19
No Jakayus goonɗiniri Iisaa
Iisaa naati Yeriko, ina rewi ley wuro ngoon. Gorko bi'eteeɗo Jakayus ina woni ley toon. O hooreejo nanngooɓe lampo, wo o jom jawdi du. Imo filoo yiide moy woni Iisaa, de o hunngii saabe jamaa oon, sabo wo o daɓɓo. O doggi, o arditii, o ƴeeŋi lekki hono ƴibbi ɗo Iisaa rewata ɗoon faa o yi'a ɗum. Nde Iisaa yottinoo nokkuure ndeen, tiggitii, wi'i mo:
—Jakayus, hara jippa, sabo ina tilsi mi weera wuro maa hannden.
Jakayus harii jippii, jakkitorii mo seyo. Yiiɓe ɗum ɓeen fuu ina ŋurŋurta, ina mbi'a:
—O weeranowii luttoowo.
De Jakayus darii, wi'i Iisaa:
—Joomam, hettina, mi hokkan feccere jawdi am fuu talkaaɓe. Si won mo teetumi huunde, mi yoɓan ɗum kile nay.
Iisaa wi'i:
—Hannden, kisindam naatii galle o, sabo kanko du wo o taan Ibrahiima! 10 Sabo Ɓii Neɗɗo warii filaade majjuɓe faa hisina ɗum'en.
Banndol dow tino buuɗi
(Matta 25.14-30)
11 Ko yimɓe ɓeen kettindii ɗuum, Iisaa ɓeydi haala, banndani ɓe banndol gonngol, sabo o ɓattake Urusaliima. Katin du yimɓe miilii laamu Laamɗo ɓangan joonin joonin. 12 Ndelle, o wi'i:
—Gorko dimo tedduɗo yehi leydi mboɗɗundi faa hokkee laamu, de gaɗa ɗuum warta. 13 O noddi maccuɓe makko sappo, o hokki mono e maɓɓe fuu mbuuɗu kaŋŋe, o wi'i ɗum'en: «Ngolliree ɗum faa mi warta.» 14 Ammaa yimɓe leydi ndiin njiɗaa mo, ɓe ummini nulaaɓe gaɗa makko, ɓe mbi'i: «Min njiɗaa o laamoo min.» 15 Nde o hokkanoo laamu, o warti ndeen, o yamiri o noddanee maccuɓe ɓe o halfini jawdi ɓeen. Imo yiɗi faamude ko mono e maɓɓe fuu heɓi e ko golliri ɗuum. 16 Arandeejo oon wari, wi'i: «Joomam, mbuuɗu maa nguun tinake buuɗi sappo.» 17 O wi'i ɗum: «Gasii sanne, maccuɗo lobbo. Sabo a hoolnake e ko famɗi, a laamoto dow galluuje sappo.» 18 Ɗiɗaɓo oon wari, wi'i: «Joomam, mbuuɗu maa tinake buuɗi joy.» 19 O wi'i: «Aan du, a laamoto dow galluuje joy.» 20 Caggal ɗuum keddiiɗo oon wari, wi'i: «Joomam, inan mbuuɗu maa, mi saawii ɗum e tekkere 21 sabo miɗo hule. Sabo a gorko tiiɗuɗo alhaali, aɗa hooƴa ko a resaay, aɗa taƴa ko a aawaay.» 22 O wi'i ɗum: «Dara! Haalaaji maa jaati carortomaami, aan maccuɗo bonɗo. Aɗa anndunoo mi gorko tiiɗuɗo alhaali, mi hooƴan ko mi resaay, mi taƴan ko mi aawaay. 23 Ndelle ko waɗi a wattaay jawdi am ndi to tinooɓe buuɗi, faa nde ngartumi fu mi jaɓida ndi e tino mayri fuu?» 24 Ndeen joomiiko oon wi'i tawaaɓe ɗoon ɓeen: «Teetee mo mbuuɗu ngu, de kokkon ɗum jom buuɗi sappo oon.» 25 Ɓe mbi'i mo: «Joomii amin, kanko, imo jogii buuɗi sappo.» 26 O wi'i: «Miɗo haalana on, jogiiɗo fuu ɓeydante. Ammaa mo walaa oon, fay seeɗa ko jogii ɗuum, teetete. 27 De wayɓe kam ɓe njiɗaa mi laamoo ɗum'en ɓeen, ngaddee ɓe ɗo, mbaron ɓe yeeso am.»
No Iisaa naatiri Urusaliima
(Matta 21.1-11, Marku 11.1-11, Yuhanna 12.12-19)
28 Nde Iisaa haalnoo ɗum ndeen, ardii, fonndii Urusaliima. 29 Nde o ɓattinoo gure Baytifaaji e Baytaniya gonɗe dow waamnde wi'eteende Jaytun, o nuli taalibaaɓe makko ɗiɗo, 30 o wi'i ɓe:
—Njehee, naatowee wuro wonngo yeeso mon ngo, on tawan mola araawa nga fay gooto waɗɗaaki abada ina haɓɓii. Kaɓɓiton nga, ngaddon nga ɗo. 31 Si goɗɗo ƴamii on, «Ko waɗi oɗon kaɓɓita nga?», mbi'on: «Joomii amin ina haajaa nga.»
32 Nulaaɓe ɓeen njehi, tawri no o wi'iri ɗum'en noon. 33 E ley haɓɓitingol maɓɓe mola nga, jeyɓe mola nga ɓeen mbi'i:
—Ɗume kaɓɓitanton mola nga?
34 Ɓe njaabii, ɓe mbi'i:
—Joomii amin haajaa nga.
35 Ɓe njaari nga to Iisaa, ɓe njowi saayaaji maɓɓe dow mola nga, ɓe mbaɗɗini Iisaa dow magga. 36 No o yaarata noon, ɓe mbeerti saayaaji maɓɓe dow laawol ngool. 37 Joonin o ɓadake Urusaliima to jippitorde waamnde Jaytun. Taalibaaɓe heewɓe ɓeen fuu ina keewi seyo, puɗɗi ina njetta Laamɗo e daaɗe toowɗe, saabe kaayeefiiji ɗi ɓe nji'unoo ɗiin fuu. 38 Iɓe mbi'a:
—Barke woodanii kaananke garɗo e dow innde Joomiraaɗo! Jam won dow kammu. Manngu woodanii Laamɗo faa dow kammuuli!
39 Yoga e Farisa'en tawaaɓe ley jamaa oon ɓeen mbi'i mo:
—Moodibbo, haɗu taalibaaɓe maa ɓeen dukude!
40 O jaabii ɓe, o wi'i:
—Miɗo haalana on, si kamɓe ɓe, ɓe ndeƴƴinake fu, wo kaaƴe ɗe ƴeewnotoo.
No Iisaa woyri Urusaliima
41 Iisaa ɓattii ngalluure ndeen. Nde o ndaarunoo nde fu, o woyi nde, 42 o wi'i:
—Miɗo muuyi tawee hannden aɗa anndunoo aan du ko hokkete jam! De joonin kaa, ɗum suuɗaama e gite maa. 43 Balɗe ngaran ɗe wayɓe ma ƴolata leydi ngaɗa ƴeeŋirɗe, piile, ɓille gereeji fuu, 44 niise, kalke aan e ɓiɓɓe maa fuu. Ɓe njoppantaa ma fay hayre wootere dow wonnde, sabo a annditaay wakkati mo Laamɗo wari wallude ma.
No Iisaa riiwri luumotooɓe ley suudu dewal mawndu
(Matta 21.12-17, Marku 11.15-19, Yuhanna 2.13-22)
45 Iisaa naati ley suudu dewal mawndu nduun, fuɗɗi riiwude luumotooɓe. 46 Imo wi'a ɗum'en:
—Ina winndaa: «Suudu am laatoto waɗirdu du'aare».* Onon kaa, on ngaɗii ndu suuɗirdu yanooɓe.
47 Iisaa ina waajoo nyannde fuu ley suudu dewal mawndu nduun. Hooreeɓe almaami'en e jannginooɓe Tawreeta e mawɓe lenyol ngool ɓeen ina piloo no mbardata mo, 48 ammaa ɓe kunngake heɓude laawol sabo yimɓe ɓeen ina ngattani haalaaji makko ɗiin hakkillo sanne.
* 19:46 Esaaya 56.7, Yeremiya 7.11.