7
Haala dow rafi goonɗinal minyiraaɓe Iisaa
Caggal ɗuum, Iisaa yiilii ley Galili. O muuyaay yiiltaade ley Yahuudiya sabo hooreeɓe Alhuudiyankooɓe ina piloo faa mbara mo. Tawi iidi Alhuudiyankooɓe mbi'eteendi Hukumuuji ɓadake. Minyiraaɓe Iisaa worɓe mbi'i ɗum:
—Dillu ɗo, njahaa Yahuudiya faa taalibaaɓe maa ɓeen nji'a golleeji ɗi ngollataa ɗiin. Fay gooto suuɗataa ko gollata si ina yiɗi anndeede. Si aɗa golla golleeji ɗiin, ɓanginan yimɓe fuu wo a moy.
Tawi fay minyiraaɓe makko ɓeen du ngoonɗinaay mo. Iisaa wi'i ɓe:
—Wakkati am waraay tafon, onon le, wakkati fuu wo wakkati mon. Yimɓe adunaaru mbaawaa wanyude on, de miin kaa iɓe mbanyi kam, sabo miɗo seedii golleeji maɓɓe ɗi mbooɗaa. Onon kaa, njehee iidi ndiin. Miin kaa mi yahataa ndi sabo wakkati am yottaaki tafon.
O haalani ɓe ɗum tan, o heddii Galili.
10 Nde minyiraaɓe Iisaa ɓeen njahunoo iidi ndiin ndeen, Iisaa du yehi toon, de o ɓanginaay hoore makko, o suuɗii.
Haala waaju Iisaa wakkati iidi Hukumuuji
11 Hooreeɓe Alhuudiyankooɓe ina piloo mo ley jamaa iidi ndiin, ina mbi'a:
—Toy o woni?
12 Yimɓe heewɓe ina njeddundura dow haala makko. Woɓɓe ina mbi'a:
—O neɗɗo lobbo!
Woɓɓe du ina mbi'a:
—O wanaa koy, o majjinoowo yimɓe.
13 Ammaa fay gooto suusaay haalde haala makko faa nanee, sabo iɓe kula hooreeɓe Alhuudiyankooɓe.
14 Nde iidi ndiin feccirnoo fu, tawi Iisaa fuɗɗii waajaade ley suudu dewal mawndu. 15 Ɗum haaynii Alhuudiyankooɓe sanne, ɓe mbi'i:
—Noy gorko mo janngaay o anndiri Binndi ɗiin ni?
16 Iisaa jaabii ɓe, wi'i:
—Waaju mo mbaajotoomi o, ƴuurataa e am, wo to Nulɗo kam oon o ƴuurata. 17 Si neɗɗo muuyii gollude muuyɗe Laamɗo, annditan yalla waajuuji am ɗi to Laamɗo ƴuuri, naa wo haala am tan. 18 Baajortooɗo haalaaji ƴuurɗi e muuɗum oon ina filoo mawninde hoore muuɗum. Ammaa mawninoowo nulɗo ɗum oon wo goongalaajo, oonyaare walaa e muuɗum. 19 Wanaa Muusaa hokkii on dewtere Tawreeta naa? Ammaa fay gooto mooɗon jokkataa jamirooje ɗeen. Ko waɗi de oɗon piloo warude kam?
20 Yimɓe ɓeen njaabii mo:
—Aan, a kaaŋaaɗo. Moy filotoo warude ma?
21 Iisaa jaabii ɓe, wi'i:
—Huunde wootere tan ngaɗumi, de ɗum haaynake on, on fuu. 22 Muusaa yamiri on taadagol. De ɗum ƴuuraay to Muusaa, wo to maamiraaɓe meeɗen ɗum ƴuuri. Oɗon taada neɗɗo fay nyalaande fowteteende. 23 Sini neɗɗo ina taadee nyannde fowteteende faa taa lutton jamirooje Muusaa, ɗume tikkiranton kam saabe mi dannii neɗɗo faa laatoo kiɓɓuɗo nyalaande fowteteende? 24 Taa cariree huunde e alhaali muuɗum, de cariree goonga.
No yimɓe ƴamiri yalla Iisaa woni Almasiihu
25 Woɓɓe ley yimɓe Urusaliima mbi'i:
—Wanaa o woni mo ɓe pilotoo warude oon naa? 26 Inani mo, imo waajoo yeeso yimɓe fuu de ɓe mbi'ataa mo fay huunde. Yalla mawɓe ɓeen tannyorii kanko woni Almasiihu jaati naa? 27 Ooɗo kaa, eɗen anndi ɗo ƴuurata, ammaa nde Almasiihu oon warata, fay gooto anndataa to ƴuurata.
28 Tawi Iisaa ina waajoo ley suudu dewal mawndu nduun. O ƴeewnii, o wi'i:
—Oɗon anndi kam, oɗon anndi ɗo ƴuurammi? Wanaa miin waddi hoore am. Nulɗo kam oon wo goongaajo, de onon kaa, on anndaa ɗum. 29 Miin kaa, miɗo anndi ɗum sabo to muuɗum ƴuurumi. Wo kam du nuli kam.
30 Ndeen ɓe pilii nanngude mo, de fay gooto meemaay mo, sabo wakkati makko waraay tafon. 31 Ammaa e noon fu, heewɓe ley jamaa oon ngoonɗinii mo, mbi'i:
—Si Almasiihu warii fu, yalla gollan maandeeji kaayniiɗi ɓurɗi ɗi gorko o golli ɗiin naa?
No ndaarooɓe suudu dewal mawndu neliraa nannga Iisaa
32 Farisa'en nani ko yimɓe ɓeen cifoto e dow Iisaa ɗuum. Hooreeɓe almaami'en e Farisa'en neli doomooɓe suudu dewal mawndu nduun nannga mo. 33 Ndeen Iisaa wi'i:
—Miin, miɗo wondi e mooɗon seeɗa tafon. Caggal ɗuum, mi fornyoto to Nulɗo kam oon. 34 On piloto kam, de on njiitataa kam, sabo on mbaawaa yaade to ngonammi toon.
35 Alhuudiyankooɓe ƴamunduri:
—Toy o yahata faa tawee en mbaawaa yiitude mo? Yalla o yahan to yimɓe meeɗen ferduɓe ley yimɓe Geres, o waajoo ɗum'en naa? 36 O wi'i en piloto mo, en njiitataa mo, sabo en mbaawaa yaade to o tawetee toon. Ɗume woni maanaa haala kaa?
Kabaaru ndiyam kokkoojam nguurndam
37 Nyalaande sakitotoonde teddunde e iidi, Iisaa darii, ƴeewnii, wi'i:
—Neɗɗo fuu ɗomɗuɗo wara to am, yara. 38 Neɗɗo fuu goonɗinɗo kam, bubbirɗi ndiyam mbuurnoojam ilan ley ɓernde muuɗum, hono no winndiraa e Binndi ɗi ni.
39 Ko o haali ɗuum wo haala Ruuhu mo goonɗinɗo mo fuu heɓata. Ndeen Ruuhu waraay, sabo Iisaa teddinaaka to Laamɗo tafon.
No yimɓe njeddunduri e kabaaru Iisaa
40 Nde keewal jamaa oon nannoo haala kaan ndeen, mbi'i:
—Kanko jaati woni Annabaajo oon.
41 Woɓɓe mbi'i:
—Kanko woni Almasiihu.
Woɓɓe katin mbi'i:
—Almasiihu, wo Galili ƴuurata naa? 42 Binndi ɗiin mbi'ii e lenyol Daawda Almasiihu ƴuurata, ley wuro Baytilaama ngo Daawda ƴuuri e muuɗum ngoon.
43 Jamaa oon feccii saabe makko. 44 Woɓɓe maɓɓe ina njiɗi nanngude mo, ammaa fay gooto yowaay junngom dow makko.
No mawɓe Alhuudiyankooɓe calorii goonɗinde Iisaa
45 Doomooɓe suudu dewal mawndu ɓeen ngarti to hooreeɓe almaami'en e Farisa'en. Ɓeen mbi'i doomooɓe ɓeen:
—Ko waɗi de on ngaddaay mo?
46 Doomooɓe ɓeen njaabii ɓe, mbi'i:
—Abada fay gooto waajoraaki no gorko o waajortoo ni.
47 Farisa'en njaabii ɓe, mbi'i:
—Onon du on majjinaama naa? 48 Yalla na woodi fuu goonɗinɗo mo hakkunde hooreeɓe Alhuudiyankooɓe maa Farisa'en naa? 49 Yimɓe ɓe paamaay jamirooje Muusaa, wo ɓe huɗaaɓe.
50 Gooto e Farisa'en bi'eteeɗo Nikodemu, jahunooɗo to Iisaa jemma oon, wi'i ɓe:
51 —Yalla sariya meeɗen ina saroo neɗɗo tawee hettindanaaka ko wi'i, anndaaka ko golli naa?
52 Ɓe njaabii mo, ɓe mbi'i:
—Aan du, a Galilinkeejo naa? Tayka Binndi ɗiin, a yi'an annabaajo fuu ƴuurataa Galili.
No Iisaa waddi e debbo nanngaaɗo e jeenu
53 Caggal ɗuum, mono fuu hooti suudu muuɗum.