6
No Nasaraatunkooɓe calorii jaɓande Iisaa
Iisaa iwi e oon nokku, taalibaaɓe mum njokki e mum, wirfitii ngeenndi mum'en. Nde ɲalaande fowteteende yottinoo ndee, o fuɗɗi waajaade ley suudu waajordu nduu. Nanɓe waaju makko ɓee kaaynaa, hedde ana mbiya:
—Hoto o heɓi ɗum? Hono o heɓiri oo hakkille? Ƴee! Hono neɗɗo waawiri waɗirde ɗii kaayeefiiji? Tama o wanaa cehoowo leɗɗe, tama o wanaa ɓii Mariyama? Tama o wanaa mawnii Yaakuuba e Yoses e Yahuuda e Simon? Tama wanaa enen e banndiraaɓe makko rewɓe koddi?
Kammari ɗum waɗi so ɓe njankiri mo. E oon wakkati, o wii ɓe:
—Annabaajo ana teddinaa nokku fuu so wanaa e ley ngeenndi mum'en e hakkunde rimdaaɓe mum, kaɲum e ley galle mum'en.
Iisaa heɓaali waɗude ɗon fay haaynde wootere, so wanaa ko fawi junngo mum e ɲawɓe seeɗa, sellini ɗum'en. Kasen duu waasude maɓɓe goonɗinde laatanii mo haaynde.
No Iisaa neliri taalibaaɓe mum sappo e ɗiɗon ɓee
Caggal ɗum, Iisaa yiilii e geelle piliiɗe ɗon ɗee, ana waajoo. O noddi taalibaaɓe sappo e ɗiɗon ɓee, o neliri ɗum'en ɗiɗon ɗiɗon. O hokki ɓe baawɗe ribbude seyɗaani'en, o wii ɓe so eɓe ndawa, pati ɓe naɓora fay huunde, so wanaa sawru. Pati ɓe naɓora buuru naa mbasu naa kaalisi e ley njiibaaji maɓɓe. O yamiri ɓe ɓe ɓoornoo paɗe, kaa pati ɓe naɓora saayaaji ɗiɗi. 10 O wii ɓe kasen:
—Galle fuu mo njippi-ɗon e mum, keddo-ɗon ɗon faa nde iw-ɗon e oon nokku fuu. 11 So on ngarii e nokku, yimɓe njaɓɓaaki on naa kettinanaaki on, iwon ton, piɗɗon colla koyɗe mooɗon faa jeertina ɓe ko ɓe ngaɗi koo ana boni.
12 Ɓe njehi, ɓe mbaajii yimɓe ɓee tuuba, 13 ɓe ndibbi seyɗaani'en heewɓe, ɓe nguji nebam e ɲawɓe heewɓe ɓe cellini ɗum'en.
No Yaayaa maayiri
14  Hirudus, kaananke oo, nani haala Iisaa ana haalee, sabi innde Iisaa walaa fuu ɗo yottaaki. Won wiyooɓe Yaayaa mo lootogal batisima wuurti, ɗum waɗi so o jogii baawɗe waɗude kaayɗe. 15 Woɓɓe ana mbiya o annabi Iliyaasa. Woɓɓe duu ana mbiya o annabaajo no annabaaɓe aranndeeɓe ɓee nii. 16 Nde Hirudus nani ɗum ndee, wii:
—Yaayaa mo taƴunoo-mi hoore mum oo, kaɲum wuurti!
17 Tawi Hirudus yamiriino Yaayaa nanngee, haɓɓee, uddee ley kasu. Saabe Hirudiya jom suudu mawniiko biyeteeɗo Filipa mo o ɓamnoo oo, waɗi. 18 Sabi Yaayaa ana wiyannoo mo:
—Dagantaako ma teetaa jom suudu mawna.
19 Hirudiya mettaa e Yaayaa, yiɗi o waree, kaa heɓaali laawol, 20 sabi Hirudus ana hulannoo Yaayaa, ana anndunoo o gorko pooccitiiɗo, ceniiɗo. Ɗum waɗi so omo haybannoo ɗum. So o hettinike haala mum, hakkille makko jiiɓoto, haya kasen duu omo yiɗi hettinaade ɗum.
21 Kaa noo, Hirudiya heɓi laawol ɲannde yiitu-mawuuri rimeede Hirudus. Hirudus waɗani howruuɓe mum e hooreeɓe sordaasi'en ɓee e inndee-anndee'en Galili ɓee fuu hiraande. 22 Ɓii Hirudiya debbo naati ana woma. Ɗum weli Hirudus e nootiiɓe ɗum ɓee fuu. O wii suka debbo oo:
—Haalanam ko njiɗ-ɗaa faa mi waɗane.
23 O hunanii ɗum, o wii o hokkan ɗum huunde fuu ko ɲaagii mo, fay so tawii feccere laamu makko oo. 24 E ley ɗum, suka debbo oo yalti, wii inna mum:
—Koɗum kaan-mi ɲaagaade?
Inniraaɗo oo jaabii mo, wii:
—Ɲaaga mo hoore Yaayaa mo lootogal batisima oo!
25 Suka debbo oo heɲii, wirfitii to kaananke oo too, ɲaagii ɗum, wii:
—Ko njiɗu-mi, ngaddanaa kam jooni jooni hoore Yaayaa mo lootogal batisima oo e la'al!
26 Terɗe Hirudus mbaati faa wanaa seese, kaa nde wonnoo o hunike yeeso nootiiɓe mo ɓee, o waɲi yaltude e konngol makko ngol. 27 O neli ɗon e ɗon gooto e sordaasi'en doomooɓe mo ɓee, o yamiri ɗum yo waddoy hoore Yaayaa. Sordaasi oo wirfitii, naati e ley kasu oo, taƴi hoore Yaayaa, 28 tummbi e la'al, waddi, hokki suka debbo oo. Suka debbo oo duu hokki inna mum. 29 Nde taalibaaɓe Yaayaa ɓee nani ɗum ndee, ngari ɓamti tew makko oo, ngaɗoyi ɗum e yanaande.
No Iisaa ɲamminiri ujunaaji joy neɗɗo
30  Nelaaɓe ɓee ngarti e Iisaa, njantanii ɗum ko ngaɗi koo e ko mbaajii koo fuu. 31 O wii ɓe:
—Njehen nokku teelɗo, yalla oɗon keɓa fowtinaade.
Sabi yaha-warta ana heewi, faa kanko e taalibaaɓe makko ɓee, ɓe ndonki heɓude fay no ɓe ɲaamira. 32 Ɓe njehi ɓe naatoyi laana, ɓe teeli kamɓe tan e feere maɓɓe, 33 tawi heewɓe njii eɓe njaha, annditi to ɓe peewi. Yimɓe heewɓe iwri e geelle ɗee fuu, keɲanii to ɓe peewi too, adii ɓe yottaade. 34 Nde o yalti e laana kaa ndee, o yii jamaa keewɗo. O yurminaa ɓe sanne, sabi eɓe mba'i no baali ɗi ngalaa duroowo nii. O darii omo waajoo ɓe kulle keewɗe. 35 Nde hiiri ndee, taalibaaɓe ɓee ɓattitii mo, mbii:
—Jooni hiirii, kasen duu nokku oo yo ladde. 36 Yoppitin jamaa oo saakoo e geelle e daakaaji piliiɗi ɗii yalla ana coodoya ko ɲaama.
37 O jaabii ɓe, o wii:
—Onon e ko'e mooɗon, ndokkee ɓe ko ɓe ɲaama!
Non ɓe lamndii mo, ɓe mbii:
—Ndennoo aɗa yiɗi min ɓama buuɗi cardi teemeɗe ɗiɗi min coodanoya ɓe buuru ko ɓe ɲaama?
38 E oon wakkati, o wii ɓe:
—Hono foti buuruuje njogi-ɗon? Njehee ƴeewoyee!
Nde ɓe njehi ɓe kumpitoyii ndee, ɓe mbii mo:
—Buuruuje joy e liɗɗi ɗiɗi min njogii.
39 O yamiri taalibaaɓe ɓee njoƴƴinira jamaa oo tunaale-tunaale dow huɗo hecco. 40 Ɓe njooɗii ɓe ngaɗi tunaale-tunaale, yoga teemedere neɗɗo, yoga capanɗe njoyon. 41 O ɓami buuruuje joy ɗee e liɗɗi ɗiɗi ɗii, o tiggitii kammu, o yetti Laamɗo. O taƴi buuru oo, o hokki taalibaaɓe ɓee njeɗa yimɓe ɓee. Hono non liɗɗi ɗiɗi ɗii duu. 42 Ɓe fuu ɓe ɲaami faa ɓe keddi. 43 Taalibaaɓe ɓee ndeentini kedde ɗee, kebbini cagiije sappo e ɗiɗi. 44 Ujunaaji joy gorko ɲaamunoo buuru oo.
No Iisaa yaariri koyɗe dow ndiyam
45 Ɗon tan, Iisaa yamiri taalibaaɓe mum naata laana kaa yalla ana adoo ɗum oo too bannge weendu nduu faade Baytisayda, tawi kanko e hoore makko omo wondi e yoppitinde jamaa oo. 46 Nde o seerti e maɓɓe ndee, o ŋabboyi dow waamnde haayre faa o waɗa duwaawu.
47 Nde jemma wari ndee, tawi laana kaa ana hakkunde weendu too, kanko tan gooto heddii njoorndi. 48 O soynii taalibaaɓe ɓee ana ngurfa ko mbaawi fuu, sabi ɓe njaɓɓotooɓe henndu. Nde ɓadinoo weetude ndee, o wari e maɓɓe omo yaara koyɗe dow ndiyam ɗam, faa o hosi ƴaɓɓaade ɓe. 49 Kaa nde ɓe njii mo omo yaha e dow ndiyam ɗam ndee, ɓe cikki ɗum seyɗaani, ɓe ndarii eɓe ngulla, 50 sabi ɓe fuu, nde ɓe njiinoo mo ndee, ɓe kulii. Ɗon e ɗon Iisaa wii ɓe:
—Mbaaltinee hakkillaaji mooɗon! Miin, mi Iisaa, pati kulee!
51 O naati laana kaa, o tawti ɓe, henndu nduu darii. Ɓe mugaa. 52 Ɓe paamaano haaynde nde Iisaa waɗiri buuru oo ndee, sabi ɓe wumɓe ɓerɗe.
53 Ɓe lummbi weendu nduu, ɓe njottii Genesaret, ɓe panndi ɗon. 54 Ɓe njalti e laana kaa tan, yimɓe ɓee annditi mo, 55 caakii e seraaji ɗii fuu, ana pawa ɲawɓe mum'en e dengeleeje, ana ngaddana mo nokku fuu ɗo nanaa omo woodi. 56 Kasen duu ɗo Iisaa tawaa fuu, gila e ley gure faa e geelle faa e ladde, yimɓe ɓee ngaddan ɲawɓe mum'en e daalaaje, ana ɲaagoo mo mo acca ɓe mema fay so kommbol saaya makko. Kasen duu memɗo ɗum fuu sellii.