5
No Iisaa noddiri taalibaaɓe arandeeɓe
(Matta 4.18-22, Marku 1.16-20)
Nyannde wootere Iisaa ina darii hunnduko maayo Genesaret, jamaa ina ɓillundura ɗakkol makko faa hettindoo haala Laamɗo. O yi'i laanaaji ɗiɗi ina ndarii ɗakkol maayo ngoon. Tawi nanngooɓe liƴƴi ɓeen mburtake ley majji, ina lonna fiiliiji muɓɓen. O naati ngoota laanaaji ɗiin, ka Simon kaan. O ŋaarii ɗum dirbina ka, ka naata ndiyam seeɗa. O jooɗii ley laana kaan, imo waajoo jama'aaje ɗeen. Nde o selnoo waajaade ndeen, o wi'i Simon:
—Njehee to luggi, paɗɗee fiiliiji mon faa nanngon liƴƴi.
Simon jaabii, wi'i:
—Joomam, min mbaalii miɗen piloo liƴƴi, min keɓaay fay huunde. Ammaa saabe haala maa, mi faɗɗan fiiliiji ɗi.
Nde ɓe paɗɗunoo ɗi ndeen, ɓe nanngi liƴƴi faa keewi, faa fiiliiji maɓɓe ina ceekoo. Ɓe noddi wondiiɓe maɓɓe wonɓe ley laana ngokka, ngara mballa ɓe. Ɓeen ngari, ɓe kebbini laanaaji ɗiɗi ɗiin fuu faa ɗi nesi yoolaade. Nde Simon Piyeer yi'unoo ɗum fu, dikkinii yeeso makko, wi'i mo:
—Joomam, woɗɗam, sabo wo mi neɗɗo luttuɗo.
O wi'ii ɗum sabo kanko e wondiiɓe makko ɓeen fuu, ɓe kaaynaama saabe keewal liƴƴi ɗi ɓe nanngi ɗiin. 10 Hono noon Yaakuuba e Yuhanna ɓiɓɓe Jebede wonduɓe e Simon ɓeen du kaayniraa. Ammaa Iisaa wi'i Simon:
—Taa hulu, gilla joonin a laatoto pilotooɗo yimɓe.
11 Nde ɓe njottinnoo laanaaji maɓɓe leydi ndeen, ɓe njoppi ɗum fuu, ɓe njokki Iisaa.
No Iisaa danniri ceppinɗo
(Matta 8.1-4, Marku 1.40-45)
12 Wakkati Iisaa wonnoo ley ngalluure gomma, gorko ceppinɗo sanne wari. Gorko oon yi'i Iisaa, sujidi e leydi yeeso muuɗum, na ŋaaroo:
—Joomam, si a muuyii fu, aɗa waawi dannude kam faa mi laaɓa.
13 Iisaa foorti junngo mum, meemi mo, wi'i:
—Mi muuyii, daɗu!
Wakkati oon ceppam ɗam ƴuwi e makko. 14 De Iisaa yamiri mo taa o haalana ɗum fay gooto, ammaa wi'i mo:
—Yahu holloy hoore maa almaami, ngaɗanaa laaɓugol maa ngol sadaka mo Muusaa yamiri oon, faa faamina ɓe a daɗii.
15 De fay ko Iisaa haɗi mo haalude ɗuum, kabaaru muuɗum ɓeydii sankitaade. Jama'aaje keewɗe ina ngara, ina kawrita faa kettindanoo mo, wooɗi du ndannee e nyawuuji muɓɓen. 16 Ammaa imo toowta sera nokkuuje perwuɗe, imo waɗa du'aare.
No Iisaa selliniri mo ɓanndu waatundu
(Matta 9.1-8, Marku 2.1-12)
17 Nyannde gomma Iisaa ina waajoo. Farisa'en e jannginooɓe Tawreeta Muusaa, ƴuuruɓe gure Galili e Yahuudiya, kam e Urusaliima fuu, ina njooɗii. Baawɗe Joomiraaɗo ina ngoni e makko, imo danna nyawɓe. 18 Wakkati oon, woɓɓe ngaddi gorko mo ɓanndu waatundu ina fukkinaa e daɗɗo, ina piloo nannude ɗum faa pukkina ɗum yeeso makko. 19 Kaa nde ɓe kunnginoo nannude mo saabe jamaa oon, ɓe ƴeeŋi dow suudu nduun, ɓe njuli ndu, de ɓe njippini gorko oon e daɗɗo mum fuu hakkunde yimɓe ɓeen yeeso Iisaa. 20 Nde o yi'unoo goonɗinal maɓɓe ndeen, o wi'i mo ɓanndu waatundu oon:
—Gorko, hakkeeji maa njaafaama.
21 Jannginooɓe Tawreeta e Farisa'en ɓeen ina miiloo hakkunde muɓɓen ina mbi'a: «Oo wo moy kaaloowo karmuɗi? Moy waawi yaafaade hakkeeji si wanaa Laamɗo?» 22 Iisaa faami miilooji maɓɓe, de jaabii ɓe, wi'i:
—Ko waɗi oɗon miiloo miilooji gaaɗi ni e ɓerɗe mooɗon? 23 Ɗume ɓuri hoyude? Wi'ude hakkeeji makko njaafaama, naa wi'ude o ummoo, o yaha? 24 Ammaa faa paamon Ɓii Neɗɗo ina jogii baawɗe e adunaaru ndu yaafaade hakkeeji...
Ndeen o wi'i mo ɓanndu waatundu oon:
—Miɗo haalane: umma, hooƴu daɗɗo maa, kootaa suudu maa.
25 Wakkati gooto, mo ɓanndu waatundu oon ummii yeeso yimɓe fuu, hooƴi daɗɗo muuɗum, hooti suudu mum, ina teddina Laamɗo. 26 Haaynde nanngi yimɓe ɓeen fuu, iɓe teddina Laamɗo. Ɓe kuli sanne, ɓe mbi'i:
—Hannden en nji'ii kaayeefiiji koy!
No Iisaa noddiri Lewi
(Matta 9.9-13, Marku 2.13-17)
27 Caggal ɗuum, Iisaa wurtii, yi'i nanngoowo lampo gooto ina wi'ee Lewi ina jooɗii e suudu nanngooɓe lampo. O wi'i ɗum:
—Jokkam.
28 Lewi yoppi ɗum fuu, ummii, jokki mo.
29 Lewi waɗani mo weltaare mawnde ley suudu mum. Nanngooɓe lampo heewɓe e yimɓe woɓɓe ina nyaamda e maɓɓe. 30 Farisa'en e jannginooɓe Tawreeta ɓeen ina mbuyka, ina mbi'a taalibaaɓe makko ɓeen:
—Ko waɗi oɗon nyaamda, oɗon njarda e nanngooɓe lampo e luttuɓe woɓɓe?
31 Iisaa jaabii ɓe, wi'i:
—Wanaa selluɓe kaajaa cawroowo, wo nyawɓe kaajaa cawroowo. 32 Mi waraay faa mi nodda dartiiɓe. Wo luttuɓe noddammi faa tuuba.
Haala suumayeere
(Matta 9.14-17, Marku 2.18-22)
33 Ɓe mbi'i mo:
—Taalibaaɓe Yaayaa ina cuumoo sanne ina ngaɗa du'aare, hono noon taalibaaɓe Farisa'en ɓeen du ngaɗata. Ammaa ɓe maa ɓeen ina nyaama ina njara.
34 O wi'i ɓe:
—Yalla oɗon mbaawi suuminde warɓe ɓangal, tawa ɓaŋuɗo oon ina wondi e muɓɓen naa? 35 Ammaa balɗe ngaran nde ɓaŋuɗo oon ittetee hakkunde maɓɓe. E balɗe ɗeen ɓe cuumoto.
36 O banndani ɓe banndol katin:
—Fay gooto ittataa tayre e kaddungal kesal faa moƴƴinira kiinngal. Si ɗum waɗii, joomum bonnan kesal ngaal, tawee tayre ittaande ndeen yaadataa e kiinngal ngaal. 37 Katin du, fay gooto loowataa cabijam kesam ley sumalleeji kiiɗɗi. Si ɗum waɗii, cabijam kesam ɗaam fusan ɗi, rufa, sumalleeji ɗiin mbona. 38 Ndelle sanaa cabijam kesam loowee e ley sumalleeji kesi. 39 Fay gooto muuyataa cabijam kesam si yarii kiiɗɗam, sabo wi'an kiiɗɗam ɗaam ɓuri welde.