18
Banndol dow carotooɗo oonyiiɗo
Iisaa banndani ɓe banndol faa hollita ɓe ina tilsi ɓe keddodoo e du'aare, taa ɓe njoppa saabe tampiri. O wi'i:
—Ina woodunoo e wuro gomma carotooɗo mo hulataa Laamɗo, yaagataako fay gooto. Debbo mo gorum maayi ina woni ley wuro ngoon, ina wara to carotooɗo oon, ina wi'a: «Saranam hakkunde am e kabdo am.» Carotooɗo oon jaɓaay faa ɓooyi. De sakitii o wi'i e hoore makko: «Fay si taweede mi hulataa Laamɗo mi yaagataako fay gooto du, sabo debbo o na torra kam, mi saranto mo, faa o sela warude imo sukka noppi am.»
Caggal ɗuum Iisaa wi'i:
—On nanii ko carotooɗo bonɗo oon wi'i naa? De wanaa Laamɗo na walla suɓaaɓe muuɗum wullitotooɓe ɗum jemma e nyalooma ɓeen fuu faa ɓe keɓa sariya maɓɓe naa? O jaabataako ɓe law naa? Miɗo haalana on: o saranto ɓe law. Ammaa wakkati Ɓii Neɗɗo wartowi, yalla o tawan goonɗinɓe mo ley adunaaru naa?
Banndol dow Farisaajo e nanngoowo lampo
Iisaa banndani yimɓe jogoriiɓe ko'e muɓɓen wo dartiiɓe de njawi woɓɓe, haalani ɓe banndol ngol, wi'i:
10 —Worɓe ɗiɗo naati suudu dewal mawndu faa ngaɗa du'aare. Gooto wo Farisaajo, gooto du wo nanngoowo lampo. 11 Farisaajo oon darii ina du'oroo ley ɓernde muuɗum hono ni: «Laamɗo, mi yettii ma ko mi nanndaay e yimɓe woɓɓe laatiiɓe wuyɓe e bonɓe e jeenooɓe, e hono nanngoowo lampo o du. 12 Miɗo suumoo e ley jeɗɗiire fuu kile ɗiɗi, miɗo itta jakka e huunde fuu ko keɓumi.» 13 Nanngoowo lampo oon darii to toowti, suusaay fay tiggitaade kammu, ina guɓɓoo ɓerndem, na wi'a: «Laamɗo yurmam, mi jom hakke.» 14 Miɗo wi'a on: kanko hooti wo o jaafaaɗo, wanaa ooto. Sabo mawninkiniiɗo fuu leeƴinte, leeƴinkiniiɗo du toownete.
No Iisaa barkiniri cukaloy
(Matta 19.13-15, Marku 10.13-16)
15 Ina woodi waddooɓe to Iisaa cukaloy, faa o meema koy. Nde taalibaaɓe ɓeen nji'unoo ɗum ndeen, ina ndukana yimɓe ɓeen. 16 Ammaa Iisaa noddi koy, ina wi'a:
—Accee cukaloy koy ngara to am. Taa kaɗee koy, sabo wo nannduɓe e makkoy ɓeen njeyi laamu Laamɗo. 17 Goonga kaalanammi on: mo jaɓiraay laamu Laamɗo hono no cukalel ni fuu, naatataa ɗum!
No Iisaa e gorko jom jawdi ngaddi
(Matta 19.16-30, Marku 10.17-31)
18 Gooto ley hooreeɓe Alhuudiyankooɓe ƴami mo, wi'i:
—Moodibbo lobbo, ɗume kaanumi waɗude faa mi heɓa nguurndam nduumiiɗam?
19 Iisaa wi'i mo:
—Ko waɗi de aɗa noddira kam lobbo? Lobbo walaa si wanaa gooto, oon woni Laamɗo. 20 Aɗa anndi jamirooje: «Taa jeenu, taa waɗu war-hoore, taa wujju, taa seeda fewre, teddin inna maa e bammaa.»*
21 Hooreejo oon jaabii, wi'i:
—Miɗo hayba ɗum fuu gilla e cukaaku am.
22 Nde Iisaa nannoo ɗum ndeen, wi'i mo:
—Huunde wootere heddanii ma tafon: sonnu ko njogiɗaa ɗuum fuu, kokkaa ceede ɗeen talkaaɓe. Ndeen, a heɓan mbarjaari dow kammu. De ngaraa, njokkaa kam.
23 Nde o nannoo ɗum ndeen, o sunii, sabo wo o jom jawdi keewndi. 24 Iisaa ndaari mo, wi'i:
—Naatugol joomiraaɓe jawdi ley laamu Laamɗo ina tiiɗi koy! 25 Si goonga, ngeelooba naata wudde battal ɓuri hoyude diina jom jawdi naata laamu Laamɗo.
26 Hettindaniiɓe mo ɓeen mbi'i:
—Ndelle, moy woni kisoowo?
27 Iisaa jaabii:
—Ko yimɓe mbaawaa ɗuum, Laamɗo kaa na waawi.
28 Ndeen Piyeer wi'i:
—Ndaar, minen min njoppii ko min njogii ɗuum fuu, min njokkii ma.
29 O wi'i ɓe:
—Goonga kaalanammi on: joppuɗo wuro muuɗum, naa deekum, naa sakiraaɓe muuɗum, naa saaraaɓe mum, naa sukaaɓe mum saabe laamu Laamɗo, 30 heɓan ɗum kile keewɗe e wakkati mo ngonɗen e muuɗum joonin o, heɓan nguurndam nduumiiɗam e ley wakkati garoowo oon du.
No Iisaa ɓanginiri katin maayde muuɗum e iirtagol muuɗum
(Matta 20.17-19, Marku 10.32-34)
31 Iisaa noddi taalibaaɓe muuɗum sappo e ɗiɗo ɓeen, wi'i ɗum'en:
—Inani eɗen njaha Urusaliima. Ko annabaaɓe mbinndunoo e dow Ɓii Neɗɗo ɗuum fuu, tabitan. 32 Sabo o wattete e juuɗe ɓe nganaa Alhuudiyankooɓe, ɓe njalnoroo mo, ɓe torra mo, ɓe tutta dow makko, 33 ɓe piya mo dorri, ɓe mbara mo. De nyannde tataɓerde, o ummitoto.
34 Taalibaaɓe ɓeen paamaay haala kaan fes. Maanaa makka na suuɗanii ɓe, ɓe annditaay ko o haali ɗuum.
No Iisaa wumtiniri bumɗo
(Matta 20.29-34, Marku 10.46-52)
35 Nde Iisaa ɓattinoo Yeriko ndeen, tawi bumɗo ina jooɗii ɗakkol laawol ngool, ina garbina. 36 O maati jamaa ina faltoo, de o ƴami ɗum wo ɗume. 37 Ɓe mbi'i mo:
—Iisaa mo Nasaraatu faltotoo.
38 O ƴeewnii, o wi'i:
—Iisaa, taan Daawda, yurmam!
39 Ardiiɓe ɓeen ina njawana mo faa o deƴƴinoo. Ammaa o ɓeydi ƴeewnaade sanne, imo wi'a:
—Taan Daawda, yurmam!
40 Iisaa darii yamiri ɓe ngadda mo to muuɗum. Nde o ɓattinoo ndeen, Iisaa ƴami mo:
41 —Ɗume njiɗɗaa mi waɗane?
O wi'i:
—Joomam, mi wumta!
42 Iisaa wi'i mo:
—Wumtu, goonɗinal maa dannii ma.
43 Wakkati gooto o wumti, o jokki ɗum, imo teddina Laamɗo. Nde yimɓe ɓeen nji'unoo ɗum ndeen, njetti Laamɗo.
* 18:20 Wurtagol 20.12-16.