4
Banndol haala aawoowo
Iisaa ana waajoo dow fonngo weendu nduu kasen. Jamaa keewɗo filii mo faa o naati laana, o jooɗii. Jamaa oo fuu ana dow fonngo ngoo. O darii omo waajoroo ɓe geɗe keewɗe e banndol, omo wiya ɓe:
—Kettinee! Aawoowo yalti aawoyde. E ley sankugol ngol, yoga e aawdi ndii saami e laawol: pooli ngari cuɓi ɗum. Yoga mayri saami e korokaaƴe ɗo leydi heewaano, fuɗi ɗon e ɗon, sabi aawdi ndii suddaaki gasa. Kaa nde naange wulnoo ndee, sumi, yoori saabe walaa ɗaɗi. Yoga mayri saami ɗo kebbe puɗata. Ndi fuɗidi e majje, ɗe cuumi ndi, ndi rimaali. Yoga mayri saami e leydi mbelndi, fuɗi, mawni, rimi: yoga sowii cowe capantati, yoga capanɗe jeegom, yoga teemedere.
Caggal ɗum, o wii:
—Jom nowru fuu yo nanu!
10 Nden Iisaa teelti, sappo e ɗiɗon ɓee e filinooɓe mo ɓee lamndii mo maanaa banndol ngol. 11 O wii ɓe:
—Onon, on ndokkaama faamde goonga tedduɗo haala Laamu Laamɗo oo. Kaa wonɓe sella ɓee, huunde fuu e banndol kaalaniran-mi ɓe. 12 Ɗum waɗi so:
«ana ƴeewa faa gasa tawa njiyataa,
ana nana faa laaɓa paca tawa paamataa,
sako ɓe tuuba so ɓe njaafee.»*
13 O wii ɓe:
—On paamaali ngol banndol naa? Hono paamirton banndi goɗɗi ɗii fuu ndennoo? 14 Aawoowo oo konngol Laamɗo o aawata. 15 Yimɓe yogaaɓe ana nanndi e laawol ɗo aawdi ndii saami ɗoo. Ɓe nanan konngol ngol, oon wakkati fuu Ibiliisa warata so itta konngol aawaangol e maɓɓe ngol. 16 Yogaaɓe ana nanndi e korokaaƴe ɗe aawdi ndii yuppii e muuɗum ɗee. Ɓe nanan konngol ngol, ɓe njaɓɓoroo ngol seyo oon wakkati fuu, 17 kaa ngol walaa ɗaɗi e maɓɓe, wakkati gooto tan ngol wonata e maɓɓe. Wakkati mo ɓillaare naa torra hewti ɓe saabe konngol ngol fuu, ɓe njankiran. 18 Yogaaɓe ɓee ana nanndi e nokku kebbe ɗo aawdi ndii saami ɗoo. Ɓee ngoni nanɓe konngol ngol, 19 kaa sugullaaji aduna e koomti jawdi, kaɲum e giɗaaɗe yonki goɗɗe naatan e maɓɓe, cuuma konngol ngol, ngol laatoo dimarol. 20 Kaa ɗo aawdi ndii saami e leydi lobbiri ɗoo, ɓee ngoni nanooɓe konngol ngol so njaɓa ngol. Ɓe ndiman: yoga sowoo cowe capantati, yoga capanɗe jeegom, yoga teemedere.
Haala Laamu Laamɗo
21 Caggal ɗum, Iisaa wii ɓe:
—Won fuu kuɓɓoowo lampa so hippa hen saawal, naa soorna ɗum ley leeso? Wanaa sinndan ɗum naa? 22 Walaa fuu ko ɲooɓi ko ɓanngintaake, walaa ko suuɗii ko yaltintaake sella. 23 Jom nowru fuu yo nanu!
24 O wii ɓe kasen:
—Tiiɗee e no nanirton haalaaji am ɗii nii! Sabi no etirton nii, non etirante-ɗon on ɓeydante duu. 25 Sabi jogiiɗo fuu ɓeydante, kaa mo walaa oo, fay seeɗa mo jogii oo teetete.
26 O wii kasen:
—Laamu Laamɗo ana wa'i no neɗɗo cankuɗo aawdi e ngesa mum nii. 27 Caggal mum, ɗaanoo jemma daroo ɲalooma, no laatii fuu aawdi ndii fuɗan, mawna, tawa joomum anndaa no ndi mawniri. 28 Leydi ndii e hoore mum fuɗinta ndi, ndi waɗa gulle, wutaandu jokka hen, caggal ɗum, gabbe njokka hen. 29 So ko aawaa koo ɓenndii, o ɓaman wawdu makko o hetta, sabi wakkati mum yottike.
30 O jokkini hen:
—Koɗum nanndinten e Laamu Laamɗo oo? Banndol hongol mbanndirten mo? 31 Laamu Laamɗo ana nanndi e ngeeƴu buyaage. Kaɲum ɓuri geeƴi ɗii fuu famɗude. 32 Kaa so mo aawaama, mo mawnan faa mo laatoo lekki mawki sanne, ki waɗa caɓe mawɗe faa pooli mbaawa ɲiɓude cuuɗi e ɗowdi makki.
33 Iisaa haalaniri yimɓe ɓee konngol Laamɗo ngol e banndi keewɗi baaɗi non, ko waarata e faamu maɓɓe. 34 O waajortaako so wanaa e banndol. Kaa nde o teeldi e taalibaaɓe makko ɓee fuu, o firritanan ɗum'en banndi ɗii fuu.
No Iisaa waaltiniri henndu
35 Kiikiiɗe oon ɲalooma, Iisaa wii taalibaaɓe mum ɓee:
—Lummben, keedoyen ootoo bannge.
36 Ɓe njoppi jamaa oo, ɓe tawti mo e laana ka o wonnoo e mum kaa, ɓe ndeerti. Laanaaji goɗɗi duu ana njokki e makko. 37 Henndu sattundu immii, bempeeje immii ana piya laana kaa, faa ka hosi heewde ndiyam. 38 Kanko, omo ɗaanii to laaci laana too, omo wawlii mbawlu. Ɓe pinndini mo, ɓe mbii mo:
—Moobbo, tama ko min kalkotoo koo wemmbaali ma?
39 O immii, o jahii e henndu nduu, o wii weendu nduu:
—Deƴƴina! Wii teen!
Henndu nduu deƴƴinii, fuu wii teen. 40 Caggal ɗum, o wii ɓe:
—Ko saabii so kul-ɗon? Faa hannde on ngalaa hoolaare naa?
41 Ɓe kuli kulol cattungol hedde eɓe mbiyondira:
—Homo oo gorko woni faa henndu e ndiyam ana ɗowtanoo ɗum?
* 4:12 Esaaya 6.9-10