3
Haala cakite jamaanu
Anndu, ley cakite jamaanu tiiɗallaaji ngaɗan, sabi yimɓe laatoto yiɗuɓe ko'e mum'en, jootuɓe e jawdi, mantotooɓe, mawninkiniiɓe, bonkotooɓe Laamɗo, murtirooɓe saaraaɓe mum'en, bonnooɓe moƴƴere, ɓe teddintaa ko senii, yoorɓe ɓerɗe, ɓe njaafataako, ɲo'ooɓe yimɓe, ɓe ngalaa nantaare, ɓaleeɓe yonki, waɲuɓe ko moƴƴi fuu, jammbotooɓe, wulɓe, haawtiiɓe, ɓe joote aduna ɓurani ɗum'en Laamɗo. Ɓe nanndinkinto e hulɓe Laamɗo, kaa eɓe njedda baawɗe mum. Woɗɗita ɓeen yimɓe. Won e maɓɓe naatooɓe e galleeji, keɓa hakkillaaji ndewoy luuttoowoy sanne njokkoowoy sii giɗaaɗe yonki fuu. Wakkati fuu ekoy njiɗi faamude, kaa abada koy mbaawataa faamude goonga. Ɓeen worɓe naatooɓe e galleeji njeddii goonga hono no Yannes e Yamberes njeddirnoo Muusaa nii. Ɓe ngalaa hakkille, goonɗinal maɓɓe walaa ko nafata. Kaa ɓe njaarataa yeeso, sabi yimɓe fuu annditan ɓe ngalaa hakkille no Yannes e Yamberes nii.
Haala Binndi ceniiɗi ɗii
10 Kaa aan a yii fammingol am e neesu am e anniyaaji am e goonɗinal am e muɲal am e jilli am e tiinnitaare am 11 e torraaji am e tampere am. A yii duu ko hewtii kam Antiyokiya e Ikoniya, kaɲum e Listara koo fuu, a yii no muɲir-mi torraaji kewtiiɗi kam ɗii. Kaa Joomiraaɗo biltii kam e majji ɗi fuu. 12 Goonga, kaɓɓiiɗo e Iisaa Almasiihu fuu so yiɗii wuurdude e kulol Laamɗo, torrete. 13 Kaa yimɓe bonɓe hiilooɓe yimɓe ɓee ɓeydorto bone. Eɓe majjina woɓɓe, eɓe majjina ko'e maɓɓe duu. 14 Kaa aan, ɲiiɓu e ko njanngu-ɗaa ko njarri-ɗaa faa laaɓi koo, aɗa anndi jannginɓe ma ɓee. 15 Gila a suka aɗa anndi Binndi ceniiɗi ɗii. Kanji mbaawi famminde ma laawol kisindam keɓirteeɗam goonɗinal Iisaa Almasiihu. 16 Binndi ceniiɗi ɗii fuu Laamɗo loowi ɗi winnduɓe ɓee, nafaa majji yo jannginde, kaɲum e ɓannginande neɗɗo boofi mum, ooncude en e ne'ude en ley nguurndam pooccitiiɗam 17 yalla neɗɗo Laamɗo fuu ana hiɓɓa, lanndinanoo golle lobbo fuu.