Ɓataaki Pool ɗiɗaɓo faade e
Timote
1
Oo ɓataaki ga am iwri, miin Pool nelaaɗo Iisaa Almasiihu e sago Laamɗo faa mi fammina yimɓe haala nguurndam ɗam Laamɗo fodani en ngonɗam e Iisaa Almasiihu ɗam. Mi jowtii ma, aan Timote ɓiyam korsuɗo oo. Yo Baabiraaɗo men Laamɗo e Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu njurme, ndokke moƴƴere e jam!
No Pool jeertiniri Timote
Miɗo yetta Laamɗo mo ngollanan-mi oo. Hakkille mo ɲiŋaali kam ngolliranan-moo-mi, hono no maamiraaɓe am ɓee ngaɗirnoo nii. Jemma e ɲalooma fuu mi seerataa e miccitaade ma e ley duwaawuuji am, sabi miɗo miccitoo gonɗi maa. Miɗo yiɗi yiide ma sanne yalla seyo am ana hiɓɓa. Miɗo miccitoo goonɗinal maa ngal waldaa e naafigaaku ngal maama maa debbo Loyis e inna maa Enis njoginoo, miɗo taƴori aan duu kanngal njogi-ɗaa. Ɗum saabii so miɗo miccintine: heyɗintin kasen dokkal ngal Laamɗo hokku maa nde paw-mi juuɗe am dow maa ndee. Sabi Laamɗo hokkiraali en Ruuhu faa kulen yimɓe. Ko o hokkiri en dee, faa Ruuhu hokka en semmbe e jilli e nantaare.
Ndennoo, pati yaaga waajaade kabaaru Joomiraaɗo men oo, pati yaagora duu ko uddiraa-mi kasu saabe makko koo. Reentu e am torraaji saabe Kabaaru Lobbo haala Iisaa, tawa a pawiiɗo e dow baawɗe Laamɗo. Kanko o hisinii en, o noddii en faa laato-ɗen yimɓe makko seniiɓe. Wanaa saabe golle men o noddiri en, ko o noddiri en dee, saabe ko o anniyii hisinde en koo e saabe hinnee makko mo o wayli e men oo kammari Iisaa Almasiihu gila e al'ajal. 10 Kaa jooni moƴƴere ndee ɓannginiraama saabe ɓanngugol kisinoowo en, Iisaa Almasiihu kalkuɗo maayde, ɓannginɗo nguurndam e duumagol e ley Kabaaru Lobbo oo. 11 Saabe oon Kabaaru Lobbo Laamɗo waɗiri kam baajotooɗo e nelaaɗo e jannginoowo. 12 Ɗum saabii so miɗo torree ɗiin torraaji, kaa mi yaagaaki fey, sabi miɗo anndi mo ngoonɗin-mi oo, miɗo taƴori omo waawi reenude ko kalfinaa-mi koo faa ɲannde gartol makko. 13 Jogora haalaaji celluɗi ɗi narru-ɗaa kam ɗii misaalu e ley goonɗinal e jilli ɗi keɓu-ɗen e ley haɓɓagol men e Iisaa Almasiihu ɗii. 14 Oo kaliifa moƴƴo, haybir ɗum Ruuhu Ceniiɗo jippiiɗo e men oo.
15 Aɗa anndi Asiyankooɓe fuu celii e am, Fijela e Hermoseena ana njeyaa e maɓɓe. 16 Yo Joomiraaɗo neemin koreeji Onesifoor, sabi o ɓuuɓinii ɓernde am cili keewɗi, kasen duu geƴƴelle am ɗee njaaginaaki mo. 17 Ko ɓuri ɗum fuu, nde mo warnoo Roma ndee, mo tewtirii kam soobee faa mo yiiti kam. 18 Yo Joomiraaɗo yoɓu mo o heɓa yurmeende ɲannde darngal. Ko mo gollani kam ley ngeenndi Efeesu koo, aɗa anndi ɗum sanne.