6
Goonɗinɓe wonɓe e maccungaaku fuu, yo njogoro halfaaɓe mum'en haanduɓe e teddungal kiɓɓungal pati innde Laamɗo ndee e diina kaa mbonkee. Kasen duu tawaaɓe ana njogii kalfaaɗo goonɗinɗo fuu, pati miila o sakiike mum'en so njaworoo mo ɗum. Yo ɓe ngolliran mo soobee faa ɓura no ɓee too nii, sabi o goonɗinɗo, kasen duu o korsuɗo. Pamminaa ɗee kuɗɗe, mbaajo-ɗaa ɗe.
Haala jannde peneere e joote jawdi
Baajotooɗo goɗɗum mo jokkaali haala Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu selluka hawroowa e kulol Laamɗo kaa, oon yo mawninkiniiɗo mo anndaa fay huunde, o kaahaango keewɗo duko e jeddi. Ɗum waddata haasidaaku e pooɗondiral e mbonka e sikkitaare bonnde. Ɗum waddata dukooji ɗi ngalaa ɗo kaaɗi hakkunde yimɓe ɓe hakkillaaji mum'en mbitti. Ɓeen yimɓe njoppii goonga, njogorike kulol Laamɗo ana hokka jawdi. Goonga, kulol Laamɗo yo jawdi mawndi, so neɗɗo heɲɲitorike ko jogii. Sabi juuɗe ɓole ngardu-ɗen e aduna oo, kasen duu juuɗe ɓole kootirten. Ndennoo, so en keɓii nguure e koltal tan keɲɲitoro-ɗen ɗum. Kaa yiɗuɓe jawdi sanne ɓee ceytete, njomoo e piccal, njumpa e giɗaaɗe yonki keewɗe laaliiɗe majjinooje, joolooje yimɓe e ley halkere mawnde. 10 Sabi joote jawdi woni inna bonanndaaji ɗii fuu. Yoga yaari banngal jawdi faa majji laawol goonɗinal, ngaddani ko'e mum'en torraaji keewɗi.
Haala haybude ko yamiraa
11 Kaa aan neɗɗo Laamɗo oo, woɗɗa ɗee kuɗɗe, tewtu fooccitaare e kulol Laamɗo e goonɗinal e jilli e muɲal e leyɗinkinaare. 12 Waɗu ko mbaaw-ɗaa fuu faa keɓaa jaalaade golle Ibiliisa e ley goonɗinal, nanngaa nguurndam nduumiiɗam ɗam. E majjam Laamɗo noddu maa, saabe majjam njaadir-ɗaa goonɗinal maa no wooɗiri yeeso yimɓe heewɓe. 13 Miɗo yamire yeeso Laamɗo guurnoowo huunde fuu oo, e yeeso Iisaa Almasiihu ceettiiɗo no wooɗiri yeeso Pontiyu Pilaatu kaananke oo, 14 haybu ko njamira-ɗaa koo tawa tuundi walaa hen ɲiŋe ngalaa hen, faa ɲannde gartol Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu. 15 Gartol ngol waɗan e wakkati mum. Kanko woni gooto oo, Jom mbelko'aaku, Jom Baawɗe, Kaananke kaanankooɓe, Joomiraaɗo joomiraaɓe. 16 Kanko tan woni Bajjo duumotooɗo, gonɗo ley fooyre nde fay gooto waawaa ɓadaade. Kanko woni mo neɗɗo fuu yiyaali, waawaa yiide mo duu. Yo teddeengal e baawɗe duumiiɗe ngoodan mo. Aamiina.
Baynondiral
17 Yamir arsukunte'en e oo aduna pati mawninkinoo, pati pawa jikke mum'en e jawle ɗe ɲiiɓataa. Ko ɓe kaani waɗude dee, ɓe pawa jikke maɓɓe e Laamɗo dokkoowo en huunde fuu faa heewa yalla eɗen neemoo hen, 18 ɓe ngolla ko moƴƴi, arsuku maɓɓe laatoo golleeji lobbi, ɓe laatoo saahiiɓe tawa wakkati fuu eɓe mballa woɓɓe e ley jawle maɓɓe. 19 Nii ɓe pagganortoo ko'e maɓɓe jawle ko waroyta, faa ɓe keɓa nguurndam jaati ɗam.
20 Timote, haybu ko kalfine-ɗaa koo, woɗɗita haalaaji coɓuɗi ɓoli ɗii, kaɲum e miilooji biyeteeɗi anndal ɗii. 21 Yogaaɓe ana mantoroo ngal anndal, faa celi e goonɗinal.
Yo hinnee Laamɗo wonu e mon.