24
No Iisaa ummitorii
(Matta 28.1-10, Marku 16.1-8, Yuhanna 20.1-10)
Gilla puɗal naange nyannde go'aɓerde e jeɗɗiire,* rewɓe ɓeen ponndii to saabeere toon, ɓe kooƴii nebbeele uurɗe ɗe ɓe moƴƴinnoo ɗeen. Ɓe tawi hayre ndeen tallitaama, ittaama e dammbugal saabeere ndeen. Ammaa nde ɓe naatunoo ndeen, ɓe tawaay ɓanndu Iisaa, joomii ɓe. E ley no hakkillooji maɓɓe mbemmborii noon, inan worɓe ɗiɗo punti, ina ndarii yeeso maɓɓe, ina ɓornii kaddule jalbooje. Kulol nanngi ɓe, ɓe leeƴini geese maɓɓe e leydi. Wakkati oon worɓe ɓeen mbi'i ɓe:
—Ko waɗi oɗon piloo buurɗo hakkunde maayɓe? O walaa ɗo, o ummitake. Miccitee ko o haalannoo on leydi Galili ɗuum nde o wi'unoo: «Ina tilsi Ɓii Neɗɗo wattee e juuɗe luttuɓe, de tontee e leggal palaangal, de ummitoo nyannde tataɓerde.»
Ndeen ɓe miccii haala Iisaa kaan. Ɓe ƴuwi to saabeere toon, ɓe njeccii, ɓe kaalanowi ɗum sappo e ngo'o ɓeen e wonduɓe e muɓɓen fuu. 10 Rewɓe ɓeen ngoni: Mariyama mo Magdala, e Yowanna, e Mariyama inna Yaakuuba e rewɓe wonduɓe e muɓɓen. Ɓe kaalani ɗum nulaaɓe ɓeen. 11 Nulaaɓe ɓeen ndaardi haala maɓɓe kaan hono njiiɓiika, njaɓaay goonɗinde ɓe. 12 De Piyeer kaa ummii, doggi, yehi saabeere toon. Nde o yuurninoo ley mayre ndeen, kasanke oon tan o yi'i. O yeccii wuro, imo wemmbii saabe ko waɗi ɗuum.
No Iisaa ɓangirani taalibaaɓe mum ɗiɗo dow laawol Emayus
(Marku 16.12-13)
13 Nyalooma oon pay, ɗiɗo e ley taalibaaɓe ɓeen kooƴi laawol wuro wi'eteengo Emayus. Hakkunde wuro ngoon e Urusaliima ina waɗa kilooji sappo e go'o. 14 Iɓe pillodoo e dow ko waɗi ɗuum fuu. 15 E ley filla maɓɓe ɗo ɓe kokkundurta hakkillooji ɗoon, Iisaa e hoore muuɗum hewti ɓe, ina yaada e maɓɓe. 16 Ammaa gite maɓɓe uddaa taa ɓe anndita mo. 17 O wi'i ɓe:
—Ɗume pillotoɗon e jahaangal mooɗon ngal?
Ɓe ndarii, ɓerɗe maɓɓe metti. 18 Gooto maɓɓe bi'eteeɗo Kiliyopas jaabii mo, wi'i:
—Ndelle hakkunde weerɓe Urusaliima wo aan tan woni mo faamaay ko waɗi toon ley balɗe ɗe naa?
19 O wi'i ɓe:
—Ɗume?
Ɓe mbi'i mo:
—Ko waɗi e Iisaa Nasaraatuujo oon. Wo o annabaajo, jom baawɗe ley haala makko e golle makko yeeso Laamɗo e yimɓe fuu. 20 De hooreeɓe almaami'en e mawɓe meeɗen ngatti mo ley juuɗe laamu faa o jukkee jukkungo maayde, tonti mo e leggal palaangal. 21 Min cikkiino kanko rimɗinta Israa'iila. Ammaa katin du, hannden woni nyalooma tataɓo ko ɗum waɗi. 22 Wooɗi rewɓe amin woɓɓe du ngaɗii min kaayeefi. Ɓe njehii to saabeere toon illa fajiri, 23 de ɓe tawaay ɓanndu makko toon. Ɓe ngarti, ɓe mbi'i maleyka'en ɓanganii ɓe, mbi'i imo wuuri. 24 Caggal ɗuum, woɓɓe amin njehi to saabeere toon, tawri no rewɓe ɓeen mbiiri noon, de ɓe nji'aay mo kanko kaa.
25 Ndeen Iisaa wi'i ɓe:
—Hey onon famɗuɓe hakkillo! Ɓerɗe mooɗon njaawaa goonɗinde ko annabaaɓe kaali fuu! 26 Wanaa ina tilsi Almasiihu torree de naata ley teddeengal muuɗum naa?
27 Ndeen o faamini ɓe ko Binndi Ceniiɗi ɗiin fuu kaali dow makko, gilla e Tawreeta Muusaa faa e dewte annabaaɓe.
28 Nde ɓe ɓattinoo wuro ngo ɓe ponndii ngoon ndeen, o waɗi hono o jiɗɗo faltaade. 29 Ammaa ɓe nyaagii mo, ɓe mbi'i:
—Heddoda e amin, sabo hiirii, jemma warii.
O naati, o jippodii e maɓɓe. 30 Nde ɓe njooɗinoo iɓe nyaama ndeen, o hooƴi buuru, o yetti Laamɗo, o heltii buuru oon, o hokki ɓe. 31 Ndeen gite maɓɓe peertii, ɓe annditi mo. Wakkati oon o lalli e gite maɓɓe. 32 Ndeen iɓe mbi'undura hakkunde maɓɓe:
—Wanaa ɓerɗe men na mbeli, na muuyi nanude sanne nde o haaldannoo e meeɗen dow laawol ndeen, imo faamina en Binndi ɗiin naa?
33 Wakkati oon, ɓe ummii ɓe njeccii Urusaliima. Ɓe tawtowi toon sappo e ngo'o ɓeen, ina kawriti e yaadiraaɓe muɓɓen. 34 Ɓeen mbi'i ɓe:
—Goonga, Iisaa Joomiraaɗo ummitake, o ɓanganii Simon.
35 Ɗiɗo ɓeen du kaalani ɓe ko waɗi e laawol muɓɓen, e no ɓe annditiri Iisaa nde heltunoo buuru ndeen.
No Iisaa ɓangirani taalibaaɓe mum sappo e ngo'o
(Matta 28.16-20, Marku 16.14-18, Yuhanna 20.19-23, Golle Nulaaɓe 1.6-8)
36 Nde ɓe kaalannoo ɗum ndeen, Iisaa funti darii hakkunde maɓɓe, wi'i ɓe:
—Jam wondu e mooɗon!
37 Nesiiji maɓɓe taƴi, ɓe kuli, ɓe miilii ko ɓe nji'ata ɗuum wo mbeelu. 38 De o wi'i ɓe:
—Ɗume kulɗon? Ko waɗi oɗon cikkitira ley ɓerɗe mon? 39 Ndaaree juuɗe am e koyɗe am, wo miin jaati. Meemee kam, ndaaron. Sabo mbeelu walaa teewu, walaa ƴi'e hono no njiiruɗon kam ni.
40 Nde o haalunoo ɗum ndeen, o holli ɓe newe juuɗe makko e koyɗe makko. 41 E ley ko ɓe kunngii goonɗinde saabe seyo maɓɓe e kaayeefi, o wi'i ɓe:
—Oɗon ngoodi ɗo ko nyaametee naa?
42 Ɓe ngaddani mo tayre liingu nduppaangu. 43 O jaɓi nde, o nyaami yeeso maɓɓe.
44 Caggal ɗuum, o wi'i ɓe:
—Ko winndaa ley Tawreeta Muusaa e dewte annabaaɓe e Jabuura dow am ɗuum fuu, ina tilsi ɗum tabita. Kulle ɗeen jaati ngoni ko kaalannoomi on nde ngondunoomi e mooɗon ndeen.
45 Wakkati oon, o omti hakkillooji maɓɓe faa ɓe paama Binndi ɗiin. 46 O wi'i ɓe:
—Ina winndaa Almasiihu torrete faa maaya, ummitoto hakkunde maayɓe nyannde tataɓerde, 47 de tuubugol e yaafagol hakkeeji gooynete e lenyi fuu saabe innde makko. Ɗum fuɗɗan gilla Urusaliima. 48 Onon ngoni seedotooɓe kulle ɗeen! 49 Miin, mi nuldan on ko Baaba aadii ɗuum. Onon kaa, keddee ley ngalluure nde, faa nde baawɗe gonɗe dow ɗeen njippii e mooɗon.
No Iisaa ƴeentiri dow kammu
(Marku 16.19-20, Golle Nulaaɓe 1.9-11)
50 O yaari ɓe faa ɗakkol Baytaniya, o ƴepti juuɗe makko, o barkini ɓe. 51 Wakkati mo o barkini ɓe oon, o seedi e maɓɓe, o ƴeentinaa dow kammu. 52 Ɓe cujidani mo. Caggal ɗuum, ɓe njeccodii Urusaliima e seyo manngo. 53 Wakkati fuu iɓe tawee ley suudu dewal mawndu, iɓe njetta Laamɗo.
* 24:1 Ɗum woni nyannde alan.