13
No Iisaa lootiri koyɗe taalibaaɓe muuɗum
Gilla iidi Faltagol yottaaki, Iisaa ina anndi wakkati mo dillata adunaaru faa yeccoo to Baabiiwo oon warii. To adunaaru ga imo yiɗi yimɓe makko, imo yiɗi ɓe kaddi njinngu fuu. Wakkati mo ɓe kiirtotoo oon, Ibiliisa watti e ɓernde Yahuuda ɓii Simon Isikariyotto jambaade mo. Iisaa na anndi Baabiiwo wattii huunde fuu e junngo muuɗum, ina anndi to Laamɗo ƴuuri, to Laamɗo yeccotoo du. O ummii e hiraande ndeen, o ɓortii saaya makko, o hooƴi gudel, o fiili e makko. Ndeen o wayli ndiyam e kaakol lootorkol, o naati e lootude koyɗe taalibaaɓe makko, imo yiggira ɗe gudel ngel o fiilii ngeel. Nde o yottinoo Simon Piyeer ndeen, wi'i mo:
—Joomam, aan lootata koyɗe am naa?
Iisaa jaabii mo, wi'i:
—A faamaay ko ngaɗammi ɗuum tafon, de a faamowan caggal joonin.
Piyeer wi'i mo:
—A lootataa koyɗe am abada!
Iisaa jaabii mo, wi'i:
—Si mi lootanaay ma koyɗe maa fu, a walaa ngeɗu to am.
Simon Piyeer wi'i mo:
—Joomam! Si wo noon, taa haaɗu e koyɗe am tan, lootu juuɗe am e hoore am du.
10 Iisaa wi'i mo:
—Lootiiɗo fuu wo laaɓuɗo. Walaa ko lootee si wanaa koyɗe muuɗum tan. Onon on laaɓuɓe, de wanaa on fuu.
11 Tawi imo anndi jambotooɗo mo oon. Ɗum waɗi de o wi'i wanaa on fuu ngoni laaɓuɓe.
12 Nde Iisaa lootunoo koyɗe maɓɓe ndeen, hooƴi saaya muuɗum, ɓornii, jooɗii katin, wi'i ɓe:
—On paamii ko ngaɗumi on ɗuum naa? 13 Oɗon noddira kam «Moodibbo», oɗon noddira kam «Joomam». Ko mbi'oton ɗuum wo goonga, sabo ɗuum ngonumi. 14 Ndelle, miin Joomii on, miin Moodibbo, mi lootii koyɗe mon, tilay onon du lootunduron koyɗe. 15 Ko ngaɗumi on ɗuum wo tindinoore faa onon du, ngaɗunduron hono ko ngaɗumi on ɗuum. 16 Goonga kaalanammi on: maccuɗo ɓuraa joomum teddude, nulaaɗo du ɓuraa nulɗo ɗum. 17 Joonin kaa on paamii ɗum. Sini on njokkirii noon fu, barke na woodanii on. 18 Wanaa haala mon on fuu kaalumi. Miɗo anndi ɓe cuɓiimi ɓeen, de sanaa ko Binndi ɗiin mbi'i ɗuum tabita: «Nyaamduɗo e am oon, kam latiri kam teppere muuɗum.»* 19 Gilla joonin miɗo haalana on ɗum, fadde majjum e yottaade, faa nde ɗum yottii fuu, ngoonɗinon miin woni mo ngonumi. 20 Goonga kaalanammi on: neɗɗo fuu jaɓɓiiɗo mo nulumi, jaɓɓake kam. Neɗɗo fuu jaɓɓiiɗo kam, jaɓɓake Nulɗo kam oon du.
No Yahuuda jamborii Iisaa
(Matta 26.20-25, Marku 14.17-21, Lukka 22.21-23)
21 Caggal Iisaa haalii haalaaji ɗi fu, ɓernde muuɗum metti sanne, wi'i:
—Goonga kaalanammi on: gooto mooɗon jamboto kam.
22 Taalibaaɓe ɓeen ƴeewunduri. Ɓe paamaay mo o haalata haala mum. 23 Gooto e taalibaaɓe ɓeen, mo Iisaa horsini oon, ina jooɗii ɗakkol muuɗum. 24 Simon Piyeer tamƴani mo gite o ƴama Iisaa haala moy haalata. 25 Taalibbo oon wahii ɗakkol makko, wi'i:
—Joomam, ɗum wo moye mbi'ataa?
26 Iisaa jaabii, wi'i:
—Mo kokkammi lonngere nde cuuwammi nde oon.
O suuwi nde, o hokki Yahuuda ɓii Simon Isikariyotto oon. 27 Nde Yahuuda jaɓunoo lonngere ndeen, Seyɗaani naati ɗum. Iisaa wi'i mo:
—Waɗu ko ngaɗataa ɗuum law!
28 Tawi fay gooto e jooɗiiɓe ɗoon ɓeen faamaay ko Iisaa haalani mo ɗuum. 29 Sabo ko Yahuuda tiigii dannga ceede maɓɓe ɗuum, yoga miilii Iisaa wi'i o somonowoo iidi, naa danya ko o hokki talkaaɓe. 30 Nde Yahuuda nanngunoo lonngere ndeen fu, yalti wakkati oon pay. Wo ɗum jemma.
Haala yamiroore heyre
31 Nde Yahuuda wurtinoo ndeen, Iisaa wi'i:
—Joonin Ɓii Neɗɗo teddinaama, Laamɗo du teddiniraama saabe makko. 32 Si Laamɗo teddiniraama saabe makko, kam du teddinan mo e hoore muuɗum, teddinan mo law. 33 Sukaaɓe am, miɗo wondi e mooɗon seeɗa tafon. On piloto kam. Miɗo wi'a on joonin hono ko mbi'unoomi Alhuudiyankooɓe: on mbaawaa yaade to njahammi toon. 34 Miɗo hokka on yamiroore heyre: njiɗunduree! Hono no njiɗirmi on ni, onon du njiɗunduron noon. 35 Wo noon yimɓe fuu annditirta wo on taalibaaɓe am, ko njiɗundurɗon ɗuum.
No Iisaa holliri Piyeer wi'an anndaa ɗum
(Matta 26.31-35, Marku 14.27-31, Lukka 22.31-34)
36 Simon Piyeer wi'i mo:
—Joomam, toy njahataa?
Iisaa jaabii mo:
—To njahammi joonin toon, a waawaa jokkude kam. De caggal joonin a jokkowan kam!
37 Piyeer wi'i mo:
—Joomam, ko waɗi de mi waawaa jokkude ma joonin? Yonki am kokkitirammi saabe maaɗa.
38 Iisaa jaabii mo:
—Yalla a hokkitiran yonki maa saabe am naa? Goonga kaalanammaami: fadde ndontoori e joggude a wi'an a anndaa kam kile tati.
* 13:18 Jabuura 41.10. 13:32 Fuɗɗoode aaya 32, «Si Laamɗo teddiniraama saabe makko», tawaaka e ɗereeji ɓurɗi fuu ɓooyude ɗiin.