3
Fii no Ardotooɓe e Wallitotooɓe Moftal ngal Haani Wonirde
No wi'aa: on mo no yelii wonugol yeesoojo ka *moftal Alla, haray ontigi ko huunde moƴƴere woni ko faalaa. Ngol kongol ko haqiiqawol. Kono fow e mun yo taw ardotooɗo on ko neɗɗo mo felnaaki, hara ko yondinorɗo debbo gooto, waawuɗo hoore mun, hara wonaa uɓɓitoowo, hara ko o teddintooɗo, wernoowo hoɓɓe, waawuɗo jannude, hara hinaa yaroowo mandila, hinaa ɲaaɗuɗo, kono hara ko o newiiɗo, hara hinaa yeddondirteeɗo, hara ko mo haajaaka e ngaluuji aduna, hara ko ardotooɗo moƴƴa ɓeynguure mun nden tigi, e ne'uɗo fayɓe mun ɓen, hara hiɓe yankinanii mo e nder teddungal timmungal. Ko fii si goɗɗo waawataa ardaade ɓeynguure mun nden tigi, haray ko honno ontigi waawata dankorde moftal Alla ngal? Yo taw wonaa gomɗinɗo kesun, fii wota o heewu townitaare, haa o yana e ɲaawoore nde Ibuliisa ɲaawaa nden. Bee o heɓira ɓe gomɗinaa ɓen kadi seeditoore moƴƴere, fii wota o heɓu feloore, o yana e pircol Ibuliisa.
Wallitotooɓe moftal ngal ɓen kadi wano non, hiɓe haani wonude tedduɓe, woɗɗitiiɓe faasiqiyaagal e njaram feƴƴituɗan e ɗaɓɓirgol miile. Hiɓe haani humaade e goonga lugguɗo gomɗinal ngal e nder ɓernde laaɓunde. 10 Kamɓe kadi non hiɓe haanaa ndarndeede taho, onsay non si tawii hay huunde alaa ko ɓe feliree, ɓe waɗa non ɗen golle.
11 Rewɓe ɓen kadi wano non, yo ɓe wonu tedduɓe, hara ɓe wonaali ɲo'ooɓe, ɓe wona waawuɓe hoore maɓɓe e sella-findeeɓe e kala huunde.
12 Wallitotooɗo on no haani tawde ko yondinorɗo debbo gooto, e ne'irɗo ɓiɓɓe mun ɓen e ɓeynguure mun nden no moƴƴiri. 13 Ko fii kala wallitotooɗo, golluɗo ɗen golle no moƴƴiri, heɓoyay teddungal tiiɗungal e hoolaare mawnde ka gomɗingol makko Iisaa Almasiihu on.
14 Mi windanii ma ɗunɗoo e hoore tanƴinagol mi yahay ka maa ko neeɓaa. 15 Kono si mi aru e tongaade, ɗun a anday ko honno haanuɗaa wuurirde ka suudu Alla, ndun-le ko moftal Alla Wuuruɗo on, doosal e ɓalal goonga on. 16 Awa kadi no fellitaa wonde gundoo ngal dewal no mawni:
«Ɗun ko on feeɲirɗo ɓandu,
holliraaɗo Ruuhu Alla ko o feewuɗo,
feeɲanɗo malaa'ikaaɓe ɓen,
on jantaaɗo fii mun e hakkunde leƴƴi ɗin,
o gomɗinaa e nder aduna on,
o ƴentinaa ka kammu e nder mangural.»