Linjiila Iisaa
mo Yuhanna winndi
1
No Konngol Laamɗo laatorii neɗɗo
Gillama e fuɗɗoode bi'eteeɗo Konngol ina woni. Bi'eteeɗo Konngol oon ina wondi e Laamɗo, wo o Laamɗo du. Imo wondi e Laamɗo gilla fuɗɗoode. E makko Laamɗo tagiri huunde fuu. Fay huunde tagaaka si wanaa e makko. E makko nguurndam woni, nguurndam ɗaam laatanii yimɓe annoora. Annoora oon ina yayna ley nimre. Nimre ndeen du waawaay jaalaade o.
Ina woodi neɗɗo mo Laamɗo nuli bi'eteeɗo Yaayaa. O warii faa o seedanoo annoora oon, faa yimɓe fuu ngoonɗinira saabe makko. Wanaa kanko woni annoora oon, de o warii faa o seedanoo annoora oon. Oon woni annoora goongalaajo garɗo ley adunaaru faa yaynana yimɓe fuu.
10 Bi'eteeɗo Konngol oon ina woni ley adunaaru, wo e makko adunaaru ndu tagiraa, de adunaaru nduun kaa annditaay mo. 11 O warii to jeydaaɓe makko, de jeydaaɓe makko ɓeen njaɓɓaaki mo. 12 Ammaa jaɓɓiiɓe mo de ngoonɗini mo ɓeen, o hokkii ɗum'en baawɗe laataade ɓiɓɓe Laamɗo. 13 Wo ɓe rimiraaɓe ko wanaa e ƴiiƴam, ko wanaa muuyo terɗe, ko wanaa muuyo gorko du, ammaa ɓe rimiraaɓe e baawɗe Laamɗo.
14 Konngol ngool laatii neɗɗo jom terɗe de jooɗii hakkunde meeɗen. Min nji'ii darja makko, darja mo Bajjo hemrata Baabiiwo. Ley darja makko oon Baabiiwo ɓanginiri keewal hinney e goonga muuɗum.
15 Yaayaa seedanake mo, ƴeewnii, wi'i:
—Kanko woni mo kaalannoomi haala muuɗum oon nde mbi'unoomi: «Caggal am ardiiɗo kam waran, sabo imo woni gilla mi tagaaka.»
16 No hinney makko foti heewude, en fuu en keɓii, hinney dow hinney. 17 Saabe Muusaa keɓirɗen jamirooje, ammaa hinney e goonga wo saabe Iisaa Almasiihu heɓiraa. 18 Fay gooto yi'aay Laamɗo abada. Ammaa Ɓiɗɗo bajjo gonduɗo e Baabiiwo oon, kam humpiti en mo.
No Yaayaa seedoranii Almasiihu
(Matta 3.1-12, Marku 1.1-8, Lukka 3.1-18)
19 Alhuudiyankooɓe Urusaliima neli Lewinkooɓe* e almaami'en to Yaayaa ƴama ɗum kam wo moy. 20 O salaaki jaabaade ɓe, o haalani ɓe faa laaɓi:
—Miin, mi wanaa Almasiihu.
21 Ɓe ƴami mo, ɓe mbi'i:
—Aan, wo a moy? A annabi Iliyaasa naa?
O wi'i:
—Mi wanaa.
Ɓe mbi'i mo:
—Wo a Annabaajo oon naa?
O wi'i:
—Mi wanaa!
22 Ɓe mbi'i mo:
—Wo a moy ndelle? Haalan min ko min kaaltanowa neluɓe min ɓeen. Moy mbi'ataa laatiɗaa?
23 O jaabii, o wi'i:
—Wo mi ƴeewnotooɗo ley ladde miɗo wi'a: «moƴƴintinee laawol Joomiraaɗo», hono no annabi Esaaya wi'iri ni.
24 Ndeen nulaaɓe ƴuuruɓe to Farisa'en ɓeen 25 ƴami mo:
—Ko waɗi aɗa loota yimɓe lootagal batisima, si tawii a wanaa Almasiihu a wanaa Iliyaasa a wanaa Annabaajo oon?
26 Yaayaa jaabii ɓe, wi'i:
—Miin, miɗo loota lootagal batisima, de na woodi dariiɗo hakkunde mooɗon mo on anndaa. 27 Kanko, o waran caggal am. Miin, mi fotaa fay haɓɓitinde ɓoggi paɗe makko.
28 Ɗum fuu waɗii Baytaniya lettugal gooruwol Urdun, ɗo Yaayaa lootata yimɓe lootagal batisima ɗoon.
29 Jaango majjum, Yaayaa yi'i Iisaa ina wara to muuɗum, wi'ii:
—Inan jawgel Laamɗo donndotoongel hakkeeji adunaaru. 30 Ɗum woni ko mbi'unoomi e makko: «Neɗɗo waran gaɗa am, ardiiɗo kam, sabo imo woni gilla mi walaa.» 31 Miin, mi anndaano mo, ammaa mi warii miɗo loota lootagal batisima faa o ɓangana Israa'iilankooɓe.
32 Yaayaa seedii, wi'i:
—Mi yi'ii Ruuhu ina wa'i hono wuugaandu ina ƴuura dow kammu ina jippoo faa hoɗi dow makko. 33 Miin, mi anndaano mo. Ammaa Nulɗo kam mi loota lootagal batisima oon, kam wi'i kam: «Mo nji'uɗaa Ruuhu ina jippoo dow muuɗum oon, kam woni lootoowo lootagal batisima e Ruuhu Ceniiɗo.» 34 Miin, mi yi'ii, mi seedake kanko woni Ɓii Laamɗo.
No Iisaa suɓorii taalibaaɓe muuɗum arandeeɓe
35 Jaango majjum katin Yaayaa ina darodii e taalibaaɓe muuɗum ɗiɗo. 36 O yi'i Iisaa ina faltoo, o wi'i:
—Inan jawgel Laamɗo!
37 Taalibaaɓe ɗiɗo ɓeen nani ko o haali ɗuum, njokki Iisaa. 38 Iisaa yeeƴii, yi'i iɓe njokki ɗum, wi'i ɓe:
—Ɗume pilotoɗon?
Ɓe njaabii, ɓe mbi'i:
Rabbi (ɗum na fiirta «Moodibbo»), toy njooɗiɗaa?
39 O wi'i ɓe:
—Ngaree ndaaree!
Ndeen ɓe ngari, ɓe nji'i ɗo o jooɗii ɗoon. Wakkati oon wo yamnde nay laasara. Ɓe ngondi e makko ko heddii e nyalaande ndeen.
40 Andire sakiike Simon Piyeer oon wo gooto e ɗiɗo nanɓe haala Yaayaa de njokki Iisaa. 41 Ko Andire artii e waɗude fu wo filowaade sakiike muuɗum Simon oon. O wi'i ɗum:
—Min nji'ii Almasiihu (ɗum na fiirta «Mo Laamɗo suɓii»).
42 O yaari ɗum to Iisaa. Iisaa ndaari Simon, wi'i ɗum:
—Aan Simon ɓii Yuhanna, caggal joonin a inndirte Kefas.
(Kefas e Piyeer fuu wo gootum. Maanaa inɗe ɗeen wo «Hayre».)
No Iisaa noddiri Filipu e Natanayel
43 Jaango majjum, Iisaa anniyii yaade Galili. O hawri e Filipu, o wi'i ɗum:
—Jokkam!
44 Filipu ina jeyaa Baytisayda, ngalluure nde Andire e Piyeer fuu njeyaa e muuɗum ndeen. 45 Filipu hawri e Natanayel, wi'i ɗum:
—Min nji'ii mo haala muuɗum winndaa ley Tawreeta Muusaa e ley dewte annabaaɓe oon. Wo Iisaa Nasaraatuujo ɓii Yuusufi oon.
46 Natanayel wi'i mo:
—Yalla ko wooɗi ina waawi ƴuurude Nasaraatu naa?
Filipu jaabii mo, wi'i:
—War ndaar!
47 Iisaa yi'i Natanayel ina fonndii ɗum, de haali haala makko wi'i:
—Inan Israa'iilanke jaati, mo hiila fuu walaa e muuɗum.
48 Natanayel wi'i mo:
—Toy annduɗaa kam?
Iisaa jaabii mo, wi'i:
—Mi yi'ii ma ley ƴibbi gilla Filipu noddaay ma.
49 Natanayel jaabii, wi'i:
—Moodibbo, wo a Ɓii Laamɗo, wo a kaananke Israa'iila!
50 Iisaa jaabii mo, wi'i:
—Saabe mi wi'ii mi yi'ii ma ley ƴibbi ɗuum tan ngoonɗinirɗaa naa? A yi'an ko ɓuri ɗum haaynaade.
51 Ndeen o wi'i Natanayel:
—Goonga kaalanammi on: on nji'an kammu ina udditoo, on nji'an maleyka'en Laamɗo ina ƴeeŋa ina njippoo dow Ɓii Neɗɗo.
* 1:19 Yimɓe lenyol Lewi ngonnoo ndaaranooɓe golle dewal Laamɗo gilla e jamaanu Muusaa. 1:23 Esaaya 40.3. 1:25 Ɗo wi'ete lootagal batisima dow haala batisima Yaayaa fu, lootagal tuubu maa mutineede du na wi'ee.