɗe, e ley balɗe tati mi maha suudu dewal wonndu ndu mahiraaka juuɗe.»
59 Kaa e ɗum duu, happugol maɓɓe ngol ana luuttondiri. 60 Jottinoowo Sadaka Mawɗo oo darii hakkunde jamaa oo, lamndii Iisaa:
—Walaa ko njaaboto-ɗaa naa? Tama a nanaali ko ɓe mbiyete koo?
61 Fuu omo deƴƴinii, o jaabaaki fay huunde. Jottinoowo Sadaka Mawɗo oo ana lamndoo mo kasen, ana wiya:
—Aan a Almasiihu, ɓii mo jettooje ngoodani oo naa?
62 O jaabii, o wii:
—Miin woni kanko. On njiyan Ɓii Neɗɗo ana jooɗii ɲaamo Jom Baawɗe oo,§ ana warda e duule kammu.*
63 E ley ɗum, Jottinoowo Sadaka Mawɗo oo mettaa faa seeki kaddule mum, wii:
—En kaajaaka seedee'en hankasen. 64 On narrii noppi mooɗon ko o bonkii Laamɗo koo. Koɗum njii-ɗon hen?
Ɓe fuu ɓe mbii omo haani wareede.
65 Yoga maɓɓe fuɗɗi tuttude e makko, ɓe cuddi yeeso makko, eɓe culkoo mo, eɓe mbiya mo:
—Annditin culkiiɗo ma!
Nii doomooɓe ɓee nanngi mo, ana piya mo banaaje.
No Piyeer waɗi so yankiri Iisaa
66 E ley no Piyeer worri e ley daalaare galle oo nii, gooto e horɓe Jottinoowo Sadaka Mawɗo yottii. 67 Nde o yiinoo Piyeer ana ƴuwloo ndee, o taykitii ɗum, o wii:
—Aan, aɗa wondunoo e Iisaa Nasaraatunke oo.
68 Nii Piyeer yeddi mo, wii:
—Wanaa miin! Mi faamataa ko kaalataa koo.
Caggal ɗum, Piyeer yehi naatoyi bolongal galle oo. [Tan ndontoori joggini.] 69 Nde korɗo oo yiinoo mo kasen ndee, haaltani darinooɓe ɗon ɓee, wii:
—Oo yo gooto maɓɓe!
70 Piyeer yeddi kasen. Ɗon e ɗon darinooɓe ɗon ɓee mbii Piyeer:
—Taƴoral, a gooto e maɓɓe, sabi a Galilinke.
71 Nii o fuɗɗi hunaade e huttaade, omo wiya:
—Mi anndaa gorko mo kaalaton haala mum oo fey!
72 Ndontoori joggini ɗiɗaɓerde, Piyeer miccitii ko Iisaa wiinoo ɗum koo: «Fade ndontoori jogginde cili ɗiɗi, a wiyan a anndaa kam cili tati.» O darii omo woya.
* 14:18 Jabuura 41.10 14:26 Neesu Yahuudiyankooɓe woni yimde jime Jabuura 115-118 e hiraande iidi Paska. 14:27 Jakariyaa 13.7 § 14:62 Jabuura 110.1 * 14:62 Daniyel 7.13 14:68 Cakite aaya 68 tawaaka e ɗereeji ɓurɗi fuu ɓooyde ɗii.