12
Haala kulol Laamɗo
(Matta 10.26-31)
Wakkati oon yimɓe ujunaaje sowre kawriti faa ina njaaɓundura. Ndeen Iisaa wi'i taalibaaɓe mum ɓeen:
—Ndeentee e rabilla Farisa'en, ɗum woni naafikaare. Walaa fuu ko suddii ko sudditataake, walaa ko suuɗii ko ɓangintaake. Ɗum waɗi huunde fuu ko kaalɗon ley nimre nanete ley annoora. Katin du ko cowndiɗon ley cuuɗi ommbaaɗi fuu, gooynete faa dow cuuɗi.
Miɗo haalana on, onon yigiraaɓe am: taa kulee warooɓe ɓanndu de walaa fuu ko mbaawi gaɗa ɗuum. Mi hollan on mo kaanɗon hulde: kulon baroowo neɗɗo, jogiiɗo baawɗe nannude ɗum ley jahannama. Goonga, miɗo wi'a on: oon kaanɗon hulude! Wanaa pooloy njoyoy ina coottee buuɗi ɗiɗi tan naa? Ammaa fay e noon, Laamɗo yeggitataa fay gootel e makkoy. Ko ɓuri noon du, fay ngaasa ko'e mooɗon fuu limaama faa laaɓi. Ndelle, taa kulee, sabo oɗon ɓuri pooli keewɗi teddude.
Haala jaɓande Almasiihu yeeso yimɓe
(Matta 10.32-33, 12.32, 10.19-20)
Miɗo wi'a on: neɗɗo fuu jaɓanɗo kam yeeso yimɓe, miin Ɓii Neɗɗo du mi jaɓan ɗum yeeso maleyka'en Laamɗo. Ammaa caliiɗo kam yeeso yimɓe, salete yeeso maleyka'en Laamɗo. 10 Neɗɗo fuu kaalɗo ko boni e dow Ɓii Neɗɗo, ina waawi yaafeede. Ammaa mbonkiiɗo Ruuhu Ceniiɗo yaafataake. 11 Nde yimɓe njaari on to cuuɗi baajorɗi naa yeeso hooreeɓe naa laamiiɓe taa mbemmbeɗon ko njaabotoɗon, naa ko kaaloton, 12 sabo Ruuhu Ceniiɗo anndinan on wakkati oon ko kaanɗon haalde.
Banndol dow jom jawdi pamaro hakkillo
13 Goɗɗo ley jamaa oon wi'i:
—Moodibbo, wi'u mawnam o hokka kam ngeɗu am e ndongu amin.
14 O jaabii ɗum, o wi'i:
— Hey gorko, moy waɗi kam carotooɗo mon naa peccoowo jawdi mon?
15 O wi'i jamaa oon:
—Tinnee ndeentee e eelgal* jawdi fuu, sabo wanaa jawdi wuurnata neɗɗo, fay si tawaa wo jom jawdi.
16 O banndani ɓe banndol, o wi'i:
—Jom jawdi gomma, gese muuɗum mbooɗiino sanne. 17 Imo miiloo e hoore makko: «Noy ngaɗammi? Sabo mi walaa fuu ɗo mi resa nyaamri am ndi. 18 Ayyo, nii ngaɗammi: mi liɓan beembe am ɗeen, mi nyiɓa goɗɗe ɓurɗe ɗe manngu, mi resa nyaamri am ndi e jawdi am fuu toon. 19 De mi wi'a e hoore am: A heɓii jawdi mbaawndi jogaade ma duuɓi keewɗi. Fowtu, nyaamaa, njaraa, mbeltoɗaa.» 20 Ammaa Laamɗo wi'i mo: «Aan pamɗuɗo hakkillo! Yonki maa ittete e jemma o. Moy adata ko paggiɗaa ɗuum?» 21 Nii woni sifa neɗɗo fuu pagganiiɗo hoore muuɗum jawdi, de wanaa jom jawdi yeeso Laamɗo.
Haala hoolaade Laamɗo
(Matta 6.25-34)
22 Ndeen o wi'i taalibaaɓe makko ɓeen:
—Ɗum waɗi miɗo wi'a on: taa nguurndam mon haɓɓa on ko'e e ko nyaamoton. Taa ɓalli mon du kaɓɓa on ko'e e ko ɓornotoɗon. 23 Sabo nguurndam ina ɓuri nyaamdu, ɓanndu du ina ɓuri koltal. 24 Taykee dowdaake le: ɗe aawataa, ɗe taƴataa, ɗe ngalaa resirde, ɗe ngalaa beembe, ammaa Laamɗo ina nyaamna ɗe. Onon, oɗon ɓuri pooli ɗiin to woɗɗi! 25 Moy e mooɗon waawi ɓeydude balɗe muuɗum fay nyalooma gooto saabe kaɓɓu-ko'u muuɗum? 26 Ndelle, si tawii on mbaawaa waɗude fay hono ɗum e famɗude, ko waɗi oɗon kaɓɓi ko'e mon e dow ko heddii ɗuum? 27 Ƴeewee pinndiiji no mawnirta. Ɗi tampataa, ɗi mottataa. Ammaa miɗo wi'a on, fay Suleymaana e darja muuɗum fuu holtiraay hono gootel e majji ni. 28 Laamɗo ina holtinira ni huɗo wonko ley ladde hannden, faɗɗeteeko e yiite jaango, sakko onon, onon famɗuɓe hoolaare! 29 Taa kilnee filaade ko nyaametee e ko yaretee, taa ɗum haɓɓa on ko'e! 30 Sabo kulle ɗeen fuu, wo yimɓe adunaaru pilotoo ɗe. De Baaba mon ina anndi oɗon kaajaa ɗe. 31 Ammaa piloɗon laamu Laamɗo, ndeen on ɓeydante ko heddii ɗuum.
Haala jawdi dow kammu
(Matta 6.19-21)
32 Taa kulee, onon coggal pamaral, sabo Baaba mooɗon ina seyorii hokkude on laamu muuɗum. 33 Connee jawdi mon fuu, cakkon. Moƴƴinanee ko'e mon danngaaji ɗi mbonataa, njogoɗon jawdi ngonndi dow kammu ndi timmataa, ndi gujjo ɓadataako, mooƴu du bonnataa. 34 Sabo ɗo jawdi mooɗon woni fuu, ɗoon ɓerɗe mooɗon du ngonata.
Haala segilaniiɓe jakkitaade jom muɓɓen
(Matta 24.45-51)
35 —Kaɓɓee kaɓɓorɗi mon faa ngollon, kuɓɓee lampe mon. 36 Laatee hono yimɓe segilaniiɓe jakkitaade jom muɓɓen nde wartata weltaare ɓangal, faa omtanon ɗum wakkati nde yottii salmini fu. 37 Barke woodanii maccuɓe ɓe jom muɓɓen tawi ina kakkilani ɗum. Goonga kaalanammi on: o haɓɓoto kaɓɓorgol makko saabe golle, o joƴƴina ɓe faa ɓe nyaama, o wara o gollana ɓe. 38 Si o wartii hakkunde jemma, naa hejjere fu, barke woodanii ɓe o tawri noon ɓeen.
39 Paamee ɗum ɗo: si jom galle ina anndunoo wakkati mo gujjo warata, yoppataano o naata suudu muuɗum. 40 Onon du, cegilee, sabo Ɓii Neɗɗo waran e wakkati mo on miilaaki.
41 Piyeer wi'i mo:
—Joomam, banndol ngol le, wo minen tan kaaldataa naa yimɓe fuu?
42 Iisaa jaabii, wi'i:
—Moy woni golloowo koolniiɗo, jom hakkillo, mo joomum halfinta gollooɓe mum faa hokka ɓe ngeɗu maɓɓe nyaamdu e wakkati kaanɗo? 43 Barke woodanii golloowo mo joomum warti, tawi ina waɗa noon. 44 Goonga kaalanammi on: joomiiko oon halfinan mo jawdi muuɗum fuu. 45 Ammaa si golloowo oon wi'ii ley ɓernde mum joomum oon ɓooyii wartaay, de fuɗɗi ina fiya maccuɓe e horɓe, ina nyaama ina yara ina suloo, 46 ndeen kaa, joomiiko wartan nyalooma mo o anndaa e wakkati mo o miilaaki. Joomiiko oon jukkoto mo jukkungo naawngo, watta mo hakkunde ɓe ngoonɗinaay. 47 Golloowo annduɗo ko joomum yiɗi, de segilaaki, gollaay ko joomum yiɗi fu, fiyete ɓoggi keewɗi. 48 Kaa mo anndaa ko joomum yiɗi, de waɗi ko jeyi fiyeede, fiyete ɓoggi seeɗa. Kokkaaɗo ko ɗuuɗi, ƴamete ko ɗuuɗi. Kalfinaaɗo ko heewi, ƴamete ko ɓuri heewde.
No Iisaa laatorii sabaabu ceedaagu yimɓe
(Matta 10.34-36)
49 —Mi warii faa mi faɗɗa yiite e leydi ndi. Miɗo heppi nge huɓɓa law! 50 Ina woodi lootagal batisima naawngal ngal looteteemi. Miɗo torroo faa ɗum tabita! 51 Oɗon miiloo wo jam ngardumi adunaaru naa? Wanaa! Miɗo wi'a on: ko ngardumi dey, wo senndude. 52 Gilla joonin yimɓe njoyo wonduɓe ley wuro wooto ceedan, tato kabdan e ɗiɗo, ɗiɗo kabdan e tato. 53 Baaba habdan e ɓiyum gorko, ɓiɗɗo gorko du habdan e bammum, inna habdan e ɓiyum debbo, ɓiɗɗo debbo du habdan e inna muuɗum, esiyo debbo habdan e dee ɓiyum, dee ɓiɗɗo du habdan e esum debbo.
Haala senndude wakkatiiji
(Matta 16.2-3)
54 Iisaa wi'i jama'aaje ɗeen katin:
—Si on nji'ii ruulde ina ƴuura gorgal tan, on mbi'an nde toɓan. Laatorto hono noon du. 55 Si henndu horɗoore wifii, on mbi'an wulan jaw. Ɗum laatorto noon du. 56 Onon munaafiki'en! Oɗon mbaawi senndude alhaali leydi e kammu. Ko waɗi de on mbaawaa senndude alhaaliiji jamaanu o?
No neɗɗo haaniri rewritinde e gondo muuɗum
(Matta 5.25-26)
57 Ko waɗi on mbaawaa annditande ko'e mon ko fonnditii? 58 Si aɗa yaada e kabdo maa faa cardowon, fila rewritinde e makko gilla e dow laawol, taa o yaare to carotooɗo, de carotooɗo oon hokke doomoowo kasu, de doomoowo oon du udde ley kasu. 59 Miɗo haalane: abada a wurtataako, si a yoɓaay ko ndeweteɗaa ɗuum faa laaɓi.
* 12:15 Maanaa eelgal ɗo wanaa ŋaaraade, wo muuyude naa suunaade ko jeyaa.