4
No goonɗinɓe Iisaa ɓeen laatorii ɓanndu wooturu
Miin uddaaɗo ley kasu saabe gollande Joomiraaɗo oon, miɗo ŋaaroo on sanne: mbuuron nguurndam njaadoojam e noddaango ngo Laamɗo noddi on to muuɗum ngoon, tawdeɗon e leeƴinkinaare e heese e munyal. Munyunduron e ley njinngu. Tinnee keddoɗon e ngootumbaaku ƴuurungu e Ruuhu Ceniiɗo. Ngaɗon ɗum fuu e ley jam kaɓɓundurɗo on. Wo on ɓanndu wooturu, oɗon njogii Ruuhu gooto. Jikke dow cakitte mo Laamɗo noddiri on oon du wo gooto. Katin Joomiraaɗo gooto woodi, goonɗinal gootal woodi, lootagal batisima gootal woodi, kam e Laamɗo gooto, Baaba yimɓe fuu. Wo gonɗo dow maɓɓe fuu, golloowo ley maɓɓe fuu, gonɗo e maɓɓe fuu.
Mono e meeɗen fuu heɓii moƴƴere Laamɗo ko foti e no Almasiihu hokkiri ɗum. Sabo wo hono noon winndiraa:
«O ƴeeŋii dow, o hooƴi honaaɓe heewɓe,
o hokki yimɓe dokke.»*
Ɗume woni maanaa «o ƴeeŋii»? Iɗum holla o artakeno o jippii e nokkuuje ɓurɗe fuu leeƴude e leydi. 10 Jippinooɗo oon, kam e hoore muuɗum woni ƴeeŋuɗo faa tiimi kammuuli ɗiin fuu, faa o heewa adunaaru ndu fuu. 11 Wo kanko waɗi dokke ɗeen: o waɗi woɓɓe nulaaɓe, woɓɓe annabaaɓe, woɓɓe waajotooɓe, woɓɓe durooɓe yimɓe, kam e jannginooɓe. 12 Ko o waɗiri noon, wo faa o segilanoo seniiɓe ɓeen faa ngolla ko njeyi gollude, faa semmbinɗina kawrital goonɗinɓe laatiingal ɓanndu Almasiihu ngaal, 13 de laatoɗen daande wootere e ley goonɗinal meeɗen e anndugol meeɗen Ɓii Laamɗo, laatoɗen hiɓɓuɓe du, faa njottoɗen darnde Almasiihu hiɓɓunde ndeen. 14 Ndelle, en laatataako sukaaɓe hooƴaaɓe hono no bempeƴƴe e keni kooƴirta laana ni. Jannde yimɓe yiɗuɓe yaarude woɓɓe ley majjere hiilataa en katin. 15 Ko laatotoɗen dey, haalooɓe goonga e ley njinngu. Noon waɗata de mawnen e ley huunde fuu faro Almasiihu, laatiiɗo hooreejo oon. 16 Kanko waddani ɓanndu nduun fuu nanngundurde faa wooɗa saabe jokkule ɗe ndu hokkaa ɗeen. Hono noon, si tergal fuu gollii golle muuɗum, ndeen ɓanndu nduun mawnan, yaha yeeso ley njinngu.
Haala neɗɗaaku kesu ley Almasiihu
17 Ndelle, ko jokkata ɗuum mbi'ammi on: miɗo ŋaaroo on e ley innde Joomiraaɗo, taa mbuurdon katin hono no yimɓe ɓe anndaa Laamɗo, sabo miilooji maɓɓe ɗiin wo ɓoli. 18 Hakkillooji maɓɓe niɓɓii, ɓe njeyaaka e nguurndam ɗam Laamɗo hokkata saabe majjere maɓɓe e yoorugol maɓɓe ɓerɗe. 19 Caggal ɓe cemtataa, ɓe ngaɗii ko'e maɓɓe jaahili'en, ɓe celataa gollude kulle nyiddiniiɗe.
20 De onon kaa, wanaa noon njanngirɗon haala Almasiihu. 21 Tannyoral, on nanii kabaaru makko, on njanngii goonga gonɗo e makko oon. 22 Ndelle, ittee ko hiiɗɗi ko woni ley mooɗon ɗuum, njoppee nguurndam mooɗon arandejam ɗam muuyɗe kiilooje ɗaam. 23 Accon yonkiiji mon e hakkillooji mon keyɗintinee. 24 Njogitee neɗɗaaku kesu ngu Laamɗo tagi dow tagaadi muuɗum. Neɗɗaaku kesu nguun na golla ko fonnditii e ko senii. Golleeji ɗiin e goonga ƴuuri.
25 Ndelle, celon fewre, mono fuu haalda e gondo muuɗum goonga, sabo mono e meeɗen fuu ina jeydaa e goɗɗo no terɗe neɗɗo gooto njeydiraa ni. 26 Si on ɓernii fu, taa ngaɗee hakke. Taa janal naange tawdu on e tikkere. 27 Taa kokkon Ibiliisa laawol e ley mooɗon. 28 Wo gujjo selu wujjude, ko haani waɗude dey, gollira juuɗe muuɗum ko nafata, faa heɓa ko wallira nyakoraaɓe. 29 Taa konngol bonngol yaltu e kunnduɗe mooɗon. Ko kaanɗon waɗude tan wo haalude haalaaji nafooji baawɗi semmbinde ɓerɗe yimɓe fodde haajuuji, faa ɗi ngaddana hettindantooɓe on ɓeen moƴƴere. 30 Taa mettinanee Ruuhu Laamɗo Ceniiɗo, sabo Laamɗo waɗi maande Ruuhu oon e mooɗon saabe nyalaande nde Laamɗo rimɗinta on ndeen. 31 Ittee mettorgal fuu e ɓerɗe mooɗon, celon konnaagu e tikkere e duko e nyoore, kam e ko boni fuu. 32 Moƴƴunduree hakkunde mooɗon, njurmunduron, njaafunduron hono no Laamɗo yaaforii on saabe kawtal mooɗon e Almasiihu ni.
* 4:8 Jabuura 68.19.