16
—Mi waajake on ɗum faa taa njoppon goonɗinal. Ɓe mburtinan on cuuɗi baajorɗi. Wakkati warowan nde barɗo on fuu miilotoo waɗii ko weli Laamɗo. Ɓe ngaɗan ɗum sabo ɓe anndaa Baabiiwo oon, ɓe anndaa kam miin du. Mi waajake on ɗum, faa nde wakkati oon waroyi fu, miccoɗon mi haalaniino on ɗum.
Haala golle Ruuhu Ceniiɗo
—Mi haalanaay on gilla arande sabo miɗo wondi e mooɗon. Joonin inan miɗo yeccoo to Nulɗo kam oon, de fay gooto mooɗon ƴamaay kam to njahammi. On cunake sanne saabe ko kaalanmi on ɗuum. Ɗum fuu e laataade, miɗo haalana on goonga: mi yaha ni ɓuri nafude on. Sabo si mi yahaay, Balloowo on oon warataa to mooɗon. De si mi yehii, mi nuldan on mo. Si o warii fu, o laaɓinanan yimɓe adunaaru dow hakkeeji muɓɓen e dow fonnditaare e sariya. Dow hakkeeji, sabo ɓe ngoonɗinaay kam. 10 Dow fonnditaare, sabo miɗo yeccoo to Baabiiwo oon, on nji'ataa kam katin. 11 Dow sariya du, sabo laamiiɗo adunaaru bonɗo oon saraama.
12 Miɗo jogii ko heewi katin ko mi waajoo on, ammaa on mbaawtataa ɗum joonin. 13 Nde Ruuhu Goonga oon wari fuu, ɗowan on faa paamon goonga fuu. Sabo ko o haalata ɗuum wanaa e makko ƴuurata. Wo ko o nani o haalanta on, o humpitan on ko waroyta. 14 O teddinan kam, sabo o hooƴan ko njeymi ɗuum, de o humpita on. 15 Ko Baabiiwo oon jogii fuu, miin jeyi. Ɗum waɗi mbiimi o humpitan on ko o heɓi e am ɗuum.
No mettorgal waylitortoo seyo
16 —Si ɓooytii seeɗa, on nji'ataa kam, de si ɓooytowii seeɗa katin, on nji'owan kam.
17 Yoga e taalibaaɓe makko ɓeen ƴamunduri, mbi'i:
—Ɗume woni maanaa haala makko ko o wi'i «si ɓooytii seeɗa, on nji'ataa kam de si ɓooytowii seeɗa fu, on nji'owan kam katin»? Ɗume woni maanaa ko o wi'i «sabo mi yahan to Baabiiwo» ɗuum?
18 Ɓe mbi'i:
—«Si ɓooytii seeɗa», ɗume ɗum fiirtata? Min paamaay ko o wi'i ɗuum.
19 Iisaa faamii iɓe njiɗi lamndaade ɗum, de wi'i ɓe:
—Oɗon ƴamundura maanaa haala am ka: «Si ɓooytii seeɗa on nji'ataa kam, de si ɓooytowii seeɗa fu, on nji'owan kam katin.» 20 Goonga kaalanammi on: on mboyan, on mboytoto, tawee yimɓe adunaaru ɓeen ina ceyii. On cunoto, ammaa cunu mooɗon waylitoto seyo. 21 Si debbo na rima fu, ɓernde muuɗum mettan sabo wakkati muuɗum warii. Ammaa si cukalel ngel rimaama fu, o miccitataako naawalla ndimu makko saabe seyo ko o heɓi ɓiɗɗo ley adunaaru ɗuum. 22 Onon du hono noon cunortoɗon joonin, ammaa mi yiitan on katin, de ɓerɗe mooɗon ceyoo sanne. Ndeen fay gooto waawaa bonnude seyo mooɗon. 23 Nyannde ndeen, on ƴamataa kam fay huunde. Goonga kaalanammi on: huunde fuu ko nyaagiɗon Baabiiwo oon, hokkiran on saabe am. 24 Faa joonin, walaa fuu ko nyaagoriɗon saabe am. Nyaagee, on keɓan, faa seyo mooɗon heewa.
Haala jaalagol Iisaa adunaaru
25 —Ko kaalanmi on joonin ɗuum wo haala kippaaka. De wakkati waran mo mi hippataa haala. Ndeen kaa mi haalanan on haala Baabiiwo faa laaɓa. 26 Nyannde ndeen on nyaagorto Laamɗo saabe am. Mi wi'aay mi nyaaganto on Baabiiwo, 27 sabo Baabiiwo e hoore muuɗum ina yiɗi on. O yiɗirii on saabe ko njiɗuɗon kam, on ngoonɗinii to Laamɗo ƴuurumi. 28 Mi ƴuurii to Baabiiwo, mi warii e adunaaru. Joonin miɗo dilla adunaaru ndu, mi yeccoo to Baabiiwo.
29 Taalibaaɓe makko mbi'i mo:
—Joonin kaa, a haalii faa laaɓi, walaa fuu ko kippuɗaa. 30 Joonin kaa, min paamii aɗa anndi huunde fuu, a haajaaka fay gooto ƴame. Saabe ɗuum waɗi de min ngoonɗini wo a ƴuuruɗo to Laamɗo.
31 Iisaa jaabii ɓe, wi'i:
—Joonin, on ngoonɗinii naa? 32 Wakkati ina wara, o warii joonin, ɗo on fuu caakotoɗon, mono fuu hoota suudu muuɗum, njoppon kam mi perwuɗo. Ammaa mi wanaa perwuɗo, sabo Baabiiwo oon ina wondi e am. 33 Mi haalanii on ɗum, faa keɓon jam ley gondal am. Ley adunaaru ndu on keɓan torra, ammaa cemmbinee ɓerɗe mon, sabo miin, mi jaalake adunaaru ndu!