4
Haala tiiɗude e waaju
Miɗo ndaarde saabe Laamɗo e saabe Iisaa Almasiihu caroyoowo wuurɓe e maayɓe oo, miɗo ndaardire saabe gartol makko kaɲum e Laamu makko: mbaajo-ɗaa konngol Laamɗo ngol yaafu maa tiiɗu maa fuu, hollitin ɓe boofi maɓɓe, fel ɓe, hokku ɓe semmbe e kaaddi muɲal maa e waaju maa fuu. Sabi wakkati waran nde ɓe calotoo nande waaju celluɗo oo, ɓe njokka muuyooji maɓɓe faa ɓe ɓamana ko'e maɓɓe jannginooɓe ko ɓe njiɗi nande koo, ɓe cukka noppi maɓɓe pati ɓe nana goonga, ɓe mbaylitoo e taali. Kaa aan, nanto-ɗaa e huunde fuu, muɲaa torra, mbaajo-ɗaa Kabaaru Lobbo oo, timminaa golle mo ngollantaa Laamɗo oo faa laaɓa.
Kaa miin, ƴiiƴam am ɓadike laataade no sadaka kirsamaajo nii sabi wakkati am ɓadike. Mi waɗii ko mbaaw-mi fuu faa mi heɓa jaalaade golle Ibiliisa e ley goonɗinal, mi yottinii ɗo kaan-mi haaɗude, mi haybii goonɗinal ngal. Gila jooni miɗo resanaa deesewal fooccitaare ngal Joomiraaɗo pooccitiiɗo caroowo oo hokkata kam ɲannde darngal. Wanaa miin tan hokketee ngal, miin e heppuɓe gartol makko ɓee fuu.
Haala waajuuji cakitiiɗi
Tiinna ngaraa e am law. 10 Sabi Demas yoppii kam saabe yiɗude mum aduna, fa'ii Tesaloniiki. Keresna yehii Galaatiya, Titus duu fa'ii Dalmaatiya, 11 Luuka tan wondi e am. Faŋu Marka ngardaa e mum, sabi omo waawi faabaade kam sanne e ley golle oo. 12 Tikikus, mi nelii ɗum Efeesu. 13 So aɗa wara, ngaddanoraa kam saaya am ka njoppunoo-mi Torowas ley galle Karapo kaa, kaɲum e dewte ɗee. Ko ɓur-mi yiɗude ngaddanaa kam, dewte guri ɗee. 14 Aleksandere baylo oo waɗii kam ko naawi kam sanne. Joomiraaɗo yoɓan mo ko waarata e golle makko. 15 Aan duu, reenta e makko, sabi o yeddii waaju amen sanne.
16 Ɲannde ndarnaa-mi arannde yeeso caroowo faa mi bilta hoore am ndee, fay gooto faabaaki kam, ɓe fuu ɓe celu e am. Pati Laamɗo nanngir ɓe ɗum! 17 Kaa Joomiraaɗo faabike kam, hokki kam semmbe yalla miɗo ooynoo waaju makko, faa leɲi ɗii fuu nana. Nii woni no kisiniraa-mi e hunduko rawaandu ladde. 18 Joomiraaɗo ittan kam e bone fuu, hisina kam faa mi hewta laamu mum dow kammu oo. Yo teddeengal woodan mo faa abada abadin. Aamiina!
Baynondiral
19 Miɗo jowta Piriskilla e Akilas, miɗo jowta koreeji Onesifoor. 20 Erasta ana heddii Korintu, Torofim, mi yoppii ɗum Miletus sabi wanaa celluɗo. 21 Tiinno-ɗaa ngaraa gila dabbunde waraali. Ebulus e Pudes e Lina e Kalawdiya e sakiraaɓe ɓee fuu, ana njowte.
22 Yo Joomiraaɗo tawde e maa! Yo hinnee Laamɗo wonu e mon.