16
No Iisaa immintiniraa
Nde ɲalaande fowteteende ndee ɓettinoo ndee, Mariyama mo Magdala e Salome e Mariyama inna Yaakuuba, coodi nebameeji uurooji ngaddi faa nguja e tew makko oo. Ɲannde alan, ɓe ngari e yanaande ndee beetee kecco wakkati puɗal naange. Ɓe ndarii eɓe mbiyondira:
—Homo tallitanta en haayre ndee iwa e damal yanaande ndee?
Kaa nde ɓe kunci gite ndee, ɓe njii haayre ndee tallitaama. Ende mawni sanne. Wakkati ɓe naatunoo e yanaande ndee, ɓe njii jokolle ana jooɗii bannge ɲaamo ana ɓoornii saaya ndaneewa, ɓe kuli. O wii ɓe:
—Pati kulee! Iisaa Nasaraatunke tontanooɗo oo tewtaton. O immitike, o walaa ɗoo. Nokku ɗo o waɗanoo ɗoo, annii. Jooni kaa, njehee, mbiyoyee taalibaaɓe makko ɓee e Piyeer o adoyto on Galili. Ton njiyoyton mo, hono no o wiirunoo on nii.
Rewɓe ɓee njalti yanaande ndee, ɓe ndogi eɓe ciɲɲa kulol cattungol. Ɓe kaalanaali fay gooto huunde no ɓe poti hulde.
————————————————
Caggal Iisaa wuurtii beetee law ɲannde alan, Mariyama mo Magdala mo o ribbani seyɗaani'en njeɗɗon oo, kaɲum mo adii ɓanngande. 10 O yehi humpitoyde ɗum wondunooɓe e Iisaa ɓee, tawi eɓe cunaa eɓe mboya. 11 Ko ɓe nanunoo o wuurtii koo e ko Mariyama yii mo koo, fuu ɓe ngoonɗinaali ɗum.
12 Caggal ɗum, o ɓanngirani ɗiɗon maɓɓe mbaadi ngonndi, eɓe nanngi laawol jahoowol ladde. 13 Ɓe ngarti ɓe kumpitoyi heddiiɓe ɓee, ɓe ngoonɗinaali ɗum'en kaɲum'en duu.
14 Ko sakitii koo o ɓanngani taalibaaɓe sappo e go'o ɓee tawaaɓe ana ɲaama. O ɲiŋiri ɓe waasude maɓɓe goonɗinde e yoorde maɓɓe ɓernde, sabi ɓe ngoonɗinaali yiiɓe mo caggal immitagol makko ɓee. 15 O wii ɓe:
—Njehee ley aduna oo fuu, mbaajo-ɗon tagoore ndee fuu Kabaaru Lobbo oo. 16 Goonɗinɗo so lootaa lootogal batisima, hisinte. Mo goonɗinaali jukkete. 17 Ɗii kaayeefiiji ana ngoodani goonɗinɓe ɓee: ɓe ndibbiran seyɗaani'en saabe am, ɓe kaalan ɗemle kese, 18 ɓe nanngiran ɓoggi leydi juuɗe maɓɓe. Fay so ɓe njarii poson, fay huunde waɗataa ɓe. Ɓe pawan junngo maɓɓe e ɲawɓe, cella.
19 Caggal Iisaa Joomiraaɗo oo haaldii e maɓɓe, ŋabbinaa kammu, jooɗii ɲaamo Laamɗo. 20 Kaa kamɓe, ɓe njehi eɓe mbaajoyoo ley nokkuuje fuu. Joomiraaɗo ana wondi e maɓɓe, tabintiniri konngol ngol taagumansaaji jaadooji e maggol.*
* 16:20 Aaya 9 yaade 20 tawaaka e ɗereeji ɓurɗi fuu ɓooyde ɗii.