5
No Iisaa selliniri laddaaɗo
Caggal ɗum, ɓe njottii oo too bannge e weendu nduu, e leydi Gerasankooɓe. Nde Iisaa yalti laana kaa ndee, laddaaɗo iwri ley janaale, hawri e makko. Ley janaale ɗee o jooɗinoo, fay gooto waawaa haɓɓude mo, sabi fay calali kaɓɓataa mo. Sabi heewii ko o humti tonngooɗe e calali, o taƴan calali, o hela geƴƴelle. Fay gooto waawaa nanngirde mo semmbe. Ɲannde fuu, jemma e ɲalooma ley janaale e baamle kaaƴe o woni, omo wulla omo fiitoroo kaaƴe. O soynii Iisaa, o dogani ɗum, o sujidani ɗum, o wulli faa toowi, o wii:
—Iisaa Ɓii Laamɗo Toowɗo, koɗum njiɗ-ɗaa waɗude kam? Mi surdii ma saabe Laamɗo, pati torram!
Walaa ko o wiiri non sinaa Iisaa wii mo:
—Seyɗaani, yaltu e makko.
Iisaa lamndii mo, wii:
—Hono mbiyete-ɗaa?
O jaabii, o wii:
—Miɗo wiyee jamaa, sabi miɗen keewi.
10 O ɲaagii ɗum sanne, o ndaardi ɗum pati yaltina seyɗaani'en ɓee leydi ndii. 11 Sewre girooji mawnde ana durannoo ɗon e hoore waamnde haayre. 12 Seyɗaani'en ɓee ndaardi mo o duŋanoo ɗum'en naata e ley girooji ɗii. 13 O duŋanii ɓe ɗum. Seyɗaani'en ɓee njalti, naati e girooji ɗii. Sewre ndee fuu diiri iwi daande waamnde haayre too, naatoyi ley weendu nduu, yoolii. Eɗi poti ujunaaji ɗiɗi. 14 Durooɓe ɓee ndogi njantanoyii ngeenndi ndii e seraaji mum ko hewtii ɗum'en koo. Yimɓe ɓee njehi ƴeewoyde ko waɗi koo, 15 ɓe ngari e Iisaa. Nde ɓe njii gorko laddanooɗo oo ana jooɗii ana ɓoornii kaddule, yeeɗɗitii ndee, kulol nanngi ɓe. 16 Tawaaɓe ɗon ɓee njantanii ɓe ko hewtinoo laddaaɗo oo e girooji ɗii. 17 Ɓe ndaardi Iisaa yalta leydi maɓɓe ndii.
18 Nde o naattata laana kaa ndee, laddanooɗo oo ndaardi mo o acca jokka e makko. 19 O salanii oon, o wii ɗum:
—Hootu suudu maa e koreeji maa, kumpitaa ɓe ko Joomiraaɗo waɗan maa e no o yurmori maa.
20 O yehi omo haala e leydi ndi geelle sappo ndii ko Iisaa waɗani mo. Ɓe fuu ɓe kaaynaa.
No Iisaa wuurtiniri ɓii Jayrus e no selliniri debbo ɲawɗo
21 Nde Iisaa naati e laana wirfitii oo too bannge weendu nduu ndee, jamaa keewɗo filii mo kasen dow fonngo ɗoo. 22 Nden gooto e hooreeɓe suudu waajordu biyeteeɗo Jayrus wari. O yii Iisaa tan, o diccii yeeso mum, 23 o ɲaagii ɗum o haali faa heewi, o wii:
—Ɓiyam debbo ana haɓana yonki. War faw junngo maa e makko, yalla omo sella, o wuura!
24 Iisaa yaadi e makko, jamaa keewɗo jokki e mum faa ana ɓilla ɗum.
25 Debbo mo tuundi mum taƴataa ko waarata e duuɓi sappo e ɗiɗi ana wonnoo ton. 26 O tampii hen sanne, o yehii to sawrooɓe heewɓe faa junngo makko laaɓi. Ko ɓuri ɗum fuu o yiyaali hen sami, ɲaw oo ɓeydoto jaati. 27-28 O nani haala Iisaa ana haalee, o naati e jamaa oo. Sabi o miilii: «So mi memii saaya makko tan, mi sellan.» O iwri caggal mum, o memi saaya mum. 29 Ɗon e ɗon tuundi makko taƴi, o maati e calɗi makko o sellii. 30 Oon wakkati fuu, Iisaa maati won semmbe iwi e mum, yeeccitii hakkunde jamaa oo, wii:
—Homo memi saaya am?
31 Taalibaaɓe makko ɓee mbii mo:
—A yii jamaa annii ɓillu maa, aɗa lamndoo: «Homo memi kam?»
32 Kaa o darii omo tewta memɗo mo oo. 33 Debbo oo ana siɲɲa no foti hulde sabi ana anndi ko waɗi, wari, diccii yeeso makko, haalani mo goonga. 34 Iisaa wii mo:
—Banndam debbo, goonɗinal maa danndii ma. Yaa e jam! A sellii e ɲaw maa oo!
35 O tilaaki haalde, faa won iwruɓe to suudu Jayrus hooreejo waajordu oo, mbii ɗum:
—Ɓiya oo heddaaki. Fotaa ko tampinaa Moobbo oo hankasen!
36 Kaa Iisaa tippitii haala maɓɓe, wii Jayrus:
—Pati hul, hoolam tan!
37 O ɗalaali fay gooto yaada e makko so wanaa Piyeer e Yaakuuba e Yuhanna miɲii Yaakuuba oo. 38 Ɓe njottii suudu hooreejo waajordu nduu oo. O tawi ɗon dooyoore, yimɓe ana mboya, ana conkina semmbe. 39 Nde o naatunoo ndee, o wii ɓe:
—Ko woni ɗii bojji e ɗii ɲonaali? Suka oo maayaali, o ɗaaniiɗo tan.
40 Ɓe puuytini haala makko. Non o yaltini ɓe fuu, o naatidi e baaba suka oo e inna mum e taalibaaɓe taton ɓee suudu to suka oo lelii too. 41 O nanngi junngo mum, o wii:
Talita kuumii! (Ɗum woni: «Suka debbo, imma!»)
42 Suka oo immii ɗon e ɗon, ana yaha. Duuɓi makko yo sappo e ɗiɗi. Yimɓe ɓee kaaynaa sanne. 43 Iisaa yaggini ɓe pati ɓe anndina ɗum fay gooto. O wii ɓe ndokka suka oo ko ɲaama.