6
Haala nyalaande fowteteende
(Matta 12.1-8, Marku 2.23-28)
Waɗiino e nyannde fowteteende wootere, Iisaa ina rewi ley gese. Taalibaaɓe makko ina itta cammeeji alkama, ina molma ina ƴakka. Kaa Farisa'en woɓɓe mbi'i ɓe:
—Ko waɗi oɗon ngolla ko haɗaa golleede nyannde fowteteende?
Iisaa jaabii ɓe, wi'i:
—Yalla on njanngaay ko Daawda waɗi nde yolbunoo, kam e yaadiraaɓe muuɗum naa? O naati hukum Laamɗo, o nyaami buuru cakkaaɗo oon, o hokki yaadiraaɓe makko du. Tawi le, wo almaami'en tan njeyi nyaamude buuru oon.
Iisaa wi'i ɓe katin:
—Ɓii Neɗɗo kam jeyi nyannde fowteteende.
No Iisaa selliniri gorko mo junngo waanngo
(Matta 12.9-14, Marku 3.1-6)
Nyalaande fowteteende wonnde, o naati suudu waajordu imo waajoo. Gorko mo junngo muuɗum nyaamo waati na ɗoon. Jannginooɓe Tawreeta e Farisa'en ina taykoo Iisaa. Iɓe ndaara yalla o dannan gorko oon nyannde fowteteende ndeen, faa ɓe keɓa ko ɓe pelira mo. Ammaa Iisaa annditii miilooji maɓɓe. O wi'i mo junngo waanngo oon:
—Umma, dara hakkunde yimɓe!
Gorko oon ummii, darii. Ndeen Iisaa wi'i ɓe:
—Miɗo ƴama on: ɗume dagii nyannde fowteteende, gollude ko wooɗi naa gollude ko boni? Dannude neɗɗo naa halkude ɗum?
10 Wakkati oon, o ndaari ɓe fuu, o wi'i mo junngom waati oon:
—Foortu junngo maa!
Oon foorti ngo tan, ngo daɗi. 11 Ammaa yimɓe ɓeen tikkii sanne, iɓe ndawrida no ɓe ngaɗata Iisaa.
No Iisaa suɓorii nulaaɓe sappo e ɗiɗo
(Matta 10.1-4, Marku 3.13-19)
12 E ley balɗe ɗeen, Iisaa wurtii, yehi dow waamnde faa du'oo. O waali imo haalda e Laamɗo. 13 Nde weetunoo ndeen, o noddi taalibaaɓe makko ɓeen, o suɓii sappo e ɗiɗo hakkunde muɓɓen, o inndiri ɗum'en nulaaɓe. 14 Kamɓe ngoni: Simon mo o inndiri Piyeer, Andire minyum, Yaakuuba, Yuhanna, Filipu, Bartolome, 15 Matta, Tomaa, Yaakuuba ɓii Alfaa, Simon bi'eteeɗo Kiranoowo suudu baaba, 16 e Yahuuda ɓii Yaakuuba, kam e Yahuuda Isikariyotto, jambotooɗo mo oon.
No Iisaa waajorii yimɓe heewɓe, danni nyawɓe
(Matta 4.23-25)
17 O jippodii e maɓɓe, o darii e nokkuure yaajunde, kanko e taalibaaɓe makko heewɓe. Jamaa keewɗo ƴuurɗo nokkuuje leydi Yahuudiya fuu na ɗoon, kam e Urusaliima, e gure ɗakkol maayo manngo gilla Tirus faa e Sidon. 18 Ɓe ngari faa ɓe kettindanoo mo, wooɗi du ɓe ndannee e nyawuuji maɓɓe. Ɓe ginnaaji bonɗi torri du, ndannaama. 19 Yimɓe ɓeen fuu ina piloo meemude mo, sabo baawɗe ina mburtoo e makko ina ndanna yimɓe ɓeen fuu.
Haala barkinaaɓe e ɓe mbarkinaaka
(Matta 5.1-12)
20 Wakkati oon, o ɓanti gite makko o ndaari taalibaaɓe makko ɓeen, o wi'i:
—Barke woodanii on, onon talkaaɓe,
sabo onon njeyi laamu Laamɗo.
21 Barke woodanii on, onon yolbuɓe joonin,
sabo on kaaran.
Barke woodanii on, onon woyooɓe joonin,
sabo on mbeltoyto.
22 Barke woodanii on si yimɓe mbanyii on,
ndiiwii on,
njennii on,
mbonnii inɗe mon saabe Ɓii Neɗɗo.
23 Ceyoɗon nyannde ndeen, pittiron seyo,
sabo mbarjaari mawndi ina woodani on dow kammu.
Hono noon maamiraaɓe maɓɓe ngaɗannoo annabaaɓe.
24 Ammaa bone woodanii on, onon joomiraaɓe jawdi,
sabo on keɓii mbelirka mon.
25 Bone woodanii on, onon haarɓe joonin,
sabo on njolban.
Bone woodanii on, onon jalooɓe joonin,
sabo on cunoyto, on mboyan.
26 Bone woodanii on, si yimɓe fuu manii on,
sabo hono noon maamiraaɓe maɓɓe ngaɗannoo annabaaɓe fewreeɓe.
Haala yiɗugol wayɓe
(Matta 5.38-48, 7.12)
27 —Ammaa onon hettindaniiɓe kam ɓeen, miɗo wi'a on: njiɗee wayɓe on, ngaɗanon wanyuɓe on moƴƴere. 28 Mbarkinee huɗooɓe on, ndu'anoɗon torrooɓe on du. 29 Si goɗɗo feenyii ma, hokku ɗum feenya gere goɗɗo oon du. Si goɗɗo teetii ma saaya maa jaangol, taa haɗu ɗum forgo maa du. 30 Ŋaariiɗo ma fuu, kokkaa ɗum. Teetuɗo ma gineeji maa, taa ƴamtu ɗum. 31 Ngaɗanee woɓɓe ko njiɗɗon ɓe ngaɗana on.
32 Si yiɗuɓe on tan njiɗoton, barke oye keɓoton? Fay luttuɓe ina njiɗi yiɗuɓe ɗum'en. 33 Si waɗanooɓe on moƴƴere tan ngaɗanton moƴƴere, barke oye keɓoton? Fay luttuɓe ɓeen hono noon ngaɗata. 34 Si ɓe miiliɗon hemrude tan nyamlotoɗon, barke oye keɓoton? Fay luttuɓe ina nyamloo luttuɓe hono muɓɓen, faa njoɓee nyamaande muɓɓen. 35 Onon le, njiɗee wayɓe on, ngaɗon moƴƴere, nyamloɗon tawee on miilaaki yoɓeede fey. Ndeen, on keɓan mbarjaari mawndi, on laatoto ɓiɓɓe Laamɗo Toowɗo, sabo oon ina waɗana bonnooɓe moƴƴere, ina waɗana bonɓe du. 36 Laatee yurmotooɓe, hono no Baaba mooɗon yurmortoo noon.
Haala hiitaade woɓɓe
(Matta 7.1-5)
37 —Taa kiitee, on kiitataake. Taa njukkee, on njukkataake. Njaafee, on njaafete. 38 Kokkee, on kokkete etirgal lobbal, dimmbaangal de ɗibbaa faa ƴolii, ina rufa, saawee e kaddule mooɗon. Sabo etirgal ngal etirton, wo ngaal etiranteɗon.
39 O banndani ɓe banndol du, o wi'i:
—Bumɗo ina waawi ɗowude bumɗo naa? Si ɗum waɗii, wanaa ɓe ɗiɗo fuu, ɓe caaman ley luggere naa? 40 Taalibbo ɓuraa moodibbom, de taalibbo kiɓɓuɗo laatoto hono moodibbom. 41 Ko waɗi de aɗa yi'a kuɗol ley yitere sakiike maa, de aan le, a taykataako leggal gonngal e ley yitere maa ndeen? 42 Noy mbaawrataa wiide sakiike maa: «Sakiike, accu mi ittane kuɗol gonngol e yitere maa ngol», tawee aan le, a yi'ataa leggal gonngal e ley yitere maa ndeen? Munaafiki, ittu leggal gonngal ley yitere maa ngaal tafon. Ndeen jiiɗe maa laaɓan, faa keɓaa ittaa kuɗol gonngol ley yitere sakiike maa ngool.
Haala lekki e ɓiɓɓe muuɗum
(Matta 7.16-20, 12.33-35)
43 —Lekki lobbi rimataa ɓiɓɓe bonɓe, lekki mbonki du rimataa ɓiɓɓe lobbuɓe. 44 Sabo lekki fuu, wo ɓiɓɓe muuɗum annditirtee. Ƴibbe ɓorataake e ngi'eehi, cabiije du ɓorataake e kebbe. 45 Neɗɗo moƴƴo, ko moƴƴi ko resii ley ɓernde muuɗum, ɗuum wurtinta. Neɗɗo bonɗo du, ko boni ko resii ley ɓernde muuɗum, ɗuum wurtinta. Sabo ko heewi ley ɓernde ɗuum, hunnduko wurtinta.
Haala suudu joƴƴinaandu dow hayre
(Matta 7.24-27)
46 —Ko waɗi oɗon noddira kam «Joomam, Joomam» de on ngaɗataa ko mbiimi? 47 Neɗɗo fuu garɗo to am de hettindii haalaaji am, jokki ɗi, mi hollan on mo o nanndi: 48 Joomum ina nanndi e neɗɗo nyiɓuɗo suudu, wasi leydi ndiin faa yottii hayre, joƴƴini ndu dow mayre. Ndeen ƴuwoonde mawnde toɓi faa gooruwol heewi, fiyi e suudu nduun, ammaa hunngii dimmbude ndu, sabo ndu nyiɓaama faa wooɗi. 49 Kaa kettindiiɗo haala am, si jokkaay, ina nanndi hono nyiɓuɗo suudu dow leydi mo wasanaay ɗum joƴƴinirde. Gooruwol bubboowol fiyi e suudu nduun, de wakkati gooto ndu saami. Suudu nduun halki halkere mawnde sanne.