15
No Pilaatu lamndorii Iisaa
Beetee law, hooreeɓe yottinooɓe sadaka e mawɓe e dunkee'en Sariya e waalde Saahiiɓe ndee, ɓe fuu ɓe ndawridi. Ɓe kaɓɓi Iisaa, ɓe naɓi ɗum to Pilaatu goforneer oo.
Pilaatu lamndii mo, wii:
—Aan woni kaananke Yahuudiyankooɓe oo naa?
O jaabii, o wii:
—No mbii-ɗaa nii.
Hooreeɓe yottinooɓe sadaka ɓee ana ngullanoroo mo kulle keewɗe. Pilaatu lamndii mo kasen:
—Walaa ko njaaboto-ɗaa naa? A nanaali ko ɓe ngullani maa koo fuu naa?
Kaa Iisaa jaabaaki fay huunde, faa ɗum haaynii Pilaatu.
No Iisaa sariraa yo bareteeɗo
Iidi Paska fuu, goforneer oo ana hokkannoo yimɓe ɓee suɓaade e kasunkooɓe ɓee mo njiɗi yoppitaneede. Gorko biyeteeɗo Barabas murtidiino e woɓɓe faa ɓe mbari neɗɗo. Oon wakkati, eɓe uddanoo kasu saabe ko ɓe ngaɗi koo. Jamaa oo ŋabboyi to Pilaatu woni too, naati e ɲaagaade ɗum waɗana ɓe ko woownoo waɗande ɓe koo. O jaabii ɓe, o wii:
—Oɗon njiɗi mi yoppitana on kaananke Yahuudiyankooɓe oo naa?
10 Sabi o anndii hooreeɓe yottinooɓe sadaka ɓee haasidaaku waɗi so ndokkitiri mo. 11 Kaa ɓe ndunƴi jamaa oo e ɲaagaade Pilaatu yoppitana ɓe Barabas ɓurani ɓe yoppita Iisaa. 12 Pilaatu jaabii kasen, wii ɓe:
—Ndennoo, koɗum njiɗ-ɗon mi waɗa mo mbiyaton kaananke Yahuudiyankooɓe oo?
13 Ɓe ngulli:
—Tontu mo e leggal bardugal!
14 Pilaatu lamndii ɓe:
—Koɗum o waɗi ko boni?
Ɓe ɓeydi dukude semmbe:
—Tontu mo e leggal bardugal!
15 Nde wonnoo Pilaatu ana yiɗi welnude ɓerɗe jamaa oo, yoppitani ɗum'en Barabas. Caggal ɗum, o yamiri Iisaa fiyee dorri, tontoyee e leggal bardugal.
16 Sordaasi'en ɓee naɓi mo naannoyi mo ley galle to huɓeere ndee woni too, mooɓti fedde sordaasi'en ɓee fuu. 17 Ɓe ɓoorni mo burmusuure woɗeere,* ɓe caɲi tenngaade gi'e ɓe kippi e hoore makko. 18 Ɓe keddii eɓe calmina mo, eɓe mbiya:
—Saɗi, kaananke Yahuudiyankooɓe.
19 Eɓe piira hoore makko kalacal, eɓe tutta e makko, ɓe tuggi koppi maɓɓe eɓe cujidana mo. 20 Nde ɓe tilii jaayrude mo ndee, ɓe itti burmusuure woɗeere ndee, ɓe ɓoorni mo kaddule makko, ɓe naɓi mo sella faa ɓe tontoya mo e leggal bardugal.
No Iisaa tontiraa dow leggal bardugal
21 Gorko gooto biyeteeɗo Simon, jeyaaɗo Sireene, baaba Aleksandere e Rufus, ana ɓettoroo ɗon iwruɗo ley ladde. Sordaasi'en ɓee ndoolɗini mo o wakkoo leggal bardugal Iisaa ngal. 22 Ɓe naɓi Iisaa nokku biyeteeɗo Golgata. (Maanaa Golgata woni nokku laalagal hoore.) 23 Ɓe ngaddani mo peguujam njillondiraaɗam e safaare haaɗunde yalla omo yara, kaa o jaɓaali. 24 Ɓe tonti mo e leggal bardugal, ɓe pecciri kaddule makko urwa, ɓe anndi ko gooto fuu heɓata. 25 Nde ɓe tontata mo ndee, wakkati yamnde jeenay beetee. 26 Ɓe mbinndi e alluwal tiimde hoore makko daliili ko tonti mo: KAANANKE YAHUUDIYANKOOƁE. 27 Ɓe tontidi mo e yanooɓe ɗiɗon, gooto ɲaamo makko, goɗɗo oo nano makko. [ 28  ] 29 Yimɓe ƴaɓɓotooɓe ɗon ɓee ana njenna mo, ana njinka ko'e mum'en, ana mbiya:
—Coo! Gurjinoowo Suudu Dewal Mawndu nduu so mahitoo ndu ley balɗe tati, 30 biltu hoore maa, jippa leggal bardugal ngal!
31 Hono non, hooreeɓe yottinooɓe sadaka ɓee duu njaayriri mo, kaɲum e dunkee'en Sariya ana mbiyondira e ko'e mum'en:
—O biltii woɓɓe, kaa o ronkii biltude hoore makko! 32 Kanko Almasiihu kaananke Israa'iila oo. Jooni, o jippoo leggal bardugal ngal, yalla eɗen njiya ngoonɗinen!
Yanooɓe ɗiɗon ɓe o tontidaa ɓee duu ana mbonkoroo mo non.
33 Wakkati hakkunde naange, nimre waɗi e leydi ndii fuu faa wakkati yamnde tati kiikiiɗe. 34 E ley yamnde tati kiikiiɗe ndee, Iisaa wulli wullaango toowngo, wii:
Eloyi, eloyi, lama sabaktanii? (Ɗum woni: «Laamɗo am, Laamɗo am! Koɗum waɗi so njoppu-ɗaa kam?»§)
35 Yoga e darinooɓe ton ɓee nde nanunoo ɗum ndee, mbii:
—Kettinee, omo nii nodda annabi Iliyaasa!
36 Nii gooto dogi, suuwoyi liccere ley biineegiri, haɓɓi ɗum e sawru, feewtini hunduko makko yalla omo ɓuuccoo, wii:
—Njoppen mo ƴeewen yalla Iliyaasa waran jippina mo!
37 Iisaa wulli wullaango toowngo kasen, ɗali aduna. 38 Heedoode faliinde ley Suudu Dewal Mawndu ndee seekii gila dow faa ley, laatii taƴe ɗiɗi. 39 Hooreejo sordaasi'en darinooɗo yeeso makko oo yii no o ɗaliri aduna nii, wii:
—So goonga nii, oo neɗɗo yo Ɓii Laamɗo!
40 Rewɓe yogaaɓe ana toowti, ana coynoo. Ana e maɓɓe: Mariyama mo Magdala e Salome e Mariyama inna Yaakuuba suka e Yoses. 41 Ɓeen njokkannoo e makko ana ngollana mo nde o wonnoo Galili ndee. E rewɓe woɓɓe kasen, ŋabbidinnooɓe e makko Urusaliima ana ngonnoo ɗon.
No tew Iisaa waɗiraa e yanaande
42 Hiiri, ɗum hawri e wakkati lanndinal tawi ɲalaande fowteteende ɓadike fuɗɗude. 43 Gooto e waalde Saahiiɓe, tedduɗo, biyeteeɗo Yuusufu mo Arimatiya, wari. Kanko duu omo doomunoo ɓanngugol Laamu Laamɗo oo. O hulaali yaade to Pilaatu o ndaarda ɗum tew Iisaa. 44 Pilaatu haaynaa nde nanunoo o maayirii nii tan ndee, noddi hooreejo sordaasi'en, lamndii ɗum so tawii yo goonga o maayii. 45 Nde hooreejo sordaasi'en haalani mo ɗum ndee, o duŋanii Yuusufu ɓamta tew oo. 46 Yuusufu soodi kasanke, jippini tew Iisaa oo, fiili ɗum e kasanke oo, o watti ɗum e yanaande asaande ley haayre. Caggal ɗum, o talliti haayre, o uddiri damal yanaande ndee. 47 Mariyama mo Magdala e Mariyama inna Yoses njii to o waɗaa too.
* 15:17 Wakkati Iisaa, burmusuure woɗeere yo saaya ka kaananke ɓoornotoo. 15:24 Jabuura 22.19 15:28 E ɗereeji ɓooyɗi ɗii, yoga ana ɓeyda aaya 28:Ɗum tabintini Binndi biiɗi: «O hiisodaama e bonɓe.» § 15:34 Jabuura 22.1