17
No Iisaa du'orii saabe taalibaaɓe muuɗum
Nde Iisaa waajinoo waajuuji ɗiin ndeen, tiggitii kammu, wi'i:
—Baabiiwo, wakkati oon warii, teddin Ɓiya, faa Ɓiya oon du teddine. Sabo a hokkii mo baawɗe dow neɗɗo fuu, faa o hokka ɓe kokkuɗaa mo ɓeen fuu nguurndam nduumiiɗam. Nguurndam nduumiiɗam wo anndude ma, aan Laamɗo gooto goongaajo oon, e anndude Iisaa Almasiihu mo nulɗaa oon. Mi teddinii ma e dow leydi ndi, mi yottinii gollal ngal kokkuɗaa kam mi golla ngaal. Joonin kaa, Baabiiwo, teddinam yeeso maa darja mo ngoodunoomi to maaɗa gilla adunaaru ndu tagaaka.
Yimɓe ɓe kokkuɗaa kam e adunaaru ndu ɓeen, mi ɓanginanii ɗum'en innde maa. Aan jeyi ɓe, a hokkii kam ɓe, iɓe njokki haala maa. Joonin kaa, ɓe anndii ko kokkuɗaa kam ɗuum fuu to maaɗa ƴuuri, sabo mi haaltanii ɓe haalaaji ɗi kokkuɗaa kam ɗiin. Ɓe njaɓii ɗi, ɓe keɓii tannyoral wo to maaɗa ƴuurumi, ɓe ngoonɗinii aan nuli kam. Miɗo nyaage saabe maɓɓe. Mi nyaagataako saabe adunaaru nduun, miɗo nyaagoo saabe ɓe kokkuɗaa kam ɓeen, sabo aan jeyi ɓe. 10 Ɓe njeymi fuu, wo aan jeyi, ɓe njeyɗaa fuu, wo miin jeyi. Mi teddiniraama saabe maɓɓe. 11 Joonin mi heddataako ley adunaaru katin. To maaɗa njahammi. De kamɓe kaa, ɓe keddoto e mayru. Aan Baabiiwo Ceniiɗo, reenir ɓe baawɗe innde maaɗa nde kokkuɗaa kam ndeen, faa ɓe laatoo gootum hono no meeɗen ni. 12 Nde ngondunoomi e maɓɓe ley adunaaru ndu ndeen, mi reenirii ɓe baawɗe innde maa nde kokkuɗaa kam ndeen, mi tinnake e maɓɓe. Fay gooto halkaay si wanaa jeyɗo halkude oon, faa ko sappaa e Binndi ɗiin ɗuum tabita. 13 Joonin kaa miɗo wara to maaɗa. Miɗo haala haalaaji ɗi gilla miɗo heddii e adunaaru ndu tafon, faa seyo am heewa ley maɓɓe. 14 Mi yottinanii ɓe haala maa. Adunaaru ndu wanyii ɓe, sabo ɓe njeyaaka e mayru, hono no miin du mi jeyiraaka e mayru ni. 15 Mi nyaagaaki ittaa ɓe e adunaaru ndu, de miɗo nyaage ndeenaa ɓe e bonɗo oon. 16 Ɓe njeyaaka e adunaaru ndu, hono no miin du mi jeyiraaka e mayru ni. 17 Ceniraa ɓe e goonga.* Haala maa woni goonga. 18 Hono no nulirɗaa kam e adunaaru ndu noon, miin du nulirmi ɓe e mayru. 19 Miɗo senira hoore am saabe maɓɓe, faa kamɓe du ɓe laatoo seniraaɓe goonga.
20 Wanaa saabe maɓɓe tan nyaagantomaami. Miɗo nyaaganoo du saabe goonɗinirɓe kam e waajuuji maɓɓe ɓeen. 21 Miɗo nyaage faa ɓe fuu ɓe laatoo gootum. Hono no aan Baabiiwo ngonirɗaa e am noon, e miin du ngonirmi e maaɗa, kamɓe du ɓe ngona e meeɗen, faa adunaaru ndu goonɗina aan nuli kam. 22 Mi hokkii ɓe teddeengal ngal kokkuɗaa kam ngaal, faa ɓe laatoo gootum, hono no laatoriɗen gootum ni, 23 miin e maɓɓe, aan du e am. Ɗum wo faa ɓe laatodoo gooto kiɓɓuɗo. Ndeen adunaaru ndu faaman aan nuli kam, ndu faaman du aɗa yiɗi ɓe hono no njiɗirɗaa kam ni. 24 Baabiiwo, miɗo yiɗi ɓe kokkuɗaa kam ɓeen ngonda e am nokku fuu ɗo tawaami, faa ɓe nji'a teddeengal ngal kokkuɗaa kam ngaal sabo a yiɗii kam gilla adunaaru ndu joƴƴinaaka.
25 Baabiiwo ponnditiiɗo, adunaaru ndu anndaa ma, de miin kaa miɗo anndi ma. Ɓee ɗo du ina anndi aan nuli kam. 26 Mi anndinii ɓe ko ngonɗaa, mi ɓeydan anndinde ɓe, faa njinngu ngu njiɗɗaa kam nguun wona e maɓɓe, miin du mi wona e maɓɓe.
* 17:17 E ley geresankoore haala Senude kaan ina holla ko Laamɗo suɓii de senndi faa golla muuyɗe muuɗum.