19
Ndeen Pilaatu yamiri Iisaa nanngee, fiyee dorri. Sordaasiiɓe ɓeen canyi taarde gi'e, kippi e hoore makko, ɓorni mo saaya mboɗeeha.* Ɓe ɓattitii mo, iɓe mbi'a:
—Foofoo, kaananke Alhuudiyankooɓe!
Iɓe peenya mo. Pilaatu yalti katin, wi'i Alhuudiyankooɓe ɓeen:
—Mi wurtinan mo faa anndon mi heɓaay feloore fay wootere e makko.
Ndeen Iisaa wurtinaa yaasin ina hippii taarde gi'e ndeen, ina ɓornii saaya mboɗeeha kaan. Pilaatu wi'i ɓe:
—Inan gorko oo!
Nde hooreeɓe almaami'en e gollooɓe muɓɓen ɓeen njiinoo mo ndeen, peekii mbi'i:
—Tontu mo e leggal palaangal! Tontu mo e leggal palaangal!
Pilaatu wi'i ɓe:
—Nanngee mo onon tonton mo, sabo miin kaa, mi heɓaay feloore e makko.
Alhuudiyankooɓe njaabii mo:
—O luttii sariya amin. E ley sariya amin oon kaa tilay o waree, sabo o waɗii hoore makko o Ɓii Laamɗo.
Nde Pilaatu nannoo haala kaan ndeen, kulol muuɗum ɓeydii. O naati suudu nduun katin o wi'i Iisaa:
—Toy ƴuurataa?
Iisaa jaabaaki mo fay huunde. 10 Ndeen Pilaatu wi'i mo:
—Yalla a haaldataa e am naa? Yalla a anndaa miɗo waawi yoppude ma, miɗo waawi tontude ma?
11 Iisaa jaabii mo, wi'i:
—Si wanaa Laamɗo hokki ma baawɗe, a waawanaa kam fay huunde. Ɗuum waɗi de gattuɗo kam e junngo maaɗa oon ina ɓuri maa hakkeeji.
12 Gilla ndeen Pilaatu ina filoo yoppude mo. Ɗum waɗi de Alhuudiyankooɓe ina peekoo, ina mbi'a:
—Sini a yoppii mo, a wanaa yigoo kaananke Roma mawɗo oon. Neɗɗo fuu gaɗuɗo hoore muuɗum kaananke wo ganyo kaananke Roma.
13 Nde Pilaatu nannoo haalaaji ɗiin ndeen, wurtini Iisaa, jooɗii dow jooɗorgal sariya, nokku bi'eteeɗo Kaaƴe Cehaaɗe (e ibraninkoore na wi'ee Gabbata). 14 Ndeen wo nyannde segilanteende iidi Faltagol, wakkati hakkunde naange. Pilaatu wi'i Alhuudiyankooɓe:
—Inan kaananke mooɗon!
15 Ɓe ƴeewnii semmbe:
—War mo! War mo! Tontu mo e leggal palaangal!
Pilaatu jaabii, wi'i:
—Mi tonta kaananke mooɗon oon naa?
Hooreeɓe almaami'en ɓeen mbi'i:
—Min ngalaa kaananke si wanaa kaananke Roma mawɗo oon.
16 Ndeen o hokki ɓe Iisaa faa ɓe tontowa ɗum.
No Iisaa tontiraa dow leggal palaangal
(Matta 27.32-44, Marku 15.21-32, Lukka 23.26-43)
Ndelle sordaasiiɓe ɓeen nanngi Iisaa, njaadi e muuɗum. 17 Iisaa yalti ina ronndii leggal muuɗum palaangal faa yottii nokku bi'eteeɗo Laalagal Hoore (e ibraninkoore na wi'ee Golgata). 18 Ɗoon ɓe tontidi mo e woɓɓe ɗiɗo: oo gere nano, oo du gere nyaamo, Iisaa ina tummbii. 19 Pilaatu yamiri ɓe mbinnda e alluwal, ɓe takka ngal e leggal palaangal ngaal. Binndi dow maggal na mbi'a: Iisaa Nasaraatuujo, Kaananke Alhuudiyankooɓe. 20 Alhuudiyankooɓe heewɓe njanngi binndi ɗiin sabo ɗo Iisaa tontaa ɗoon woɗɗaa ngalluure ndeen. Alluwal ngaal winndaama e ibraninkoore e geresankoore e romankoore. 21 Ndeen hooreeɓe almaami'en ɓeen mbi'i Pilaatu:
—Taa winndu: «Kaananke Alhuudiyankooɓe», winndu: «o wi'ii kanko woni kaananke Alhuudiyankooɓe».
22 Pilaatu jaabii:
—Ko mbinndumi ɗuum winndaama, tilake.
23 Nde sordaasiiɓe ɓeen tilinoo tontude Iisaa ndeen, pecci kaddule makko pecce nay. Mono fuu hooƴi feccere muuɗum. Ɓe kooƴi saaya makko du. Saaya kaan walaa nyoogol. Ka fuu ka lefol gootol. 24 Sordaasiiɓe ɓeen kaaldi:
—Taa ceeken saaya ka. Ngaɗen ka cumnal, ndaaren moy heɓata ka.
Ɗum waɗii, faa ko sappaa e Binndi ɗiin ɗuum tabita:
«Ɓe peccii kaddule am hakkunde maɓɓe,
ɓe ngaɗii saaya am cumnal.»
Noon sordaasiiɓe ɓeen ngaɗi.
25 Inna Iisaa, e sakiike inna muuɗum debbo, e Mariyama dee Kolopa, e Mariyama mo Magdala ina ndarii ɗakkol leggal ngal Iisaa tontaa e muuɗum ngaal. 26 Iisaa yi'i inna muuɗum e taalibaajo muuɗum korsuɗo oon ina ndarodii, wi'i inna mum:
—Inna, inan ɓiya!
27 Ndeen o wi'i taalibaajo oon:
—Inan inna maaɗa.
Gilla wakkati oon taalibaajo oon yaari Mariyama wuro muuɗum.
Haala maayde Iisaa
(Matta 27.45-56, Marku 15.33-41, Lukka 23.44-49)
28 Caggal ɗuum, Iisaa anndi walaa fuu ko heddii. Faa tabintina ko Binndi ɗiin mbi'i ɗuum, o wi'i:
—Mi ɗomɗii!
29 Loongel keewngel ndiyam lammuɗam ina woni ɗoon. Ɓe cuuwi tekkere e ndiyam lammuɗam ɗaam, ɓe kaɓɓi e loosol lekki hisop, ɓe ɓattini e hunnduko makko. 30 Nde Iisaa meeɗunoo ɗam ndeen, wi'i:
—Tilake!
O turi hoore makko, o yoofi yonki makko. 31 Ndeen wo nyannde segilanteende iidi. Hooreeɓe Alhuudiyankooɓe nyaagii Pilaatu faa koyɗe tontaaɓe ɓeen kelee, de ɓe adee, taa terɗe ɗeen keddoo e leɗɗe ɗeen nyalaande fowteteende. Sabo nyannde ndeen wo teddunde. 32 Ndelle sordaasiiɓe ɓeen ngari, keli korre worɓe ɗiɗo tontidanooɓe e Iisaa ɓeen. 33 Ammaa nde ɓe njottinoo Iisaa ndeen, ɓe tawi o maayii. Ɗum waɗi de ɓe kelaay korre makko. 34 De gooto e sordaasiiɓe ɓeen yuwi Iisaa labbo e wuttudu. Wakkati oon fu, ƴiiƴam e ndiyam njuppii. 35 Neɗɗo ceediiɗo ɗum oon yi'i ɗum. Seedaaku makko du wo goonga. Kaalɗo oon ina anndi haalii goonga, faa onon du, ngoonɗinon. 36 Ɗum fuu waɗii, faa ko Binndi ɗiin mbi'i ɗuum tabita:
«Fay gootal e ƴi'e makko helataake.»§
37 Ɗi mbi'i katin:
«Ɓe ndaaran mo ɓe njuwnoo oon.»*
No ɓanndu Iisaa wattiraa e saabeere
(Matta 27.57-61, Marku 15.42-47, Lukka 23.50-56)
38 Caggal ɗuum, Yuusufi Arimatiyanke nyaagii Pilaatu faa hooƴa ɓanndu Iisaa. Pilaatu jaɓani mo ɗum. O hooƴi ndu. Tawi Yuusufi oon wo taalibaajo Iisaa e cuncukka, sabo imo hula hooreeɓe Alhuudiyankooɓe. 39 Nikodemu jaanooɗo to Iisaa jemma oon du wari, waddi urdiiji jillunduraaɗi bi'eteeɗi miiri e alowe. Teddeefi majjum wo hono kilooji capanɗe tati e ɗiɗi. 40 Kamɓe ɗiɗo ɓe kooƴi ɓanndu Iisaa, ɓe piili ndu e kasanke gattaaɗo urdiiji ɗiin hono no Alhuudiyankooɓe mboowiri uwirde maayɓe muɓɓen ni. 41 Ɗo Iisaa tontanoo ɗoon ina woodi nokku keewɗo leɗɗe. Ley nokku oon ina woodi saabeere heyre ɗo fay gooto wattaaka abada. 42 Ɓe ngatti ɓanndu Iisaa ley saabeere ndeen sabo nyannde ndeen wo nyannde nde Alhuudiyankooɓe cegilantoo nyannde fowteteende, de saabeere ndeen ina ɓadii ɗo Iisaa tontanoo ɗoon.
* 19:2 Wakkati Iisaa, saaya mboɗeeha wo saaya ka kaananke ɓornotoo. 19:24 Jabuura 22.19. 19:28 Jabuura 22.16. § 19:36 Wurtagol 12.46, Jabuura 34.21. * 19:37 Jakariyaa 12.10. 19:39 Miiri wo ɗakkere uurnde. Alowe du wo conndi leɗɗe uurɗe.