2
Haala annabaaɓe peneeɓe e halkaare mum'en
No annabaaɓe peneeɓe ngorrunoo e ley leɲol Israa'iila ngol nii, hono non waajotooɓe fenooɓe ngorroyta e ley mooɗon. Ɓe cooran e ley mooɗon jannde peneere halkoore. Ɓe njeddan fay Kalfaaɗo maɓɓe coottitinooɗo ɓe oo. Hono non ɓe pooɗiranta ko'e maɓɓe halkaare yaawnde. Heewɓe njokkan e njaahilaaku maɓɓe oo, ɓaman faa laawol goonga ngol bonkee kammari ɓeen waajotooɓe. Joote maɓɓe waddanan ɓe haalde pene faa ɓe jaagoroo on, kaa jukkungo maɓɓe saraama ɓooyii, halkere maɓɓe ana doomi ɓe.
Miccitoro-ɗon no Laamɗo soɓɓintinaali malaa'ika'en luuttunooɓe ɓee nii. Ko o waɗi dee, o geƴƴori ɓe calali o wedii ɓe ley nimre jahannama faa ɲannde darngal. Miccitoro-ɗon duu no o soɓɓintiniraali aduna arano oo nii, ko o waɗi dee, o reeni Nuuhu baajotooɗo fooccitaare oo e njeɗɗon woɓɓe, o wayli e dow yeddooɓe Laamɗo ɓee ilam tuufaanu. Laamɗo sarii geelle ɗiɗi Sodooma e Gomoora, o halkirii ɗum'en yiite faa laatii ndoondi, yalla eɗe laatanoo yeddooɓe Laamɗo warooɓe ɓee misaalu. E ley hen, o danndii Luuɗu pooccitiiɗo cuŋluɗo sanne saabe njaahilaaku bonɓe ɓee. Oon pooccitiiɗo koddunooɗo e maɓɓe, ɓernde mum moƴƴunde ndee ana mettannoo ɲalooma beetuɗo fuu saabe golleeji maɓɓe bonɗi ɗi mo yiyata e ɗi mo nanata.
Ɗum fuu ana holla, Joomiraaɗo ana waawi reenude ɗowtaniiɓe ɗum ɓee iwde e torraaji ittooji koro maɓɓe, ana waawi kasen resande ooɲiiɓe ɓee jukkungo faa ɲannde darngal, 10 wanaa haala dogooɓe caggal giɗaaɗe yonki coɓuɗe, hoynuɓe hooreyaaku Joomiraaɗo ɓee.
Ɓeen waajotooɓe fenooɓe kulataa gacce, ana kaawtii, ana mbonkoo tedduɓe wonɓe dow kammu ɓee. 11 Kaa malaa'ika'en ɓee e ɓurde ɓe semmbe e baawɗe fuu mbonkataako ɓe faa kiitoo ɓe yeeso Joomiraaɗo. 12 Kaa ɓeen yimɓe, ɓe ngalaa hakkille no daabaaji ladde njogoraaki hakkille nii, dimiraaɗi faa loohee mbaree. Eɓe mbonkoo ko ɓe anndaa, ɗum waɗi so ɓe kalkirte no daabaaji mbardetee nii. 13 Hono non ɓe keɓirta njoɓdi ooɲaare maɓɓe. Ɓe gacce mooɗon, ɓe ella mooɗon, sabi fay fijirde bonnde ɲalooma ana wela ɓe. So ɓe njooddike e mooɗon e ley kawrital ɲaamdu, eɓe mbelee e jammba maɓɓe. 14 Ɓe kaaɓataa ƴeewde rewɓe jananɓe, ɓe ŋoottataa waɗude junuubu, koyɗo yonki fuu ɓe koomtan ɗum. Ɓerɗe maɓɓe yo mboownaaɗe e joote, ɓe huɗaaɓe Laamɗo. 15 Ɓe celii laawol poocciingol ngol, ɓe majjii saabe ko ɓe njokki laawol Balaama* ɓii Bosora koo, jaɓuɗo ooɲaade saabe joote jawdi. 16 Oon annabaajo felaama dow luuttal mum wakkati nde ndakiiwa mum haaldiri e mum daande neɗɗo, haɗi ɗum waɗude ko nuykaaɗo waɗata.
17 Waajotooɓe fenooɓe ɓee yo ɓulli ɗi ngalaa ndiyam, ɓe duule ɗe henndu soggata, nimre ɓurnde fuu niɓɓude ɓe ndesanaa. 18 Ɓe ndaarii seytoraade yimɓe e dow konngi mawɗi ɓoli. Ɓe mbirfintinii yaltuɓe ko ɓooyaali hakkunde majjuɓe ɓee faa ɓe njokkintina ɗum'en giɗaaɗe njaahilaaku gonɗe e yonki. 19 Eɓe podana ɓeen ndimaaku tawee kamɓe e ko'e maɓɓe ɓe maccuɓe bonannda, sabi gooto fuu yo maccuɗo ko jaalii ɗum. 20 So tawii e anndal Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu kisinoowo en oo ɓe ndaɗiri e tuundi aduna, so ɓe mbirfitiima e mayri kasen faa ndi jaalike ɓe, no ɓe mbattinirta nii ana ɓuri no arannde nii bonde. 21 Tawee ɓe anndaalino laawol fooccitaare ngol fey ɓuri anndude ngol faa gasa so ɗuurtoo yamiroore seniinde nde ɓe ndokkanoo ndee. 22 Ko hewtii ɓe koo sellinii ɗii tinndi: «Rawaandu ɲaamtan tuurre mum.» Wiyaama kasen: «Ngiroowu lootaaɗo talloto e loope.»
* 2:15 Balaama janngini kaananke ngeenndi mbiyeteendi Mo'ab oo seytaade Israa'iilankooɓe faa ɓe naata e jeenu kaɲum e dewal tooruuji.