3
No Iisaa selliniri gorko ley ɲalaande fowteteende
Iisaa naatti ley suudu waajordu nduu, o tawi ton gorko mo junngo mum waati. Yimɓe wonnooɓe ɗon ɓee ngattani Iisaa hakkille. Ana ƴeewa yalla o anniyiiɗo sellinde gorko oo e ɲalaande fowteteende ndee, faa keɓa wullanaade mo. Iisaa wii mo junngo mum waati oo:
—Imma, dara hakkunde maɓɓe!
Caggal ɗum, o lamndii ɓe:
—E ley ɲalaande fowteteende ana dagoo gollude ko moƴƴi naa gollude ko boni? Danndude neɗɗo naa warde ɗum?
Kaa ɓe njaabaaki. Iisaa ƴeewri ɓe tikkere, tiinndam-hoore maɓɓe ɗam woyni yonki makko, o wii gorko oo:
—Fooccu junngo maa!
Oon foocci ngo tan, ngo selli faa ngo warti hono no wonngo ngoo nii. Ɗon e ɗon, Farisa'en ɓee njalti, njooddii e howruuɓe Hirudus faa ndawrida no mbarda Iisaa.
No yimɓe ngariri e Iisaa
Caggal ɗum, o iwi ɗon, o fa'i weendu too, kanko e taalibaaɓe makko. Jamaa keewɗo iwɗo Galili jokki e makko. Yimɓe heewɓe, iwɓe Yahuudiya e Urusaliima e Idumiya e leydi funnaange Urdun e seraaji Tirus e Sidon, nani ko o waɗannoo koo, ngari to makko. Iisaa wii taalibaaɓe mum ɓee ndaarana ɗum laana pati jamaa oo ɓilla ɗum. 10 Saabe omo sellinannoo heewɓe waɗi so ɲawɓe ɓee fuu keɲanii mo yalla ana mema mo. 11 Wakkati mo seyɗaani'en njii mo fuu, ndiccoto, ngulla:
—Aan a Ɓii Laamɗo!
12 Omo yagginannoo ɓe pati ɓe kumpita fay gooto kabaaru makko.
No Iisaa suɓorii taalibaaɓe sappo e ɗiɗon
13 Caggal ɗum, o ŋabboyi dow waamnde haayre, o noddi ɓe o muuyi noddude, ɓeen ngari e makko. 14 O suɓii hen sappo e ɗiɗon, yalla ana ngonda e makko, o nela ɗum'en waajoyaade, 15 kasen o hokka ɗum'en baawɗe ribbude seyɗaani'en. 16 Ɓee ɗoo ngoni sappo e ɗiɗon ɓe o suɓii ɓee: Simon mo o innditiri Piyeer oo 17 e Yaakuuba e miɲum biyeteeɗo Yuhanna, ɓiɓɓe Jebede ɓe o innditiri Bowanerges ɓee (maanaa mum woni «nannduɓe e gidaango») 18 kaɲum e Andire e Filipa e Bartolome e Matta e Tomaa e Yaakuuba ɓii Alfaa e Tadde e Simon kiranoowo suudu baaba 19 e Yahuuda Isikariyota jammbotooɗo mo oo.
No Iisaa fenniri ko happaa koo
20 Caggal ɗum, o hooti cuuɗi. Jamaa hawriti dow hoore makko kasen faa kanko e taalibaaɓe makko ɓe ndonki heɓude no ɓe ɲaamira. 21 Nde sakiraaɓe makko nani ɗum ndee, ngarani mo, sabi wiyaama hakkille makko sottii.
22  Dunkee'en Sariya iwnooɓe Urusaliima ngari, mbii:
—Beelsebul woni e makko.
Kasen ɓe mbii:
—Oon woni hooreejo seyɗaani'en mo o ribbirta seyɗaani'en ɓee.
23 E ley ɗum, Iisaa noddi ɓe ɓe ngara e mum, haalaniri ɓe banndol, wii:
—Hono Ibiliisa waawirta ribbude Ibiliisa? 24 So laamu fecciima ana haɓa e hoore mum, oon laamu waawataa heddaade. 25 Kasen duu so galle fecciima ana haɓa e hoore mum, oon galle waawataa heddaade. 26 Ndennoo, so Ibiliisa yanii e hoore mum fecciima, waawataa heddaade. Ko laatoto dee, kabaaru mum timman.
27 Iisaa jokkini hen:
—Fay gooto waawaa naatude e galle gorko jom semmbe yaada e jawdi mum tawa haɓɓaali joomum tafon. Kaa so haɓɓii joomum faa teeŋii, ana waawi naɓude ko woni e galle mum fuu. 28 Miɗo haalana on goonga: yimɓe ana mbaawi yaafeede luutti mum'en fuu e bonkaaji ɗi ɓe mbonkii Laamɗo fuu. 29 Kaa bonkiiɗo Ruuhu Ceniiɗo oo heɓataa yaafaamuya fey, sabi joomum heddoto e luuttal mum faa abada.
30 Iisaa haaldii kaa haala saabe ko ɓe mbii omo wondi e seyɗaani koo.
Inna Iisaa e miɲiraaɓe Iisaa
31 Inna Iisaa e miɲiraaɓe Iisaa worɓe ngari, ndarii caggal galle oo, neli o noddee. 32 Ɗo jamaa oo filii mo ɗoo, wii mo:
—Inna maa e miɲiraaɓe maa ana sella too, ana kaaje maa.
33 O jaabii, o wii:
—Homo woni innam e miɲiraaɓe am?
34 O ƴeewi jooɗiiɓe so ana pilii mo ɓee, o wii:
—Innam e miɲiraaɓe am annii. 35 Sabi gaɗoowo sago Laamɗo, kaɲum woni miɲam gorko, kaɲum woni miɲam debbo, kaɲum woni innam.