3
Haala gartol Joomiraaɗo
Sakiraaɓe am horsuɓe, oo woni ɓataaki ɗiɗaɓo mo mbinndan-mi on. E ley ɗiɗi ɗii fuu, miɗo yiɗi heyɗintinde e hakkillaaji mon anniyaaji lobbi faa miccito-ɗon, haalaaji ɗi annabaaɓe seniiɓe kaalnoo gila ko ɓooyi, kaɲum e ko Joomiraaɗo men kisinoowo oo yamiri, ko nelaaɓe e mon anndini on koo. Adee anndude ɗum ɗoo: e ɲalaaɗe cakitotooɗe ɗee, jaayrooɓe yimɓe jokkuɓe giɗaaɗe yonki mum'en ɓee ngaroyan. Ɓe njaayran on, ɓe mbiya: «Hono fodoore gartol makko ndee laatii? Sabi gila e njaatiraaɓe faa jooni, huunde fuu ana worri e alhaali mum hono no worrunoo gila e fuɗɗoode aduna nii.» Eɓe ndaara yeggitidde Laamɗo tagiri kammu e leydi fuu konngol muuɗum. O tagiri leydi ndii ndiyam, ndi yaltii ley ndiyam, e majjam kasen, aduna oo halkorii ilam tuufaanu. E konngol makko ngol kasen, kammu e leydi jamaanu kawru-ɗen oo ndesanaama yiite faa ɲannde darngal, nde yedduɓe Laamɗo ɓee kalketee ndee.
Sakiraaɓe am horsuɓe, pati njeggiton oo goonga: to Joomiraaɗo, ɲalooma gooto ana wa'i hono no duuɓi ujunere nii, kaa duu duuɓi ujunere ana mba'ani mo hono no ɲalooma gooto nii. Joomiraaɗo taaɗintaa tabintinde fodoore mum no yoga yimɓe paamirta taaɗugol nii, o muɲanɗo on tan sabi o yiɗaa fay gooto halkoo. Ko o yiɗi dee, yimɓe fuu ngarta e makko, tuuba. 10 Kaa ɲannde gartol Joomiraaɗo ndee juhiran en no gujjo juhirta nii. Oon wakkati, dillere mawnde waɗan, kammu oo timman. Kuɗɗe kammunkooje fuu kalkoto ley yiite. Leydi ndii e golleeji gonɗi e mum fuu ɓannginte sarete.
11 Haya so tawii ɗum fuu hono non ɗum halkortoo, oɗon kaani jokkude laawol ceniingol! Oɗon kaani wuurdude kulol Laamɗo 12 so tawee oɗon ndooma oɗon ngolla faa ɲalaande Laamɗo ndee warda no yaawiri nii! Oon wakkati, kammu huɓɓan halkoo, kuɗɗe kammunkooje fuu taayan ley yiite. 13 Kaa eɗen ndoomiri no Laamɗo fodiri nii: kammu keso e leydi keyri ɗo fooccitaare tawetee.
14 Tawee ɗeen kulle ndoomaten, sakiraaɓe am horsuɓe, coobee yalla Joomiraaɗo ana tawa on e jam, tawa on ngalaa tuundi on ngalaa ella. 15 Paamon muɲal Joomiraaɗo meeɗen ngal ana newnana on kisindam. Non sakiike men Pool korsuɗo oo winndirani on, no Laamɗo hokkiri mo hakkilantaaku nii. 16 Non o winndiri ɗum e ɓataakiiji makko ɗii fuu. Ɓataakiiji makko ɗii ana njogii konngi ɗi maanaa mum tiiɗi faamude, ɗi yimɓe famarɓe jannde e hoyɓe yonki ley goonɗinal mbaylitata koro mum, hono no ɓe ngaɗirta e nokkuuje goɗɗe ley Binndi ɗii duu nii. Kamɓe ngaddanta ko'e maɓɓe halkaare. 17 Kaa onon sakiraaɓe am horsuɓe, nde wonnoo on kumpitaama ɗum gila jooni, ndeentee pati bonɓe ɓee naɓora on e majjere mum'en so njoppon ɗo tabitinno-ɗon ɗoo. 18 Mawniron e ko anndu-ɗon Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu kisinoowo en oo koo e ko keɓu-ɗon moƴƴere mum koo! Yo teddeengal woodan mo gila jooni faa abada! Aamiina!