11
Nde Iisaa tilinoo yamirde taalibaaɓe muuɗum sappo e ɗiɗo ndeen, dilli ɗoon, yehi jannginoyde e waajowaade ley galluuje piiliiɗe ɗoon ɗeen.
No Yaayaa nuliri taalibaaɓe muuɗum to Iisaa
(Lukka 7.18-35)
Yaayaa ina woni ley kasu. O nani ko Almasiihu gollata, de o nuli taalibaaɓe makko ɓeen to muuɗum. Ɓe njehi ɓe lamndii ɗum:
—Yalla aan woni kaanɗo warude oon, naa min ndooman goɗɗo?
Iisaa jaabii ɓe, wi'i:
—Njehee, kaalanowee Yaayaa ko nanɗon e ko njiiɗon: wumɓe ina mbumta, bonnguuɓe ina njaha e koyɗe muɓɓen, seppinɓe ina cellinee, faaɗuɓe ina paaɗita, maayɓe ina ummintinee, talkaaɓe du ina kaalanee Kabaaru Lobbo. Barke woodanii mo yoppaay goonɗinde kam.
Nde nulaaɓe Yaayaa ɓeen ndillannoo ndeen, Iisaa fuɗɗi haalande jamaa oon haala Yaayaa, wi'i ɗum'en:
—Ko njaaɗon ley ladde ɗuum, wo faa ndaarowon ɗume? Yalla huɗo ko henndu dimmbata naa? Ndelle, ɗume njaaɗon faa ndaarowon? Gorko nyaaƴoowo naa? Si goonga, nyaaƴooɓe wo ley galleeji kaanankooɓe tawetee. Ndelle, ɗume ndaaroyɗon? Annabaajo naa? Goonga! Miɗo haalana on, imo ɓuri annabaajo. 10 Kanko woni mo Laamɗo haali kabaaru muuɗum ley Binndi, wi'i:
«Ndaaree, mi ardinante nulaaɗo am moƴƴinane laawol.»*
11 Goonga kaalanammi on: dimoowo fuu rimaay ɓurɗo Yaayaa lootoowo lootagal batisima oon. Tawi le, ɓurɗo famɗude ley laamu Laamɗo oon na ɓuri mo teddude. 12 Gilla Yaayaa lootoowo lootagal batisima fuɗɗi waajaade, laamu Laamɗo ina fooɗoroo yeeso, de laawol muuɗum na tiiɗi. Nyannguɓe du na kabda e maggu. 13 Tawreeta Muusaa e annabaaɓe fuu cappake laamu nguun faa yottii jamaanu Yaayaa. 14 Si oɗon njaɓa haala maɓɓe, Yaayaa woni annabi Iliyaasa mo garol muuɗum sappaa oon. 15 Jom nowru fuu nana.
16 Ɗume mbaawumi nanndinde yimɓe jamaanu o? Iɓe nanndi e sukaaɓe jooɗiiɓe e taliyaaje luumo, na nodda yigiraaɓe muɓɓen, na mbi'a:
17 «Min puufanii on cereeli,
de on mbamaay.
Min mboyanii on jimi bojji,
de on mboyaay.»
18 Sabo Yaayaa warii, wo cuumotooɗo, yarataa doro, de yimɓe na mbi'a wo gonduɗo e ginnaaru. 19 Ɓii Neɗɗo du warii ina nyaama, ina yara, de yimɓe na mbi'a: «Ndaar neɗɗo o, kakkilanɗo nyaamude e yarude tan, yigoo nanngooɓe lampo e luttuɓe woɓɓe!» Ammaa ko hakkillo Laamɗo gollata ɗuum ina holla wo ngo goonga.
No Iisaa feliri gure caliiɗe tuubude
(Lukka 10.13-15)
20 Caggal ɗuum, Iisaa fuɗɗi felude gure ɗe o ɓuri waɗude kaayeefiiji e ley muɓɓen ɗeen, sabo wonɓe ley gure ɗeen tuubaay. O wi'i:
21 —Bone woodanii ma, aan Korasin! Bone woodanii ma, aan Baytisayda! Sabo si kaayeefiiji gaɗanooɗi e ley mooɗon ɗiin ngaɗanooma Tirus e Sidon fu, tawete wonɓe toon ɓeen tuubiino law. Tawete ɓe ɓornakeno tekke bootooji, ɓe njooɗakeno ley ndoondi faa ɓe kolla ɓe tuubii. 22 Saabe ɗum, miɗo wi'a on: nyannde darngal, jukkungo mooɗon ɓuran ngo Tirus e Sidon ngoon bonde. 23 Aan du Kafarnahum, aɗa miiloo a toownete faa yaha kammu naa? A leeƴinte faa kettaa ley maayɓe. Sabo si kaayeefiiji gaɗanooɗi e ley maaɗa ɗiin ngaɗanooma Sodoma fu, tawete wuro ngoon heddotono faa joonin. 24 Saabe ɗum, miɗo wi'a on: nyannde darngal, jukkungo mooɗon ɓuran ngo Sodoma ngoon bonde.
No Iisaa noddiri yimɓe faa keɓa powtiri
(Lukka 10.21-22)
25 Wakkati oon, Iisaa adi haala, wi'i:
—Baaba, jom kammu e leydi, mi yettii ma, sabo a suuɗii kulle ɗe jom'en hakkillo e jom'en anndal, de ɓanginanɗaa ɗe cukaloy. 26 Ayyo, noon jaati Baaba, sabo ɗum weli maa.
27 Baaba am wattii huunde fuu ley junngo am. Fay gooto anndaa Ɓiɗɗo oon si wanaa Baabiiwo. Fay gooto anndaa Baabiiwo du si wanaa Ɓiɗɗo, e mo Ɓiɗɗo oon muuyi ɓanginande.
28 Onon tampuɓe, ronndiiɓe doŋle tedduɗe, on fuu ngaree to am faa mi fowtina on. 29 Leeƴinee ko'e mon ley hoorewaaku am faa mi ɗowa on, accon mi janngina on. Sabo mi keesindiiɗo jom ɓernde leeƴunde, yonkiiji mooɗon keɓan powtiri. 30 Sabo ko njamirammi on ɗuum ina hoyi ronndaade, donngal am du ina huyfi.
* 11:10 Malakiya 3.1. 11:11 Ɗo wi'ete lootagal batisima dow haala batisima Yaayaa fu, lootagal tuubu maa mutineede du na wi'ee. 11:12 Timmoode aayaare nde ina waawi faamireede ni: Yimɓe na kaɓa dow laamu Laamɗo e semmbe, jom'en semmbe du ina piloo teetude ngu.