3
No Pool halfiniraa golle to yimɓe ɓe nganaa Alhuudiyankooɓe
Saabe majjum miɗo hofanoo Laamɗo, miin Pool uddaaɗo e kasu saabe Iisaa Almasiihu mo ngollanammi hakkunde mooɗon, onon yimɓe ɓe nganaa Alhuudiyankooɓe. Tannyoral on nanii Laamɗo halfinii kam golle e ley moƴƴere muuɗum faa nafa on. Sabo o ɓanginanii kam sirri makko. Mi winndanii on haala majjum no raɓɓiɗiri. Si on njanngii ɗum on paaman no potumi anndirde sirri dow haala Almasiihu oon. Sirri oon faaminaaka ɓiɓɓe-Aadama ley jamaanuuji paltiiɗi ɗiin, de joonin kaa Laamɗo ɓanginirii mo Ruuhu Ceniiɗo faa nulaaɓe muuɗum e annabaaɓe muuɗum seniiɓe fuu paami mo. Inan no sirri oon worri: saabe Kabaaru Lobbo oon, yimɓe ɓe nganaa Alhuudiyankooɓe ɓeen keɓii ngeɗu e moƴƴereeji desaaɗi ɗiin no Alhuudiyankooɓe ɓeen keɓiri ni. Katin du ɓe kawtii e muɓɓen ɓanndu wooturu, ɓe kawtii e muɓɓen amaana mo Laamɗo waɗi saabe kawtal maɓɓe e Iisaa Almasiihu.
Wo Kabaaru Lobbo oon laatiimi golloowo muuɗum saabe moƴƴere nde Laamɗo hokki kam. Laamɗo golliri moƴƴere ndeen ley am e baawɗe muuɗum. Miin ɓurɗo seniiɓe ɓeen fuu famɗude oon, mi hokkaama moƴƴere faa mi waajoo yimɓe ɓe nganaa Alhuudiyankooɓe barkeeji gonɗi e Almasiihu ɗi ngalaa haddu ɗiin. Mi hokkaama du faaminde yimɓe fuu no Laamɗo tabintinirta fodoore muuɗum. Laamɗo taguɗo huunde fuu oon suuɗunoo fodoore ndeen gilla jamaanuuji ɓooyuɗi. 10 Noon waɗata de laamu e baawɗe gonɗe ley kammu ɗe nji'ataake ɗeen fuu paama no anndal Laamɗo yaajiri e huunde fuu, paamira ɗum saabe kawrital goonɗinɓe ngaal. 11 Ɗum fuu wo saabe anniya ɓooyɗo mo Laamɗo tabintiniri e Joomiraaɗo meeɗen Iisaa Almasiihu. 12 Saabe en ngoonɗinii Almasiihu, en kawtii e muuɗum, eɗen mbaawi ɓadoraade Laamɗo e hoolaare, eɗen anndi o jaɓanan en. 13 Ɗum waɗi de miɗo ŋaaroo on taa taƴon jikke mooɗon saabe torraaji kewtotooɗi kam. Miɗo yardii ɗi saabe mooɗon, kanji ngoni teddeengal mooɗon.
Du'aare faa yimɓe annda njinngu Almasiihu
14 Saabe ɗuum fuu, miɗo hofanoo Baabiiwo. 15 Lenyi gonɗi dow kammu e gonɗi e leydi fuu ƴuurii e makko, kanko woni baaba majji ɗi fuu. 16 Miɗo ŋaaroo mo kanko jom teddeengal manngal oon o semmbinɗina ɓerɗe mooɗon saabe Ruuhu makko Ceniiɗo. 17 Miɗo ŋaaroo Almasiihu wona e ley ɓerɗe mooɗon saabe ko ngoonɗinɗon ɗum. Miɗo ŋaaroo mo katin o darna on e ley njinngu, o tabintina on ley maggu. 18 Faa paamon, onon e seniiɓe ɓeen fuu, njuuteefi e njaajeefi e tooweefi e luggeefi njinngu Almasiihu paltiingu haddi, 19 de anndon ɗum faa keewon kiɓɓal Laamɗo.
20 Teddeengal woodan Laamɗo gollirɗo ley meeɗen baawɗe mawɗe oon, baawɗo gollude ko ɓuri du'aawuuji men e miilooji men faa waawaa fonndeede! 21 Wo teddeengal woodan mo ley kawrital goonɗinɓe, e saabe Iisaa Almasiihu ley jamaanuuji ɗiin fuu faa abada abadin! Aamiina.