3
No hooreeɓe deental goonɗinɓe kaani worrude
Kaa haala ana hoolnii: muuyɗo laataade hooreejo deental goonɗinɓe fuu, muuyii golle lobbo jaati. Ndennoo, ana tilsi hooreejo oo laatoo neɗɗo mo walaa ɲiŋe, jom debbo gooto, nantiiɗo, hakkilante, jom needi, jippinoowo hoɓɓe, baawɗo jannginde, tawee wanaa jaroowo doro, wanaa kaɓeteeɗo, laatoo newiiɗo, jaajuɗo ɓernde, kaariyante e jawdi jananndi, kawjiiɗo koreeji mum faa gasi, biiruɗo ɓiɓɓe mum faa ɓe ɗowtanii ɗum e dow teddeengal. Sabi so neɗɗo waawaali hawjaade koreeji mum, hono hinnortoo deental goonɗinɓe Laamɗo ngal? Pati tawee joomum yo tuubuɗo ko ɓooyaali nde mawninkinoo so jukkiree no Ibiliisa jukkirtee nii. Ana tilsi kasen wonɓe sella ɓee ceettanoo mo ko moƴƴi, pati o heɓa gacce so piccal Ibiliisa nannga mo.
No gollanooɓe deental goonɗinɓe kaani worrude
Gollanooɓe deental goonɗinɓe ngal ɓee duu ana kaani taweede yo tedduɓe, ngalaa ɓerɗe ɗiɗi, njaɓataa doro jaaloo ɗum'en, ɲaamataa ribaa, tawa eɓe kaybira goonga tedduɗo gonɗo e goonɗinal oo hakkillaaji ɗi ɲiŋataa ɓe. 10 Aranel hen fuu, ɓe ƴeewee kori ɓe ngalaa ɲiŋe. So tawii ɓe ngalaa ɲiŋe, nden kaa eɓe mbaawi fuɗɗude laataade gollanooɓe deental goonɗinɓe Iisaa. 11 Hono non rewɓe ɓee duu tawree teddeengal, tawa ɓe nganaa ɲo'ooɓe yimɓe, ɓe nantiiɓe, hoolniiɓe e banngal huunde fuu. 12 Gollanoowo deental pati dewla ko ɓuri debbo gooto, hawjoo koreeji mum faa gasa. 13 Gollanɓe deental goonɗinɓe ngal faa moƴƴi fuu keɓan teddeengal, kasen duu keɓan cuusal kiɓɓungal ley goonɗinal mum'en Iisaa Almasiihu.
Haala sirri diina men
14 Miɗo yiɗi warde to maa ko ɓooyataa. Kaa ko waddani kam winndude e maa oo ɓataaki, 15 yalla fay so ɓooyii mi waraali, aɗa annda no kaan-ɗen worrude e ley suudu Laamɗo. Suudu nduu yo deental goonɗinɓe Laamɗo guurɗo oo jaati. Deental ngal jaati woni nuygal goonga. 16 Sikke fuu walaa, sirri diina men oo ana mawni:
O ɓanngirii e suura ɓii-aadama,
Ruuhu oo ɓannginii fooccitaare makko,
malaa'ika'en njii mo,
o ooynaama ley leɲi,
o goonɗinaama ley aduna,
o ŋabbintinaama dow kammu,
o heɓii teddeengal Laamɗo.