4
Haala jannde majjinoore
Ruuhu Ceniiɗo oo haalii faa laaɓi nde o wii cakite jamaanu daɲan yimɓe yoppuɓe goonɗinal, njokka e caggal seyɗaani'en majjinooɓe, kaɲum e waaju seyɗaani'en. Ɓe njokkan naafigaaku fenooɓe ɓe ɓerɗe mum'en mbaati faa ɲiŋe naawataa ɗum'en, hono ɓerɗe ɗee cumiraaɗe njamndi ngulndi taw. Ɓeen yimɓe ana karmina dewle, ana kaɗa kulle yogaaje ɲaameede, tawee kanje nee ko Laamɗo tagiri ɗe yalla goonɗinɓe annduɓe goonga ɓee fuu ana ɲaama ɗe, njettira ɗe Laamɗo. Sabi ko Laamɗo tagi fuu ana moƴƴi, walaa fuu ko haani dunƴiteede, so neɗɗo hemrii ɗum jettooje Laamɗo. Sabi konngol Laamɗo e duwaawu ana laɓɓina huunde fuu.
Haala laataade gollanoowo Iisaa lobbo
So a waajike ɗum sakiraaɓe men ɓee, a laatoto gollanoowo Iisaa Almasiihu lobbo, sabi a waajitorike konngi goonɗinal e waaju lobbo mo njokku-ɗaa faa gasi oo. Kaa taali ɓoli ɗi kawrataa e diina ɗii, woɗɗita ɗi. Eeltir hoore maa kulol Laamɗo. Sabi eeltude calɗi mum ana nafa e kulle yogaaje, kaa kulol Laamɗo ana nafa e huunde fuu, sabi e maggol keɓu-ɗen taƴoral e nguurndam jooni ɗam, podane-ɗen garoyoojam ɗam duu. Kaa haala hoolnii, huunde fuu ɓuraa ka haande yarreede! 10 Saabe majjum eɗen ngolla, eɗen tiinnitoo, sabi eɗen pawi jikke men e Laamɗo guurɗo, kisinoowo yimɓe fuu sako goonɗinɓe. 11 Ɗum woni ko kaan-ɗaa yamirde, ɗum woni ko kaan-ɗaa waajaade.
12 Pati fay gooto yawore a suka, laatano-ɗaa goonɗinɓe misaalu haala e golle, jilli e goonɗinal, kaɲum e laaɓal. 13 Fade am warde, tiiɗaa e janngande yimɓe Binndi ɗii, mbaajo-ɗaa ɓe, pamminaa ɓe. 14 Pati yeeba dokkal Ruuhu Ceniiɗo ngal ndokke-ɗaa nde Laamɗo loowi yimɓe haala maa, mawɓe duu pawnoo juuɗe mum'en dow maa ndee. 15 E ɗeen kulle kaan-ɗaa tiinnaade, yalla yimɓe fuu ana njiya no ɓeydorto-ɗaa yaarude yeeso. 16 Haybu hoore maa, kaybaa ko njanngintaa koo, tiiɗaa e majjum. Sabi so a tiiɗii e majjum, a hisinan hoore maa, a hisinan hettinantooɓe ma ɓee fuu.