9
No Iisaa wumtiniri dimdaaɗo e mbumndam
Nde Iisaa yahannoo ndeen yi'i gorko dimdaaɗo e mbumndam. Taalibaaɓe makko ƴami mo:
—Moodibbo, moy lutti de o rimdaa e mbumndam, kanko naa saaraaɓe makko?
Iisaa jaabii ɓe, wi'i:
—Wanaa kanko lutti, wanaa saaraaɓe makko du. Ammaa ɗum waɗii faa baawɗe Laamɗo ɓanga e makko. Ɓaawo nyalooma ina heddii, ina haani ngollen golle Nulɗo kam, sabo jemma waran nde fay gooto waawaa gollude. E ley ko keddiimi e adunaaru ndu, miin woni annoora mayru.
Nde o haalnoo ɗum ndeen, o tutti e leydi, o diibunduri tutte ɗeen e loope, o wuji e gite bumɗo oon. O wi'i ɗum:
—Yahu sulmowa luggere wi'eteende Silowam (maanaa majjum woni «Nulaaɗo»).
O sulmowii, o warti imo yi'a. Hoddiiɓe makko, kamɓe e yi'annooɓe mo imo garbina ɓeen, mbi'i:
—Yalla wanaa oo woni jooɗinooɗo ina garbina oon naa?
Woɓɓe maɓɓe mbi'i:
—Ɗum kanko!
Woɓɓe du mbi'i:
—Wanaa! Wo nanndi makko!
Gorko oon e hoore muuɗum wi'i:
—Wo miin jaati!
10 Ɓe mbi'i mo:
—Noy mbumtirɗaa?
11 O jaabii:
—Gorko bi'eteeɗo Iisaa diibunduri loope, wuji e gite am, wi'i kam mi yaha luggere Silowam mi sulmowoo, de culmowiimi, mbumtumi.
12 Ɓe mbi'i mo:
—Toy gorko oon woni?
O wi'i:
—Mi anndaa.
No Farisa'en ƴamiri bumtinaaɗo oon
13 Ndeen ɓe njaari bumnooɗo oon to Farisa'en. 14 Nde Iisaa diibundurnoo loope de wumtini mo ndeen, wo nyalaande fowteteende. 15 Ndeen Farisa'en du ƴami mo:
—Noy mbumtirɗaa?
O wi'i ɓe:
—O wujii loope e gite am, culmiimi de mbumtumi.
16 Farisa'en woɓɓe mbi'i:
—Gorko oon ƴuuraay to Laamɗo sabo o jokkaay yamiroore nyalaande fowteteende.
Woɓɓe mbi'i:
—Noy neɗɗo jom hakke waawiri waɗirde kaayeefiiji hono ɗi?
Ndelle ɓe luuri dow majjum. 17 Farisa'en ɓeen ƴami bumnooɗo oon katin:
—Aan le, ɗume mbi'ataa dow makko, e ko o wumtini ma ɗuum?
O jaabii ɓe, o wi'i:
—Wo o annabaajo.
18 Ammaa e ɗuum fuu hooreeɓe Alhuudiyankooɓe ɓeen njaɓaay wo o bumnooɗo de o wumtinaa faa ɓe noddi saaraaɓe makko. 19 Ɓe ƴami ɗum'en:
—Ooɗo wo ɓiɗɗo mooɗon naa? Mbiiɗon wo e mbumndam o rimdaa naa? Ndelle noy o wumtiri joonin?
20 Saaraaɓe ɓeen njaabii, mbi'i:
—Miɗen anndi o ɓii amin, e mbumndam du o rimdaa. 21 Ammaa no o wumtiri joonin, min anndaa. Min anndaa du moy wumtini mo. Kanko du o mawɗo, ƴamee mo! Imo waawi jaabanaade hoore makko.
22 Saaraaɓe makko mbi'ii noon sabo iɓe kula hooreeɓe Alhuudiyankooɓe. Sabo dey, tawi hooreeɓe ɓeen ndewrii mbi'i neɗɗo fuu biiɗo Iisaa woni Almasiihu oon, riiwete wurtoo waajordu. 23 Ɗum waɗi de saaraaɓe makko ɓeen mbi'i: «O mawɗo, ƴamee mo!»
24 Farisa'en nodditi bumnooɗo oon, mbi'i mo:
—Teddin Laamɗo, haalu goonga! Minen kaa miɗen anndi gorko oon wo jom hakke.
25 O jaabii ɓe, o wi'i:
—Si o jom hakke du, miin kaa, mi anndaa. Gootel tan anndumi: mi bumnooɗo, de joonin mi wumtii.
26 Ɓe mbi'i mo:
—Ɗume o waɗi e maaɗa? Noy o wumtiniri ma?
27 O jaabii ɓe:
—Mi haalaniino on ɗum, de on njaɓaay. Ko waɗi de oɗon njiɗi hettindaade ɗum katin? Yalla onon du, oɗon njiɗi laataade taalibaaɓe makko naa?
28 Ɓe njenni mo, de ɓe mbi'i mo:
—Aan woni taalibaajo makko! Minen kaa, min taalibaaɓe Muusaa. 29 Minen, miɗen anndi Laamɗo haaldii e Muusaa, de kanko kaa, min anndaa fay to o ƴuurata.
30 Gorko oon jaabii ɓe, wi'i:
—Hey, ko haaynii! O wumtinii kam. Onon, oɗon mbi'a on anndaa to o ƴuurata! 31 Eɗen anndi Laamɗo jaabantaako luttuɓe, ammaa imo jaabanoo kulɗo mo, gaɗoowo muuyɗe makko. 32 Abada nanaaka bumtinɗo dimdaaɗo e mbumndam. 33 Si wanaa to Laamɗo gorko oon ƴuuri, o waawataa waɗude faa'e.
34 Ɓe mbi'i mo:
—Aan le, a fuu ley hakkeeji ndimeɗaa! De aɗa waajoo min naa?
Ɓe mburtini mo yaasin.
Haala mbumndam ɓerɗe
35 Iisaa nani ɓe mburtinii mo, yi'i mo katin, ƴami mo:
—Aan le, aɗa goonɗini Ɓii Neɗɗo oon naa?
36 O jaabii, o wi'i:
—Joomam, moy woni oon faa mi goonɗina ɗum?
37 Iisaa wi'i mo:
—A yi'ii mo. Kaaldoowo e maaɗa oon woni kanko.
38 O wi'i:
—Joomam, miɗo goonɗini!
O sujidani ɗum. 39 Ndeen Iisaa wi'i mo:
—Saraade waddi kam ley adunaaru ndu, faa wumɓe nji'a, yi'ooɓe du mbuma.
40 Farisa'en tawanooɓe ɗoon ɓeen, nani haala kaan, de ƴami mo:
—Minen le, min wumɓe naa?
41 Iisaa jaabii ɓe, wi'i:
—Si on wumɓe, on ngalaano hakke. De ko mbiiɗon joonin oɗon nji'a ɗuum, hakke mooɗon heddake.