8
Ndeen Iisaa ƴeeŋowi waamnde wi'eteende Jaytun. Gilla puɗal naange o warti ley suudu dewal mawndu. Jamaa oon fuu wari. O jooɗii, imo waajoo ɓe. Jannginooɓe Tawreeta e Farisa'en ngaddani mo debbo nanngaaɗo e jeenu. Ɓe ndarni ɗum hakkunde jamaa oon. Ɓe mbi'i Iisaa:
—Moodibbo, debbo o wo nanngaaɗo ina jeena. Muusaa yamirii min ley Tawreeta min mbarda hono ɓeen rewɓe kaaƴe. Aan le, ɗume mbi'ataa?
Ɓe kaaldi nii faa ɓe tuufina mo, faa ɓe keɓa ko ɓe pelda mo. Iisaa kaa turii, ina diidira honndu muuɗum leydi. Ɓe keddii iɓe ƴama mo. Ndeen Iisaa turtii, wi'i ɓe:
—Neɗɗo mooɗon mo luttaay abada artoo limnude mo hayre.
O turii katin, imo diida e leydi. Nde ɓe nannoo ɗum ndeen, ɓe ndilliri gooto gooto. Nayeeɓe ɓeen fuu artii dillude faa heddii Iisaa tan e debbo oon na darii hakkunde taliyaare ɗoon. 10 Iisaa turtii, wi'i mo:
—Banndam debbo, toy felooɓe ma ɓeen ngoni? Fay gooto jukkaaki ma naa?
11 O jaabii, o wi'i:
—Joomam, fay gooto.
Iisaa wi'i mo:
—Miin du, mi jukkataako ma. Yahu, taa luttaa katin.*
No Iisaa wi'iri kam woni annoora adunaaru
12 Iisaa waajii ɓe katin, wi'i:
—Miin woni annoora adunaaru ndu. Jokkuɗo kam fuu heɓan annoora nguurndam, yahataa ley nimre.
13 Ndeen Farisa'en mbi'i mo:
—Aɗa seedanoo hoore maa, ndelle seedaaku maa sellataa.
14 Iisaa jaabii ɓe, wi'i:
—Fay si ceedaniimi hoore am, seedaaku am wo goonga, sabo miɗo anndi ɗo ƴuurumi, miɗo anndi to njahammi du. Onon le, on anndaa ɗo ƴuurumi, on anndaa to njahammi. 15 Onon, no njiiruɗon yimɓe noon carortoɗon ɗum'en. Miin kaa, mi sarataako fay gooto. 16 Fay si miɗo saroo, sariya am wo goonga, sabo mi sarataako miin tan, Baabiiwo nulɗo kam oon ina wondi e am. 17 Ina winndaa e ley Tawreeta mooɗon: seedaaku yimɓe ɗiɗo wo goonga. 18 Miin, miɗo seedanoo hoore am. Baabiiwo nulɗo kam oon du, ina seedanoo kam.
19 Ɓe mbi'i mo:
—Toy Baaba maa oon woni?
Iisaa jaabii, wi'i:
—On anndaa kam miin, sakko Baaba am. Si oɗon anndunoo kam, on anndanno Baaba am du.
20 Iisaa haali haalaaji ɗiin nde waajotonoo ley suudu dewal mawndu, nokku ɗo keesuwal sadakaaji ngaal woni ɗoon. Fay gooto nanngaay mo, sabo wakkati makko yottaaki tafon.
21 Iisaa wi'i ɓe katin:
—Inan miɗo dilla, de on piloto kam, ammaa on maaydan e hakkeeji mooɗon. On mbaawaa yaade to njahammi toon.
22 Ndeen Alhuudiyankooɓe mbi'i:
—Ko o wi'i en mbaawaa yaade to o yahata toon, ɗum le, wo o bartoytooɗo naa?
23 Iisaa wi'i ɓe:
—Onon, wo ley njeyaɗon. Miin le, wo dow njeyaami. Onon, e adunaaru njeyaɗon, de miin kaa, mi jeyaaka e mayru. 24 Ɗum waɗi de mbiimi on: on maaydan e hakkeeji mon. Sabo si on ngoonɗinaay miin woni mo ngonumi oon, on maaydan e hakkeeji mon.
25 Ɓe mbi'i mo:
—Aan wo a moy?
Iisaa jaabii:
—Ko mbi'unoomi on gilla arande ɗuum ngonumi. 26 Miɗo joganii on ko heewi ko haaletee e ko saretee. Wooɗi Nulɗo kam oon wo goongante. Ko narrunoomi mo ɗuum kaalanammi yimɓe adunaaru.
27 Ɓe paamaay wo haala Baabiiwo o haalanta ɓe. 28 Ndeen Iisaa wi'i ɓe:
—Nde Ɓii Neɗɗo toownaa fuu, ndeen paamoton miin woni mo ngonumi oon. On paaman du mi waɗirtaa fay huunde e hoore am, ammaa ko Baabiiwo anndini kam, wo ɗuum kaalammi. 29 Nulɗo kam oon ina wondi e am, o yoppaay kam mi perwuɗo, sabo ko weli mo tan ngaɗammi wakkati fuu.
No goonga rimɗinirta
30 Nde Iisaa haalannoo haalaaji ɗi ndeen, heewɓe ngoonɗinii ɗum. 31 Ndeen Iisaa wi'i Alhuudiyankooɓe goonɗinɓe ɗum ɓeen:
—Si oɗon keddii e konngol am, wo on taalibaaɓe am jaati. 32 Ndeen anndoton goonga. Goonga oon du rimɗinan on.
33 Ɓe njaabii mo:
—Minen, min ƴuwdi Ibrahiima, abada fay gooto maraay min. Noy mbiirataa min ndimɗan?
34 Iisaa jaabii ɓe, wi'i:
—Goonga kaalanammi on: luttoowo fuu wo maccuɗo luttal. 35 Maccuɗo tabitataa ley wuro, de ɓiɗɗo tabitan ley maggo faa abada. 36 Si Ɓiɗɗo rimɗinii on, on laatoto rimɓe laaɓuɓe tal. 37 Miɗo anndi on ƴuwdi Ibrahiima, ammaa oɗon piloo warude kam sabo waaju am naataay on. 38 Miin, ko njiirumi Baaba am mbaajotoomi. Onon, ko narruɗon baaba mooɗon ngaɗoton.
39 Ɓe njaabii mo, ɓe mbi'i:
—Ibrahiima woni baaba amin.
Iisaa wi'i ɓe:
—Si wo on ƴuwdi Ibrahiima fu on ngollan golle Ibrahiima. 40 De joonin oɗon piloo warude kam, miin kaalanɗo on goonga mo narrumi Laamɗo oon. Ibrahiima kaa waɗaayno hono ɗum. 41 Onon le, wo golle baaba mooɗon ngolloton.
Ɓe mbi'i mo:
—Minen, min nganaa jaali. Baaba gooto min njogii, kam woni Laamɗo.
42 Iisaa wi'i ɓe:
—Si Laamɗo wonnoo baaba mooɗon fu, on njiɗanno kam, sabo to Laamɗo ƴuurumi, de ngarumi. Mi waddaay hoore am, wo kanko nuli kam. 43 Ko waɗi de on paamataa haala am? Wo sabo on mbaawaa nanude ko kaalammi ɗuum. 44 Onon, Ibiliisa woni baaba mooɗon. Muuyɗe baaba mooɗon ngolloton. O gaɗoowo bar-ko'e gilla fuɗɗoode. O walaa e goonga sabo goonga walaa e makko. Si o fenii fu, jikku makko tan o waɗi, sabo wo o penoowo, wo o baaba fewre du. 45 De miin, saabe miɗo haala goonga waɗi de on ngoonɗinaay kam. 46 Moy e mooɗon waawi felirde kam hakkeeji? Si mi haalii goonga, ko waɗi de on ngoonɗintaa kam? 47 Neɗɗo Laamɗo hettintoo haala Laamɗo. Onon le, on kettintaako sabo on nganaa yimɓe Laamɗo.
No Iisaa ɓurdi Ibrahiima
48 Alhuudiyankooɓe mbi'i mo:
—Wanaa min kaalii goonga ko min mbi'i a Samariyanke, a gonduɗo e ginnaaru naa?
49 Iisaa jaabii, wi'i:
—Mi wanaa gonduɗo e ginnaaru, miɗo teddina Baaba am. Onon, oɗon kuyfina kam. 50 Miin, mi filantaako hoore am teddeengal. Ina woodi pilantooɗo kam ngal. Oon woni carotooɗo. 51 Goonga kaalanammi on: neɗɗo fuu jokkuɗo konngol am maayataa abada.
52 Alhuudiyankooɓe mbi'i mo:
—Joonin kaa laaɓanii min a gonduɗo e ginnaaru. Ibrahiima e annabaaɓe fuu maayii, de aan kaa, aɗa wi'a neɗɗo fuu jokkuɗo konngol maa, meeɗataa ɗeɗɗere maayde. 53 Yalla aɗa ɓuri baaba amin Ibrahiima naa? Oon le maayii, annabaaɓe du maayii. Ɗume cikkuɗaa ngonɗaa?
54 Iisaa jaabii ɓe, wi'i:
—Miin, si hoore am mawninammi, manngu am wo ɓolum. Baaba am mo mbi'oton Laamɗo mooɗon oon, kam mawninta kam. 55 On anndaa mo. Miin kaa, miɗo anndi mo. Si mi wi'ii mi anndaa mo, mi laatake penoowo hono mooɗon. Miɗo anndi mo, miɗo jokki konngol makko. 56 Baaba mooɗon Ibrahiima ina seyorinoo yi'ude nyalaande am. O yi'ii nde, wooɗi o seyake.
57 Alhuudiyankooɓe mbi'i mo:
—Fay duuɓi capanɗe joy a heɓaay tafon, de a yi'ii Ibrahiima naa?
58 Iisaa jaabii ɓe:
—Goonga kaalanammi on: gilla Ibrahiima tagaaka, miin, miɗo woni.
59 Nde Iisaa wi'unoo ɗum fu, ɓe kooƴi kaaƴe faa ɓe limna ɗum. Ammaa o uddii ley yimɓe, o yalti suudu dewal mawndu nduun.
* 8:11 Aaya 7.53 yaade 8.11 tawaaka e ɗereeji ɓurɗi fuu ɓooyude.