5
Waajuuji Pool faade e goonɗinɓe Iisaa
Pati fel gorko mawɗo, waajora ɗum needi no baaba maa nii. Waajora jokolɓe no miɲiraaɓe maa nii, mbaajoro-ɗaa debbo mawɗo no inna maa nii, mbaajoro-ɗaa sukaaɓe rewɓe no banndiraaɓe maa rewɓe nii, tawee e dow laaɓal e nantaare.
Teddin rewɓe ɓe worɓe mum'en maayi, ɗum woni rewɓe maayiraaɓe ɓe ngaldaa e fay gooto ɓee. Kaa so debbo mo gorum maayi ana jogii ɓiɓɓe naa taaniraaɓe, ko ana adoo fuu wajibaade e ɓiɓɓe ɓee, ɓe pamminee no Laamɗo huldetee e ley cuuɗi maɓɓe, ɓe mbarjoo saaraaɓe maɓɓe mbarjaari lobbiri. Sabi ɗum woni ko welata Laamɗo. Debbo mo gorum maayi mo walaa doondiiɗo ɗum mo waldaa e fay gooto, fawii jikke mum e Laamɗo. Omo duumoo e duwaawu jemma e ɲalooma, omo ɲaaganoo yimɓe Laamɗo. Kaa maayraaɗo kaɓanoowo aduna tan, yo maayɗo fay so maayaali. Ɗum kaan-ɗaa yamirde ɓe pati ɓe keɓa feloore. Mo hinnaaki sakiraaɓe mum, wanaa haala ɓe wondi galle, oon yo jankirɗo goonɗinal, omo ɓuri fay mo goonɗinaali oo bonde.
Mo kaan-ɗaa tonngude innde mum e ley dewal rewɓe maayraaɓe haanɓe walleede, ko famɗi fuu sinaa joomum heɓa duuɓi capanɗe jeegom, tawee duu gorko gooto dewlunoo ɗum. 10 O seettanee golle lobbo ko wa'i hono ne'ude sukaaɓe, jippinde koɗo, lootude koyɗe seniiɓe, weemtinde beemuɗo e gollude huunde fuu ko moƴƴi. 11 Kaa haabuuɓe ɓe worɓe mum'en maayi ɓee, pati winndu inɗe maɓɓe. Sabi so muuyooji maɓɓe ndunƴii ɓe e yiɗude ɓameede, nden kaa ɓe kuuccan Iisaa Almasiihu, 12 sariya Laamɗo doga dow maɓɓe, sabi ɓe mbonnii aadi maɓɓe aranndeeri ndii.* 13 E ley ɗum ɓe ngontan laaliiɓe, ɓe naata e nduu suudu nii, ɓe njalta ɓe naata e nduu. Kaa ko ɓuri fuu bonde kasen, ɓe laatike heewɓe haala, haaltooɓe sirri, eɓe kaala haalaaji ɗi ngalanaa ɓe. 14 Ɗum saabii so miɗo yiɗi haabuuɓe rewɓe maayraaɓe ɓee ndewlee, ɓeyna, kayba cuuɗi mum'en, yalla gaɲo oo ana ronka damal no bonnira inɗe men. 15 Sabi jooni yoga e maɓɓe njoppii laawol ana njokki e Ibiliisa jaati. 16 Debbo goonɗinɗo fuu mo rewɓe maayraaɓe ngoni ley galle mum yo wallu ɗum'en, pati ngal donngal fawoo e deental goonɗinɓe ngal. Hono non waɗata so deental ngal waawa wallude rewɓe maayraaɓe ɓe ngaldaa e fay gooto ɓee.
17 Hooreeɓe deental goonɗinɓe dawranooɓe faa gasa ɓee ana kaani teddineede teddeengal manngal. Ɓurɓe fuu haandude e teddeengal manngal yo tampitotooɓe dow waaju e jannde ɓee. 18 Sabi Binndi ɗii mbii: «A haɗataa ngaari aloori tappoori gawri muuɗude gawri.» Ɗi mbii kasen: «Golloowo ana haandi e njoɓdi mum.» 19 Pati jaɓu felde mawɗo deental goonɗinɓe so wanaa dow seedaaku yimɓe ɗiɗon naa taton. 20 Ɲiiɓuɓe e luuttal, fel ɗum'en yeeso yimɓe fuu, yalla ana laatanoo heddiiɓe ɓee kulol. 21 Miɗo ndaarde yeeso Laamɗo e yeeso Iisaa Almasiihu e yeeso malaa'ika'en ɓe o suɓii ɓee, ɗowtano-ɗaa ɗeen jamirooje, tawee a jinngantaa fay gooto, a ɓurdintaa yimɓe duu. 22 Pati yaaw fawde juuɗe maa dow hoore fay gooto faa kalfinaa ɗum golle deental goonɗinɓe. Pati reentu e luutti woɓɓe, jogora hoore maa laaɓal.
23 Hankasen, pati yar ndiyam ɓolam tan, njaraa peguujam seeɗa kammari reedu maa nduu e ɲawuuji keewɗi ngar-ngartooji e maa ɗii.
24 Luutti yimɓe yogaaɓe ɓanngan gila caraaka. Kaa luutti yogaaɓe ɗii, caggal sareede ɗi ɓanngata. 25 Ɗum e taweede golleeji lobbi ɗii njiyete faa laaɓa paca. Fay ɗi njiyataake law ɗii duu keddataako ana cuuɗii.
* 5:12 So debbo mo gorum maayi winndaama ley dewal rewɓe maayraaɓe fuu, ɓamii aadi jokkan Iisaa tan, ɓamataake kasen. 5:18 Fillitagol Tawreeta 25.4 5:18 Luuka 10.7