17
Haala luttude e yaafeede
(Matta 18.6-7, 21-22, Marku 9.42)
Iisaa wi'i taalibaaɓe muuɗum ɓeen:
—Sikke walaa ko fergata yimɓe faa luttina ɗum'en waran, ammaa bone woodanii laatiiɗo sabaabu majjum. Hayre teddunde haɓɓee e daande joomum faɗɗee ley maayo manngo, ɗum ɓuri woodde diina luttinde gootel e cukaloy koy. Kaybee ko'e mooɗon: si sakiike maa luttii, pelaa ɗum. Si tuubii, njaafoɗaa ɗum. Si o toonyake ma kile jeɗɗi e ley nyalooma gooto, de o warti to maa kile jeɗɗi imo tuubane, njaafoɗaa mo.
Haala goonɗinal e ɗowtanaade
Nulaaɓe ɓeen mbi'i Iisaa:
—Ɓeydan min goonɗinal.
Iisaa jaabii, wi'i:
—Si goonɗinal mooɗon fotii fay no gabbel lekki mutaari ni, si on mbi'ii lekki kiiɗo ɗoofoo, darowoo ley maayo, ki jaɓanan on.
Moy e mooɗon maccuɗo muuɗum demoowo naa duroowo ƴuurata ladde, warta, de wi'a ɗum: «Hara jooɗa, nyaamu»? Walaa! A wi'an mo: «Waɗanam nyaamdu, haɓɓa kaddule maa de ngollanaa kam faa mi nyaama mi yara, de sakitoo aan du nyaamaa njaraa.» Wanaa noon worri naa? Yalla a yettan maccuɗo oon saabe waɗii ko njamirɗaa ɗuum naa? 10 Onon du hono noon. Si on ngaɗii huunde fuu ko njamiraɗon, mbi'ee: «Min maccuɓe tan, ko min njeyi waɗude ni min ngaɗi.»
No Iisaa danniri seppinɓe sappo
11 Nde Iisaa yahannoo Urusaliima ndeen, rewi hakkunde leyɗe Samariya e Galili. 12 O wari faa o naata wuro wonngo, de seppinɓe sappo ngari to makko, ndarii to toowti, 13 ƴeewnii, mbi'i:
—Iisaa, joomii amin, yurma min!
14 Nde o yiinoo ɓe ndeen, o wi'i ɓe:
—Njehee, kollowee ko'e mon almaami'en ɓeen.
E ley yaadu maɓɓe nduun ɓe cellinaama. 15 Gooto maɓɓe, nde yi'unoo daɗii ndeen, yeccii, ina teddina Laamɗo e daande toownde. 16 O sujidi e leydi ɗakkol koyɗe Iisaa, imo yetta ɗum. Oon wo Samariyanke. 17 Iisaa jaabii, wi'i:
—Wanaa sappo ɓeen fuu ndaɗii naa? Toy njeenayo ɓeen le ngoni? 18 Ndelle walaa fuu jecciiɗo faa teddina Laamɗo si wanaa janano o naa?
19 Ndeen, o wi'i gorko oon:
—Umma, yahu, goonɗinal maa dannii ma.
Haala maandeeji garol laamu Laamɗo
(Matta 24.23-28, 37-41)
20 Farisa'en ɓeen ƴami Iisaa ndey laamu Laamɗo warata. O jaabii ɓe, o wi'i:
—No laamu Laamɗo wardata noon, yi'ataake. 21 Fay gooto waawaa wiide inani ɗum naa inana ɗum, sabo anndee, laamu Laamɗo ina woni hakkunde mooɗon.
22 Ndeen o wi'i taalibaaɓe makko:
—Wakkati waran mo muuyoton yiide fay nyannde wootere e ley nyalaaɗe Ɓii Neɗɗo, de on nji'ataa. 23 On mbi'ete: «inani o to» naa «inani o ga», de taa njehee, taa njokkee ɓe. 24 Sabo hono no maƴƴere yaynirta illa hoore kammu ɗo faa yaade hoore kammu to, hono noon Ɓii Neɗɗo laatortoo nyannde gartol muuɗum. 25 Ammaa ko artii ɗum, ina tilsi o torree torraaji keewɗi, yimɓe jamaanu o du caloto mo. 26 Hono no laatorinoo wakkati Nuuhu oon, noon du nyalaaɗe Ɓii Neɗɗo laatortoo: 27 yimɓe ina nyaama, ina njara, ina ɓaŋa, ina ɓaŋee, faa nyannde Nuuhu naati laana kaan. De ilam tuufaandu ɗaam wari, halki ɓe fuu. 28 Laatoto hono no wakkati Luudu noon du, yimɓe ina nyaama, ina njara, ina cooda, ina conna, ina aawa, ina nyiɓa. 29 Ammaa nyannde nde Luudu wurtinoo Sodoma ndeen, Laamɗo tomni yiite e sitti,* halki ɓe fuu. 30 Hono noon nyannde ɓangugol Ɓii Neɗɗo du laatortoo. 31 Nyannde ndeen, si neɗɗo ina woni dow suudu, de gineeji mum ina ngoni ley suudu fu, taa wi'a jippanto ɗi. Tawaaɗo ngesa du, taa yeccoo faa hooƴa ko woni ley wuro. 32 Miccitee dee Luudu oon. 33 Neɗɗo fuu piliiɗo reenude yonki muuɗum, mursan ki, de neɗɗo fuu mursuɗo ki, reenan ki. 34 Miɗo haalana on: ley jemma oon, yimɓe ɗiɗo fukkodiiɓe dow sekko wooto, gooto muɓɓen hooƴete, de gooto yoppee. 35 Rewɓe ɗiɗo undooɓe, gooto muɓɓen hooƴete, de gooto yoppee. [ 36 Worɓe ɗiɗo wonɓe ley ngesa ngoota, gooto muɓɓen hooƴete, de gooto yoppee.]
37 Taalibaaɓe ɓeen njaabii, mbi'i mo:
—Joomii amin, toy ɗum waɗata?
O wi'i ɓe:
—To ko saaɗi woni fuu, toon jigaaje kawritata.
* 17:29 Sittiwo huunde oolde wuleteende ina luuɓa. 17:36 E ɗereeji ɓooyɗi, goɗɗi ngalaa aaya 36.