14
No Iisaa wi'iri kam woni laawol
Iisaa wi'i taalibaaɓe muuɗum ɓeen:
—Taa umminee hakkillooji mon. Ngoonɗinee Laamɗo, ngoonɗinee kam miin du. Cuuɗi keewɗi ina ngoni ley wuro Baaba am. Si ɗum wanaano goonga mi haalantaa on ɗum. Mi yahan, mi moƴƴinanowa on nokku toon. Ndelle, si mi moƴƴinanowii on nokku, mi wartan katin mi hooƴa on faa onon du ngonon to ngonammi toon. Oɗon anndi laawol njahoowol to njahammi toon.
Tomaa wi'i mo:
—Joomii amin, min anndaa to njahataa, noy min anndirta laawol muuɗum?
Iisaa jaabii mo:
—Miin woni laawol, miin woni goonga, miin woni nguurndam. Fay gooto waawaa yahude to Baabiiwo si rewaay to am. Si oɗon anndi kam, on anndan Baaba am oon du. Gilla joonin oɗon anndi mo, on nji'ii mo du.
Filipu wi'i mo:
—Joomii amin, hollu min Baabiiwo, ɗuum ina heƴa min.
Iisaa wi'i mo:
—Filipu, no ngondirmi e mooɗon faa ɓooyi nii fuu, de faa hannden a anndaay kam naa? Jiiɗo kam fuu, yi'ii Baabiiwo. Noy mbiirataa: «Hollu min Baabiiwo»? 10 Yalla a goonɗinaay miɗo woni e Baabiiwo, Baabiiwo du ina woni e am naa? Waajuuji ɗi mbaajiimi on ɗiin fuu, ƴuuraay e hoore am. Wo Baabiiwo gonɗo e am oon gollata golle muuɗum. 11 Ngoonɗinee kam ko mbiimi miɗo woni ley Baabiiwo, Baabiiwo du ina woni ley am. Fay si on ngoonɗinaay haala ka, ngoonɗiniron kam saabe golleeji ɗiin. 12 Goonga kaalanammi on: neɗɗo fuu goonɗinɗo kam, kam du gollan golleeji ɗi ngollammi ɗiin, gollan ko ɓuri ɗi, sabo mi yahan to Baaba am. 13 Mi waɗanan on huunde fuu ko ŋaariɗon Laamɗo saabe am. Mi waɗan ɗum faa Baabiiwo teddiniree saabe Ɓiɗɗo oon. 14 Si won ko ŋaariɗon Laamɗo saabe am, mi waɗanan on.
No Iisaa wi'iri nuldan Ruuhu Ceniiɗo
15 —Si oɗon njiɗi kam, on njokkan jamirooje am. 16 Mi nyaagoto Baabiiwo hokka on Ballo goɗɗo, wonda e mooɗon faa abada. 17 Oon woni Ruuhu Goonga. Adunaaru waawaa jaɓude mo, sabo nji'ataa mo, anndaa mo. Onon le, oɗon anndi mo sabo imo wondi e mooɗon, o heddoto ley mooɗon du. 18 Mi yoppataa on wo on atiime'en. Mi wartowan to mooɗon. 19 Si ɓooytii seeɗa aduna oo yi'ataa kam katin. De onon kaa, on nji'an kam. Saabe miɗo wuuri, onon du on mbuuran. 20 Nyannde ndeen on paaman miɗo woni ley Baabiiwo, oɗon ngoni e am, miɗo woni e mooɗon. 21 Neɗɗo fuu tiigiiɗo jamirooje am de jokki ɗe, kam woni jiɗɗo kam. Jiɗɗo kam, Baaba am yiɗan ɗum. Miin du, mi yiɗan ɗum, mi ɓanginanan ɗum hoore am.
22 Yahuuda, mo wanaa Yahuuda Isikariyotto oon, jaabii mo, wi'i:
—Joomam, noy ɓanginirantaa min hoore maa, tawee a ɓanganaay adunaaru?
23 Iisaa jaabii mo, wi'i:
—Si neɗɗo ina yiɗi kam, jokkan haala am. Baaba am du yiɗan ɗum. Miin e Baaba am oon min ngaran to muuɗum min njooɗodoo e muuɗum. 24 Neɗɗo fuu mo yiɗaa kam, jokkataa haala am. Haala ka nanoton kaan, ka wanaa haala am, wo ka haala Baabiiwo nulɗo kam oon. 25 Ɗum kaalanammi on gilla miɗo tawdaa e mooɗon. 26 Ruuhu Ceniiɗo, Balloowo on mo Baabiiwo nuldata on e dow innde am oon, kam anndinta on kulle fuu. O miccintinan on ko mbaajinoomi on ɗuum fuu.
27 Jam njoppidammi on, jam am kokkammi on. Miin, mi hokkirtaa on no aduna oo hokkirta on ni. Taa umminee hakkillooji mon, taa kulee. 28 On nanii ko mbiimi on: «mi yahan, de caggal ɗuum mi warta to mooɗon.» Si on njiɗii kam fu, on ceyoto ko njahammi to Baabiiwo, sabo Baabiiwo ɓuri kam teddude. 29 Mi haalanii on joonin gilla ɗum waraay, faa si ɗum warii fu, ngoonɗinon. 30 Mi haaldataa e mooɗon ko heewi katin, sabo laamiiɗo adunaaru bonɗo oon ina wara. Fay huunde o waawanaa kam. 31 Ammaa ko Baabiiwo yamiri kam, wo ɗuum ngaɗammi, faa adunaaru faama miɗo yiɗi ɗum. Ummee, ndillen ɗo!