6
No Iisaa nyaamniri worɓe ujunaaje njoyo
(Matta 14.13-21, Marku 6.30-44, Lukka 9.10-17)
Caggal ɗuum, Iisaa feƴƴiti maayo Galili wi'eteengo Tiberiyas. Jamaa keewɗo ina jokki mo sabo ɓe nji'ii kaayeefiiji ɗi o waɗunoo nde o sellinnoo nyawɓe ɓeen ndeen. Iisaa ƴeeŋi dow waamnde, jooɗodii toon e taalibaaɓe muuɗum. Tawi iidi Alhuudiyankooɓe mbi'eteendi Faltagol ndiin ɓadake. Iisaa ɓanti gite muuɗum, haccii jamaa keewɗo ina wara to muuɗum. O wi'i Filipu:
—Toy coodeten nyaamdu ko nyaamnata ɓee fuu?
Tawi wo faa o ndaartindoo Filipu o wiirii noon, sabo imo anndi ko o anniyii gollude. Filipu jaabii mo:
—Buuru buuɗi cardi keme ɗiɗi heƴataa ɓe faa mono e maɓɓe fuu heɓa seeɗa.
Taalibbo makko goɗɗo, bi'eteeɗo Andire minyoo Simon Piyeer, wi'i mo:
—Inan, suka gorko gooto ina jogii buuruuje joy e liƴƴi ɗiɗi, de ɗume ɗum nafirta yimɓe heewɓe hono ɓe?
10 Iisaa wi'i:
—Mbi'ee ɓe njooɗoo!
Tawi nokku oon ina heewi huɗo. Ɓe njooɗii ɗoon, fay worɓe tan na ngaɗa hono ujunaaje njoyo. 11 Iisaa hooƴi buuruuje ɗeen, yetti Laamɗo, hokki taalibaaɓe muuɗum ɓeen. Ɓeen du kokki jooɗiiɓe ɓeen. Noon o waɗi liƴƴi ɗiin du. Yimɓe fuu nyaami faa kaari. 12 Nde ɓe kaarnoo ndeen, Iisaa wi'i taalibaaɓe muuɗum:
—Kawrunduree kedde ɗe taa fay huunde bona.
13 Ɓe kawrunduri kedde taƴe buuruuje joy ɗe nyaamnooɓe ɓeen keddi ɗeen, ɗe keewi kandeeje sappo e ɗiɗi. 14 Nde yimɓe ɓeen njiinoo maande haayniinde nde Iisaa golli ndeen, mbi'i:
—Kanko jaati woni Annabaajo cappanooɗo ina wara e adunaaru ndu!
15 Iisaa annditi iɓe cegilii nanngirde ɗum doole faa ɓe ngaɗa ɗum kaananke. Ndelle dilli ɗoon, ƴeeŋi dow waamnde kam tan.
No Iisaa yehiri dow ndiyam e koyɗe
(Matta 14.22-33, Marku 6.45-52)
16 Nde hiirnoo fu, taalibaaɓe Iisaa ndegii e maayo. 17 Ɓe naati laana faa ɓe peƴƴita, ɓe njaha Kafarnahum. Jemma warii, tawi Iisaa hewtaay ɓe. 18 Henndu mawndu ina wifa, bempeƴƴe ummii. 19 Tawi ɓe ndorbake laana kaan faa ɓe keɓi hono kilooji joy naa jeegom. Wakkati oon, ɓe kaynii Iisaa ina wara e koyɗe muuɗum dow ndiyam ɗaam, ina ɓattii ɓe, de ɓe kuli sanne. 20 Iisaa wi'i ɓe:
—Wo miin. Taa kulee!
21 Ndeen ɓe muuyi o naata laana kaan. De wakkati oon fu ka yottii nokku ɗo ɓe ponndinoo ɗoon.
22 Jaango majjum, jamaa keddinooɗo gere ooto maayo ngoon oon paami laana ngoota tan wonnoo toon. Ɓe nji'ii du Iisaa naatidaay e taalibaaɓe muuɗum laana kaan. Ɓe nji'ii taalibaaɓe ɓeen tan ndillidi e makka. 23 Laanaaji goɗɗi ƴuuruɗi Tiberiyas ngarii ɗakkol ɗo Iisaa yettunoo Laamɗo de nyaamni yimɓe buuru ɗoon. 24 Nde jamaa oon yiinoo Iisaa e taalibaaɓe muuɗum fuu ngalaa ɗoon ndeen, ɓe naati laanaaji ɗiin, ɓe ponndii Kafarnahum faa ɓe pilowoo Iisaa.
No Iisaa wi'iri kam woni nyaamdu wuurnooru
25 Nde ɓe tawnoo Iisaa gere ooto maayo ndeen, ɓe mbi'i ɗum:
—Moodibbo, ndey ngarɗaa ɗo?
26 Iisaa jaabii ɓe:
—Goonga kaalanammi on: wanaa saabe ko njiiɗon maandeeji kaayniiɗi ɗuum pilortoɗon kam. Ko pilortoɗon kam dey, saabe on nyaamiino buuru faa kaarɗon. 27 Taa ngollanee nyaamdu murseteendu. Ko kaanɗon gollande dey, nyaamdu heddotoondu wuurnooru yimɓe nguurndam nduumiiɗam. Nyaamdu nduun wo Ɓii Neɗɗo hokkata on. Sabo Laamɗo Baabiiwo oon waɗi maande muuɗum e makko.
28 Ndeen ɓe ƴami mo:
—Ɗume min ngaɗata faa min ngolla golleeji ɗi Laamɗo yiɗi?
29 Iisaa jaabii ɓe:
—Gollal ngal Laamɗo yiɗi ngaal woni ngoonɗinon mo o nuli.
30 Ɓe njaabii mo:
—Haaynde ndeye ngaɗataa faa min nji'a, de min ngoonɗine? Ɗume ngollataa? 31 Maamiraaɓe amin nyaamii nyaamdu wi'eteendu «manna» ley ladde, hono no winndiraa ni: «O hokkii ɓe nyaamdu ƴuurundu dow kammu faa ɓe nyaama.»*
32 Iisaa jaabii ɓe:
—Goonga kaalanammi on: wanaa Muusaa hokki on nyaamdu ƴuurundu dow kammu nduun. Wo Baaba am, kam woni kokkoowo on nyaamdu goongalaaru ƴuurundu dow kammu. 33 Sabo nyaamdu ndu Laamɗo hokkata nduun woni ƴuurooru dow kammu, hokkooru yimɓe adunaaru nguurndam.
34 Ɓe mbi'i mo:
—Joomii amin, hokku min nyannde fuu nyaamdu nduun.
35 Iisaa wi'i ɓe:
—Miin woni nyaamdu wuurnooru. Garɗo to am fuu, yolbataa abada. Goonɗinɗo kam fuu ɗomɗataa abada. 36 Mi wi'ii on: on nji'ii kam, de on ngoonɗinaay. 37 Mo Baabiiwo hokki kam fuu, waran to am. Garɗo to am fuu, mi riiwataa ɗum. 38 Sabo wanaa faa mi waɗa muuyɗe am ƴuurirmi dow kammu, wo faa mi waɗa muuyɗe Nulɗo kam oon. 39 Inan muuyɗe Nulɗo kam oon: taa fay gooto ɓe o hokki kam ɓeen majja, de mi ummintinan ɗum'en nyalaande sakitotoonde. 40 Inan muuyɗe Baaba am oon: neɗɗo fuu ndaarɗo Ɓiɗɗo oon de goonɗini ɗum heɓan nguurndam nduumiiɗam, mi ummintinan ɗum nyalaande sakitotoonde.
41 Hooreeɓe Alhuudiyankooɓe ɓeen ina ŋormoo haala makko sabo o wi'ii «Miin woni nyaamdu ƴuurundu dow kammu nduun.» 42 Ɓe mbi'i:
—Oo le, wanaa Iisaa ɓii Yuusufi mo annduɗen inna muuɗum e bammum oon naa? Noy o wiirata wo dow kammu o ƴuuri?
43 Iisaa wi'i ɓe:
—Taa ŋormee hakkunde mooɗon! 44 Fay gooto waawaa warude to am si Baabiiwo nulɗo kam oon fooɗaay ɗum. Garɗo to am fuu, mi ummintinan ɗum nyalaande sakitotoonde. 45 Ina winndaa ley dewte annabaaɓe: «Ɓe fuu, Laamɗo anndinan ɓe.» Neɗɗo fuu kettindaniiɗo Baabiiwo oon de faami, waran to am. 46 Fay gooto yi'aay Baabiiwo, si wanaa ƴuuruɗo to muuɗum oon. Kanko tan yi'i Baabiiwo. 47 Goonga kaalanammi on: goonɗinɗo kam, heɓii nguurndam nduumiiɗam. 48 Miin woni nyaamdu wuurnooru. 49 Maamiraaɓe mooɗon nyaamiino «manna» ley ladde. Ɗum fuu ɗum haɗaay ɓe maayde. 50 Ammaa ndu joonin ndu ɗo wo nyaamdu ƴuurundu dow kammu, faa si neɗɗo nyaamii ndu, maayataa. 51 Miin woni nyaamdu wuurnooru ƴuurundu dow kammu. Si neɗɗo nyaamii nyaamdu nduun fu, wuuran faa abada. Nyaamdu ndu kokkammi nduun wo terɗe am, faa yimɓe adunaaru keɓa nguurndam.
52 Ndeen Alhuudiyankooɓe puɗɗi dukidinde ko mbaawi fuu e dow haala kaan, ina mbi'a:
—Noy o waawiri hokkude en terɗe makko faa nyaamen?
53 Iisaa jaabii ɓe:
—Goonga kaalanammi on: si on nyaamaay terɗe Ɓii Neɗɗo, on njaraay ƴiiƴam muuɗum, nguurndam walanaa on. 54 Neɗɗo fuu nyaamɗo terɗe am de yari ƴiiƴam am heɓii nguurndam nduumiiɗam. Miin du mi ummintinan ɗum nyalaande sakitotoonde. 55 Sabo terɗe am wo nyaamdu jaati, ƴiiƴam am du wo njaram jaati. 56 Neɗɗo fuu nyaamɗo teewu am de yari ƴiiƴam am ina woni e am, miin du miɗo woni e muuɗum. 57 Hono no Baabiiwo nulɗo kam oon laatorii buurɗo, de miin du miɗo wuuri saabe muuɗum, noon du nyaamɗo kam fuu wuurdata saabe am. 58 Kayru woni nyaamdu ƴuurundu dow kammu: ndu waldaa e ndu maamiraaɓe mooɗon nyaamunoo de maayi nduun. Nyaamɗo nduun nyaamdu wuuran faa abada.
59 Iisaa waajii waajuuji ɗi ley waajordu Kafarnahum.
Haala haalaaji kokkooji nguurndam
60 Nde taalibaaɓe makko ɓeen nannoo ɗum ndeen, heewɓe muɓɓen mbi'i:
—Waajuuji ɗi njoorii sanne. Moy waawi hettindaade ɗi?
61 Iisaa faamii e ley ɓernde muuɗum taalibaaɓe mum ɓeen ina ŋormoo ɗum, de wi'i ɓe:
—Yalla ɗum fonnditanaaki on faa ina nesa wosinde on naa? 62 Ndelle si on nji'ii Ɓii Neɗɗo ƴeeŋtii to wonnoo toon, noy ngaɗoton? 63 Ruuhu, kam hokkata nguurndam. Terɗe ɓii-Aadama kaa nafataa fay huunde. Haalaaji ɗi kaalanmi on ɗiin, kanji ngoni ruuhu, kanji ngoni nguurndam. 64 De ina woodi ley mooɗon ɓe ngoonɗinaay.
Tawi Iisaa ina anndi gilla e fuɗɗoode ɓe ngoonɗintaa ɗum ɓeen e jambotooɗo ɗum oon. 65 O ɓeydi, o wi'i:
—Ɗum waɗi de mbiimi on: fay gooto waawaa warude to am si Baabiiwo hokkaay ɗum no warda.
66 Caggal ɗuum, heewɓe e taalibaaɓe makko ɓeen ndilli, jokkiti mo. 67 Ndeen Iisaa wi'i sappo e ɗiɗo ɓeen:
—Onon du, oɗon njiɗi dillude naa?
68 Simon Piyeer jaabii mo:
—Joomam, to moy min njahata? Sabo wo haalaaji kokkooji nguurndam nduumiiɗam njogiɗaa. 69 Min ngoonɗinii, miɗen anndi a Ceniiɗo ƴuuruɗo to Laamɗo.
70 Iisaa wi'i:
—Onon sappo e ɗiɗo ɓe, wanaa miin suɓii on naa? De gooto mooɗon wo seyɗaani.
71 Haala ka o haali kaan wo Yahuuda ɓii Simon Isikariyotto. Oon woni jambotooɗo mo oon, gooto e sappo e ɗiɗo ɓeen.
* 6:31 Wurtagol 16.4, Jabuura 78.24. 6:45 Esaaya 54.13.