4
Fii Yamirooje ɗe Timotee Yamiraa ɗen
Kono Ruuhu Allaahu on no holli no laaɓiri wonde, ka saa'iiji sakkitori woɓɓe ɓen tertoyto gomɗinal ngal fii jokkugol ruuhuuji ɗaynayɗi e janndeeji jinna, ɓe ɗayniree faasiqankaaku e waajuuji fenaandeeji, tawa ɓernde maɓɓe nden no jukkiniraa wa ko sunniraa njanɗe wojjiniraaɗe yiite. Ɓen yimɓe wi'oyay wota dese waɗu, ɓe harmina ɲaameteeji ɗi Alla waɗi fii yo gomɗinɓe ɓen e anduɓe goonga on ɓen ɲaamu e nder jarnugol mo ɗin. Hara-le ko Alla tagi kon fow no moƴƴi, huunde wonaa ko bugitetee. Ko jarnugol tun Alla nde hiɗen huutora. Ko fii ko Alla tagi kon fow no *laɓɓiniraa daaluyee on e toraare.
Si a weeɓitanii ɗun musiɓɓe ɓen, a wonanay Iisaa Almasiihu on kurkaadu moƴƴuru, eltiraaɗo daaluyeeji gomɗinal ngal wondude e janndeeji moƴƴi ɗi jokkuɗaa ɗin tigi. Kono an, bugito taali neɗɗanke mehi ɗi yummiraaɓe yewtata. Eltiraa hoore maa wuurirgol wano Alla faaliraa non. Ko fii eltugol ɓandu ndun ko seeɗa nafi, kono wuurirgol wano Alla faaliraa non kan no wondi e nafa e nooneeji ɗin fow, no wondi kadi e fodaari ngurndan fewndiiɗan ɗan e aroyayɗan ɗan. Ngol ko kongol haqiiqawol, handungol e jaɓeede few wano ngol woniri non. 10 Ko wonɗen gollirde tippira, ko fii en waɗii tama'u men on e Alla Wuuruɗo on, on Dandoowo yimɓe ɓen fow, tentinii gomɗinɓe ɓen.
11 E hino ko haanuɗaa yamirde, janna kon. 12 Wota hay gooto yawo ma fii ko a suka, kono wonan gomɗinɓe ɓen misal e kongol e jikku e giggol e gomɗinal e laaɓal. 13 Ɗoo e mi arude, cato e jangangol yimɓe ɓen daaluyee on, waajoɗaa ɓe, jannaa ɓe. 14 Wota a weddito e dokkal maa ngal, ngal yeɗiranoɗaa *hiitaango ngal, fewndo ko ardotooɓe *moftal ngal *fawi juuɗe e hoore maa. 15 Huutor, wonaa e ɗun tun, fii no golle maa ɗen ɓangirana fow. 16 Wattaa yiila e hoore maa e ko jannataa kon e nder cataare. Ko fii si a waɗirii non, a danday hoore maa, dandaa heɗotooɓe ma ɓen.