20
Haala iirtagol Iisaa
(Matta 28.1-8, Marku 16.1-8, Lukka 24.1-12)
Nyannde alan, go'aɓerde e jeɗɗiire ndeen, Mariyama mo Magdala hejji, yehi to saabeere toon. O tawi hayre uddiranoonde saabeere ndeen tallitaama. O doggi, o yehi to Simon Piyeer e taalibaajo mo Iisaa horsinnoo oon, o wi'i ɓe:
—Ɓe ittii Joomii en e saabeere ndeen, mi anndaa fuu ɗo ɓe ngatti mo.
Piyeer e taalibaajo oon njalti, njehi to saabeere toon. Ɓe ɗiɗo fuu, iɓe ndogga. Taalibaajo oon daɗi Piyeer, artii ɗum e saabeere ndeen. O yuurnii, o yi'i kasanke oon wo ɓolo, de o naataay. Simon Piyeer, kam kaa nde yottinoo fu, naati, tawi kasanke oon ina waalii. Lefol piilanoongol e hoore Iisaa ngool tawdaaka e kasanke oon, ngol tawaama ingol sowii e feere maggol. Ndeen taalibaajo artinooɗo yottaade oon, kam du naati, yi'i, goonɗini. Tawi ɓe paamaayno tafon ko Binndi ɗiin mbi'i ina tilsi Iisaa ummitoo e maayde. 10 Caggal ɗuum, taalibaaɓe ɗiɗo ɓeen kooti.
No Iisaa ɓangirani Mariyama mo Magdala
(Matta 28.9-10, Marku 16.9-11)
11 Mariyama le ina darii ɗo dammbugal saabeere ɗoon, ina woya. O turii, o yuurnii ley saabeere ndeen. 12 O yi'i maleyka'en ɗiɗo ɓe kaddule daneeje ina njooɗii ɗo ɓanndu Iisaa nduun wonnoo ɗoon, gooto faro hoore, gooto oon du faro koyɗe. 13 Maleyka'en ɓeen mbi'i mo:
—Banndam debbo, ɗume mboyataa?
O jaabii ɓe, o wi'i:
—Ɓe ittii Joomam ɗo, de mi anndaa fuu to ɓe ngattowi ɗum.
14 Nde o haalnoo haala kaan ndeen, o waylitii, o yi'i Iisaa ina darii, de o annditaay ɗum. 15 Iisaa wi'i mo:
—Banndam debbo, ɗume mboyataa? Moy pilotoɗaa?
Mariyama miilii wo golloowo nokku oon haaldata e muuɗum, wi'i mo:
—Joomam, si aan itti mo ɗo, haalanam ɗo ngattuɗaa mo, faa mi hooƴa mo.
16 Iisaa wi'i mo:
—Mariyama!
O yeeƴii, o wi'i e ibraninkoore:
Rabbunii! (ɗum na fiirta «Moodibbo»).
17 Iisaa wi'i mo:
—Taa meemam, sabo mi ƴeeŋaay to Baabiiwo tafon. Yahu to sakiraaɓe am, mbi'aa ɓe mi ƴeeŋan mi yaha to Baaba am, wo Baaba mooɗon du, to Laamɗo am, wo Laamɗo mooɗon du.
18 Mariyama mo Magdala haalanowi taalibaaɓe ɓeen, wi'i ɓe:
—Mi yi'ii Joomii en oon.
O haalani ɓe ko Iisaa haalani mo ɗuum fuu.
No Iisaa ɓangirani taalibaaɓe muuɗum
(Matta 28.16-20, Marku 16.14-18, Lukka 24.36-49)
19 Nde kiiral naange alan warnoo ndeen, taalibaaɓe Iisaa ɓeen na ngoni ley suudu na cokitii saabe kulol hooreeɓe Alhuudiyankooɓe. Ndeen Iisaa wari darii hakkunde maɓɓe, wi'i ɓe:
—Jam wondu e mooɗon!
20 Nde o jowtunoo ɓe ndeen, o holli ɓe newe juuɗe makko e wuttudu makko. Taalibaaɓe ɓeen ceyii nde njiinoo Joomiraaɗo ndeen. 21 Caggal ɗuum Iisaa wi'i ɓe katin:
—Onon e jam! Hono no Baabiiwo nuliri kam ni, miin du nulirammi on.
22 Nde o haalnoo haalaaji ɗiin ndeen, o fuufi dow maɓɓe, o wi'i:
—Njaɓee Ruuhu Ceniiɗo! 23 Mo njaafaniɗon hakkeeji muuɗum, yaafanaama ɗi. Mo on njaafanaaki hakkeeji muuɗum du, yaafantaake ɗi.
No Iisaa ɓangirani Tomaa
24 De Tomaa noddirteeɗo Funereejo, gooto e sappo e ɗiɗo ɓeen, tawaaka ɗoon nde Iisaa ɓangunoo hakkunde maɓɓe ndeen. 25 Taalibaaɓe ɓeen mbi'i mo:
—Min nji'ii Joomii en!
O jaabii ɓe:
—Si mi yi'aay batite tontanɗe ɗeen e newe makko, de mi watta honndu am e majje, mi watta junngo am e wuttudu makko fu, abada mi goonɗintaa.
26 Jeɗɗiire wootere caggal ɗuum, taalibaaɓe ɓeen kawriti katin. Tomaa ina wondi e maɓɓe. Gampuuje ɗeen fuu ina cokii. Iisaa ɓangi, darii hakkunde maɓɓe, wi'i:
—Onon e jam!
27 O wi'i Tomaa:
—Wattu ɗo honndu maa, ndaar juuɗe am. Ɓattin junngo maa, wattu ngo e wuttudu am. Sel sikkitirde, goonɗin tan.
28 Tomaa jaabii, wi'i mo:
—Joomam, Laamɗo am!
29 Iisaa wi'i mo:
—Saabe ko njiiɗaa kam ɗuum waɗi de ngoonɗinɗaa. Barke woodanii ɓe nji'aay kam de ngoonɗini.
Haala anniya dewtere nde
30 Iisaa waɗi yeeso taalibaaɓe muuɗum maandeeji kaayniiɗi goɗɗi keewɗi ɗi mbinndaaka ley dewtere nde. 31 Ɗi ɗo mbinndaama, faa ngoonɗinon Iisaa woni Almasiihu Ɓii Laamɗo, faa si on ngoonɗinii, keɓon nguurndam saabe makko.