Ɓataaki Piyeer ɗiɗaɓo
1
Oo ɓataaki ga am iwri, miin Simon Piyeer. Mi maccuɗo Iisaa Almasiihu mi nelaaɗo mum. Mi jowtii on, onon heɓuɓe goonɗinal hono ngal amen ngal saabe fooccitaare Iisaa Almasiihu, Laamɗo meeɗen kisinoowo en oo. Yo Laamɗo hebbinir on moƴƴere e jam e ley ko anndu-ɗon mo koo, e ko anndu-ɗon Joomiraaɗo meeɗen Iisaa koo.
No goonɗinɓe kaaniri wuurdude e kulol Laamɗo
E ley baawɗe Laamɗo ɗee Iisaa hokkii en huunde fuu ko kaaja-ɗen faa nguurden e kulol Laamɗo. Iisaa wallii en anndude Laamɗo, noddirɗo en darja mum e moƴƴuki mum oo. E ley darja makko e moƴƴuki makko o fodanii en moƴƴereeji korsuɗi, mawɗi sanne. O fodii ɗi faa ndaɗon sarri bonannda mo giɗaaɗe yonki ndimi gonɗo e aduna oo, yalla oɗon ndeenta e Laamɗo tagu. Saabe ɗum, coobee, ɓeydon e dow goonɗinal mooɗon ngal moƴƴuki, e dow moƴƴuki kii anndal, e dow anndal ngal nantaare, e dow nantaare ndee muɲal, e dow muɲal ngal kulol Laamɗo, e dow kulol Laamɗo ngol yiɗugol sakiraaɓe, e dow yiɗugol sakiraaɓe ngol jilli goongaraaji. So ɗii sifaaji lobbi ana ngoodi e mon, tawee duu eɗi ɓeydoo, ɗi ngaɗan on ɓeydotooɓe yaade yeeso nafooɓe e ley anndugol mon Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu. Sabi neɗɗo fuu mo ɗiin sifaaji ngalaa e mum yo bumɗo naa pamɗuɗo jiile, sabi yeggitii Laamɗo laɓɓini ɗum e luutti mum ƴaɓɓiiɗi ɗii.
10 Kaa onon sakiraaɓe, cooboree no mbaawru-ɗon fuu e tabintinde noddaango ngo Laamɗo noddi on faade e mum ngoo e ko o suɓii on koo. Sabi so on ngaɗii ɗum on pergitataako abada! 11 Hono nii Laamɗo yaajiniranta on damal naarrugal e laamu duumiiɗo oo, laamu Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu kisinoowo en oo.
12 Ndennoo, fay so tawii oɗon anndi ɗeen kulle oɗon ɲiiɓi e goonga mo keɓu-ɗon oo, mi miccintinan on ɗe wakkati fuu. 13 Mi yii ana tilsi mi finndina hakkillaaji mon faa miccito-ɗon ɗum so miɗo heddii foofude. 14 Sabi miɗo anndi mi ɓooyataa e aduna hankasen, dow no Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu holliri kam nii. 15 Kaa mi waɗan ko mbaaw-mi fuu, yalla so mi iwii ɗoo, oɗon mbaawa miccitaade kulle ɗee wakkati fuu.
No haala annabaaɓe tabitiri e Almasiihu
16 Nde min anndini on garol Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu e baawɗe mum ndee, min njokkaali fillaaji ɲeeɲuɗi iwɗi e yimɓe. Gite amen jaati min njiiri manngu makko! 17 O hokkaama teddeengal e darja iwde e Laamɗo Baabiraaɗo oo wakkati nde daande Laamɗo jom darja mawɗo oo wii: «Oo ɗoo yo Ɓiyam korsuɗo mo ceyortoo-mi.» 18 Nden daande woni nde min nani iwnde dow kammu, minen e ko'e amen, sabi miɗen ngondunoo e makko to dow haayre seniinde too.
19 Ɗum fuu ɓeydani min kasen taƴorde ko annabaaɓe ɓee kaalnoo koo. Oɗon nii ngaɗa ko moƴƴi e wattude hen hakkillaaji mooɗon, sabi konngi maɓɓe ana wa'i no lampa pooynoowa ley nimre, faa nde fajiri fooynata, hoodere fajiri jalban ley ɓerɗe mooɗon.* 20 Kaa aranel hen fuu, anndee ko winndaa ley dewte annabaaku koo annabaajo oo loowaali ɗum hoore mum. 21 Fay nde wootere Laamɗo loowaali konngol mum e ɓii-aadama dow sago ɓii-aadama, kaa Ruuhu Ceniiɗo waɗi so annabaaɓe ɓee kaalti konngol iwrungol to Laamɗo ngol.
* 1:19 Hoodere fajiri ndee woni Almasiihu, jaaynoowo ley ɓerɗe goonɗinɓe ɗum. Ƴeew Ɓanngingol Yuhanna 22.16