10
Haala duroowo lobbo
—Goonga kaalanammi on: neɗɗo fuu naatuɗo hoggo baali de naatiraay dammbugal wo gujjo, wo janoowo. Ammaa naatirɗo dammbugal oon, kam woni duroowo baali ɗiin. Kayboowo dammbugal oon udditanan mo, baali ɗiin kettindoo daande makko. O noddira baali makko ɗiin, mbaalu fuu e innde muuɗum, o wurtina ɗi. Nde o wurtini ɗi fuu, o ardoto ɗi de ɗi njokka mo, sabo iɗi anndi daande makko. Ɗi njokkataa janano, ɗi ndoggan ɗum sabo ɗi anndaa daande muuɗum.
Iisaa banndani ɓe banndol ngol, de ɓe paamaay ko o muuyiri ngol.
No Iisaa wi'iri kam woni duroowo lobbo
Iisaa wi'i ɓe katin:
—Goonga kaalanammi on, miin woni dammbugal hoggo baali. Artiiɓe kam warude ɓeen fuu wo wuyɓe, wo yanooɓe, ammaa baali ɗiin kettindanaaki ɓe. Miin woni dammbugal. Neɗɗo fuu naatirɗo kam, hisan, naatan, yaltan, heɓan durdude. 10 Gujjo warataa si wanaa faa wujja, hirsa, bonna. Miin kaa, mi warii faa yimɓe keɓa nguurndam, ɓe mbuura nguurndam kiɓɓuɗam ɗam fay huunde nyakaay. 11 Miin woni duroowo lobbo. Duroowo lobbo woni kokkoowo yonki muuɗum saabe baali muuɗum. 12 Adaaɗo durngo le, walaa ko wonani ɗum e dammuuli ɗiin. Si yi'ii suundu fu, yoppan ɗi dogga. Suundu nduun nannga ko nanngata, keddiiɗi ɗiin du caakoo. 13 Adaaɗo durngo oon doggan yoppa ɗi sabo o joɓeteeɗo tan, o hillaaka e majji. 14 Miin woni duroowo lobbo. Miɗo anndi baali am, baali am du ina anndi kam. 15 Hono noon du Baabiiwo anndiri kam, miin du miɗo anndi ɗum. Mi hokkitiran yonki am saabe baali am ɗiin. 16 Miɗo jogii baali goɗɗi katin ɗi ngalaa ley hoggo ngoon. Ɗiin du sanaa mi wadda ɗi. Ɗi kettindoo daande am, ɗi fuu ɗi laatoo coggal gootal, duroowo gooto. 17 Baabiiwo ina yiɗi kam sabo mi hokkan yonki am, de sakitoo mi hewta ki katin. 18 Fay gooto ittantaa kam ki. Miin e hoore am hokkitirta ki. Miɗo jogii baawɗe hokkitirde ki. Miɗo jogii baawɗe wartirde ki. Yamiroore nde ƴuuri to Baaba am.
19 Haalaaji ɗiin ɓeydi waddundurde Alhuudiyankooɓe. 20 Heewɓe maɓɓe ina mbi'a:
—Wo o gonduɗo e ginnaaru, wo o kaaŋaaɗo. Ko waɗi de oɗon kettindanoo mo?
21 De woɓɓe du ina mbi'a:
—Waajuuji ɗii le nganaa waajuuji gonduɗo e ginnaaru. Yalla ginnaaru ina waawi wumtinde bumɗo naa?
No Alhuudiyankooɓe calorii goonɗinde Iisaa
22 Wakkati oon iidi miccinoori laamnugol suudu dewal mawndu waɗii Urusaliima. Ɗum hawrii e dabbunde. 23 Ɗo suudu dewal mawndu ɗoon, Iisaa ina yiiltoo ley danki Suleymaana kiin. 24 Ndeen Alhuudiyankooɓe piilii mo, mbi'i mo:
—Faa ndey ittantaa min wemmbere? Haalan min faa laaɓa, aan woni Almasiihu naa?
25 Iisaa jaabii ɓe:
—Mi haalanii on, de on ngoonɗinaay. Golleeji ɗi ngollirmi e innde Baaba am ɗiin, kanji ceedantoo kam. 26 Onon le, on ngoonɗinaay sabo on nganaa baali am. 27 Baali am ina kettindoo daande am. Miɗo anndi ɗi, iɗi njokka kam. 28 Miɗo hokka ɗi nguurndam nduumiiɗam, ɗi mbaatataa abada. Fay gooto ittataa ɗi e junngo am. 29 Baabiiwo kokkuɗo kam ɗi oon ɓuri huunde fuu teddude. Fay gooto waawaa ittude ɗi e junngo Baaba am. 30 Miin e Baabiiwo, wo min gootum.
31 Alhuudiyankooɓe kooƴi kaaƴe katin faa paɗɗa mo. 32 Iisaa wi'i ɓe:
—Mi gollii yeeso mooɗon golleeji lobbi keewɗi ƴuuruɗi e Baabiiwo. E ley golleeji ɗiin, saabe oye e majji paɗɗirton kam kaaƴe?
33 Alhuudiyankooɓe ɓeen njaabii mo:
—Wanaa saabe golleeji lobbi min paɗɗirte kaaƴe, de wo saabe ko mbonkotoɗaa Laamɗo ɗuum. Aan wo a neɗɗo, de a waɗii hoore maa a Laamɗo.
34 Iisaa jaabii ɓe:
—Yalla winndaaka ley Dewtere mon toon: Laamɗo wi'ii «onon on laamɗo'en»?* 35 Laamɗo noddirii ɓe haaldi ɓeen laamɗo'en. Ko Binndi ɗiin mbi'i ɗuum sottataa. 36 Baabiiwo suɓii kam, seni kam de nuli kam e adunaaru ndu. Ndelle noy mbiiroton mi mbonkake Laamɗo saabe ko mbiimi mi Ɓii Laamɗo? 37 Si mi gollaay golleeji Baaba am, taa ngoonɗinee kam. 38 De si miɗo golla ɗi, fay si on ngoonɗintaa kam, ngoonɗinee golleeji ɗi faa anndon, faa paamon Baabiiwo ina woni e am, miin du miɗo woni e muuɗum.
39 Ɓe pilii nanngude mo katin de o hisi e juuɗe maɓɓe.
40 O yehi gere ooto gooruwol Urdun nokku ɗo Yaayaa lootannoo lootagal batisima arande ɗoon katin, o ɓooyti toon. 41 Yimɓe heewɓe ngari to makko, mbi'i:
—Yaayaa waɗaay maande haayniinde fay wootere. De ko o haali e gorko oon ɗuum fuu goonɗii.
42 Yimɓe heewɓe ngoonɗini Iisaa toon.
* 10:34 Jabuura 82.6. 10:36 E ley geresankoore haala Senude kaan ina holla ko Laamɗo suɓii de senndi faa golla muuyɗe muuɗum.