2
Haala laataade gollanoowo Iisaa koolniiɗo
Ndennoo aan ɓiyam, semmbinɗinira moƴƴere wonnde e Iisaa Almasiihu ndee. Ko kaalan-maa-mi yeeso seedee'en heewɓe koo, halfin ɗum yimɓe hoolniiɓe waawɓe famminde woɓɓe. Torride-ɗaa e am no sordaasi Iisaa Almasiihu lobbo nii. Walaa fuu sordaasi cuŋlanoowo ko wanaa haɓo so mawɗo mum welee ɗum. Daɗondirteeɗo doddu duu heɓataa deesewal sinaa jokkira no yamiraa nii. Kasen duu demoowo golluɗo faa tampi, kaɲum haani adaade heɓude ngeɗu mum e ko hettaa koo. Miila ko kaalanan-maa-mi koo, sabi Joomiraaɗo udditan hakkille maa faa paamaa huunde fuu.
Miccita Iisaa Almasiihu immintinaaɗo e maayde, mo leɲol Daawuuda, no Kabaaru Lobbo mo mbaajotoo-mi oo famminiri nii. Saabe makko torriraa-mi faa kaɓɓaa-mi hono no mi janoowo nii, kaa konngol Laamɗo ngol kaɲum kaa haɓɓaaka. 10 Ɗum waɗi so miɗo muɲa huunde fuu saabe suɓaaɓe ɓee, yalla kamɓe duu eɓe keɓa kisindam iwɗam e Iisaa Almasiihu ɗam, ɓe naata e teddeengal mum faa abada. 11 Haala kaa ana hoolnii:
So en maaydii e makko,
en nguurdan e makko.
12 So eɗen muɲa torraaji,
en laamodoto e makko.
So en mbii en anndaa mo,
o wiyan o anndaa en enen duu.
13 So en laataaki hoolniiɓe,
kanko omo heddii o koolniiɗo,
sabi o waawaa yeddude hoore makko.
Haala golloowo mo Laamɗo yarrii
14 Ɗum woni ko kaan-ɗaa miccintinde goonɗinɓe. Njeertinaa ɓe yeeso Laamɗo pati ɓe pooɗondira e haalaaji ɗi nafataa fay huunde so wanaa bonnitidde hettintooɓe. 15 Tiinna, yalla so a darike yeeso Laamɗo, aɗa laatoo golloowo jarranaaɗo mo golle mum hersinaali, laato-ɗaa naftortooɗo konngol goonga ngol no haaniri nii. 16 Sel haalaaji coɓuɗi ɓoli, sabi wonduɓe e hono ɗii haalaaji ɓee ittiraaka so wanaa ɓeydude woɗɗaade Laamɗo. 17 Haala maɓɓe ana laɲira no uubere laɲoore nii. Himene e Filitus ana njeyaa e maɓɓe. 18 Ɓeen woortuɓe goonga ana mbiya immital ɓettike, ana mbonnitira non goonɗinal yogaaɓe. 19 Kaa Laamɗo waɗii nuygal cellungal, ana winndii dow maggal: «Joomiraaɗo ana anndi yimɓe mum.» Ana winndii kasen: «Noddoowo innde Joomiraaɗo fuu woɗɗoo ko boni.»
20 Wanaa kaŋŋe e cardi tan ngoni kaaki defirɗi ley galle jom jawdi, leɗɗeeji e loopeeji duu ana hen. Ardiiɗi ɗii ngollirtaake so wanaa e dow ko hensaa, goɗɗi ɗii ana ngolliree ko wanaa ko hensaa. 21 Ndennoo, so neɗɗo laɓɓinii hoore mum e golleeji bonɗi ɗii fuu, laatoto hono no kaakol keertaangol, ceniingol nafoowol joomum, lanndinanaangol faa golliree golle lobbo fuu.
22 Dogu fijirde cukaaku. Ndaartu fooccitaare e goonɗinal e jilli e jam, aan e noddirooɓe Joomiraaɗo ɓerɗe laaɓuɗe ɓee fuu. 23 Woɗɗita jeddi haalaaji laaliiɗi ɗi ngalaa ko nafata, aɗa anndi dukooji tan ɗi ngaddoyta. 24 Sabi maccuɗo Joomiraaɗo haanaa dukideede, ko haani tan laataade newaniiɗo yimɓe fuu, baawɗo jannginde, jom muɲal, 25 ne'iroowo yeddooɓe ɓee jam-jam miilde Laamɗo hokka ɓe no ɓe tuubira, ɓe paama goonga, 26 faa hakkillaaji maɓɓe ngarta, ɓe kisa e piccal Ibiliisa nannguɗo ɓe so ana gollina ɓe muuyɗe mum oo.