13
Banndol haala aawoowo
(Marku 4.1-9, Lukka 8.4-8)
Ley nyalooma oon, Iisaa na wonnoo ley suudu de yalti, jooɗowii daande maayo. Jama'aaje keewɗe ngari, piilii mo faa o naati laana ndiyam, o jooɗii ley makka. Yimɓe ɓeen fuu ndarii to daande ndiyam ɗaam. O banndani ɓe banndi keewɗi. Imo wi'a:
—Aawoowo yalti faa saaka aawdi. E ley aawugol ngool, aawdi ngondi ndiin saami e laawol, de pooli ngari cuɓi ndi. Yoga mayri saami e korokaaƴe ɗo leydi heewaa. Ndi fuɗi law sabo leydi ndiin ɗuuɗaa. Kaa nde naange wulnoo ndeen, ndi ɗayli, ndi yoori sabo ndi waɗaay ɗaɗi. Yoga mayri saami ɗo kebbe puɗata. Kebbe ɗeen mawni, ɓilli ndi. Yoga mayri saami e leydi lobbiri. Ndi fuɗi, ndi rimi: yoga ɓeydake kile hemre, yoga capanɗe jeegom, yoga capanɗe tati. Jom nowru fuu nana!
No Iisaa holliri ko waɗi de na banndana yimɓe
(Marku 4.10-12, Lukka 8.9-10)
10 Wakkati oon, taalibaaɓe ɓeen ɓattii Iisaa ƴami mo, mbi'i:
—Ɗume waɗi de aɗa haalirana yimɓe banndi?
11 O jaabii ɓe, o wi'i:
—Onon, on kokkaama faamude ko suuɗii e kabaaru laamu Laamɗo. De kamɓe kaa, ɓe kokkaaka ɗum. 12 Sabo neɗɗo fuu jogiiɗo paamal* dow laamu Laamɗo, ɓeydante faa heewa. Ammaa mo walaa paamal oon, fay seeɗa ko jogii ɗuum, teetete. 13 Ɗum waɗi de miɗo haalirana ɓe banndi, sabo iɓe ndaara, de ɓe nji'ataa, iɓe kettindoo du, de ɓe nanataa, ɓe paamataa.
14 Noon ko annabi Esaaya haali ɗuum tabitiri dow maɓɓe nde wi'unoo:
«On nanan faa wooɗa, de on paamataa.
On ndaaran faa laaɓa, de on nji'ataa.
15 Sabo yimɓe lenyol ngol na njoori ɓerɗe:
Ɓe cukkii noppi maɓɓe,
ɓe muɓɓii gite maɓɓe,
taa gite maɓɓe nji'a,
taa noppi maɓɓe nana,
taa hakkillooji maɓɓe paama,
taa ɓe tuuba, de mi danna ɓe.»
16 Ammaa onon, barke woodanii on: gite mooɗon ina nji'a, noppi mooɗon du ina nana! 17 Goonga kaalanammi on: annabaaɓe heewɓe e fonnditiiɓe heewɓe muuyiino yi'ude ko nji'oton ɗuum, de ɓe nji'aay. Ɓe muuyiino nanude ko nanoton ɗuum, de ɓe nanaay.
No Iisaa fiirtiri banndol aawoowo
(Marku 4.13-20, Lukka 8.11-15)
18 —Ndelle, kettindee maanaa banndol aawoowo ngol. 19 Neɗɗo fuu nanɗo haala laamu Laamɗo de tawi faamaay ɗum, bonɗo oon waran, itta ko aawaa e ɓernde muuɗum. Kabaaru neɗɗo oon ina nanndi e aawdi caamundi sera laawol ndiin. 20 Kabaaru aawdi caamundi e korokaaƴe ndiin, ina nanndi e neɗɗo nanoowo konngol ngool de jaɓɓoroo ngol seyo wakkati oon. 21 Ammaa ngol walaa ɗaɗi e neɗɗo oon. O nanngan ngol wakkati seeɗa tan. Nde ɓillaare naa torra hewti mo saabe konngol ngool fu, o yoppan ngol wakkati gooto. 22 Kabaaru aawdi caamundi e kebbe ndiin, ina nanndi e neɗɗo nanoowo konngol ngool, de kaɓɓu-ko'u adunaaru e eytugol jawdi ɓilla ngol, ngol laatoo dimarol. 23 Ammaa kabaaru aawdi caamundi e leydi lobbiri ndiin, ɓeen ngoni nanooɓe konngol ngool de paama ngol. Wakkati oon, ɓe ndiman ɓiɓɓe: yoga hemre, yoga capanɗe jeegom, yoga capanɗe tati.
Banndol haala huɗo bonko ley ngesa alkama
24 Iisaa haalani ɓe banndol gonngol, wi'i:
—Inan no laamu Laamɗo nanndi: wo hono gorko aawuɗo aawdi lobbiri ley ngesa muuɗum. 25 Ammaa nde yimɓe fuu ɗaaninoo ndeen, ganyo makko wari, aawi huɗo bonko e ley ngesa makko alkama ngaan, de dilli. 26 Nde aawdi ndiin fuɗunoo faa rimi fu, huɗo bonko koon du ɓangi. 27 Maccuɓe ɓeen njehi mbi'owi jom ngesa oon: «Joomii amin, wanaa aawdi lobbiri aawuɗaa e ngesa maa nga naa? Ndelle toy huɗo koon ƴuuri?» 28 O jaabii ɓe, o wi'i: «Wo ganyo gomma waɗi ɗum.» De maccuɓe ɓeen ƴami mo, mbi'i: «Aɗa yiɗi min njaha min ɗoofowa huɗo koon naa?» 29 Ammaa o jaabii ɓe, o wi'i: «A'aa. Si oɗon ɗoofa huɗo bonko koon fu, hasii on ɗoofidan e alkama oon du. 30 Accidee ko e alkama oon faa tayri. Ndeen, mi wi'an taƴooɓe ɓeen ɗoofa ko tafon, ɓe ngaɗa ko kaɓɓe faa ko wulee. Si ɓe ngaɗii ɗum fuu, ɓe taƴa alkama oon. Ndeen ɓe kawrundura ɗum ley beembal am.»
Banndol haala gabbel pamarel
(Marku 4.30-32, Lukka 13.18-19)
31 Iisaa haalani ɓe banndol gonngol, wi'i:
—Laamu Laamɗo ina nanndi e gabbel lekki mutaari ngel neɗɗo hooƴi, de aawi ley ngesa muuɗum. 32 Gabbel ngeel ɓuri gabbe fuu famɗude, ammaa si ngel fuɗii fu, ngel ɓuran leɗɗe sardiŋe fuu. Ngel laatoto lekki faa pooli ngara nyiɓa cuuɗi muɓɓen e licce makki.
Banndol haala rabilla
(Lukka 13.20-21)
33 O banndani ɓe banndol gonngol, o wi'i:
—Laamu Laamɗo ina nanndi e rabilla mo debbo hooƴi, diibunduri e etirɗe conndi tati mawɗe faa ɗum fuu ɗum ƴuufi.
34 Ɗum fuu, Iisaa banndanii jama'aaje ɗeen. Walaa fuu ko o haalani yimɓe si wanaa e banndol. 35 O waɗirii noon faa haala ka annabaajo haalnoo kaan tabita nde wi'unoo:
«Mi haaldanan ɓe banndi,
mi haalanan ɓe kulle cuuɗaaɗe gilla adunaaru joƴƴinaaka.»
No Iisaa fiirtiri banndol huɗo bonko
36 Caggal ɗuum, Iisaa yoppi yimɓe ɓeen, naati ley suudu. Taalibaaɓe muuɗum ɓeen ɓattii ɗum, mbi'i ɗum:
—Fiirtan min banndol huɗo ley ngesa ngool.
37 O jaabii ɓe, o wi'i:
—Aawɗo aawdi lobbiri ndiin oon woni Ɓii Neɗɗo. 38 Ngesa ngaan woni adunaaru ndu. Aawdi lobbiri ndiin wo ɓiɓɓe laamu Laamɗo. Huɗo bonko koon wo ɓiɓɓe bonɗo oon. 39 Ganyo aawɗo huɗo bonko oon wo Ibiliisa. Tayri ndiin wo timmoode adunaaru, taƴooɓe ɓeen wo maleyka'en. 40 Hono no huɗo bonko ittirtee faɗɗee e yiite ni, noon timmoode adunaaru laatortoo. 41 Ɓii Neɗɗo nulan maleyka'en muuɗum, itta luttinooɓe woɓɓe e waɗooɓe ko boni fuu e ley laamu muuɗum. 42 Ɓe paɗɗa ɗum'en e yiite jahannama. Toon bojji e ŋerƴundurde nyiiƴe ngoni. 43 Ammaa wakkati oon, fonnditiiɓe ɓeen njalbiran hono naange e ley laamu Baaba muɓɓen. Jom nowru fuu, nana!
Banndol haala jawdi cuuɗiindi
44 —Laamu Laamɗo ina nanndi e jawdi cuuɗiindi e ley ngesa. Gorko gomma ukkii e mayri, de suuɗi ndi katin. E ley seyo makko, o yehi, o sonnowi ko o joginoo fuu, de o soodi ngesa ngaan.
45 Laamu Laamɗo na nanndi katin hono luumotooɗo pilotooɗo kaaƴe dime. 46 Si joomum yi'ii hayre rimre heewunde coggu, yahan sonna ko jogii fuu de sooda hayre ndeen.
Banndol haala liƴƴi
47 —Laamu Laamɗo ina wa'i katin hono fiil paɗɗaaɗo e maayo, de nanngi sii liƴƴi fuu. 48 Nde fiil oon heewunoo fu, filotooɓe liƴƴi ɓeen pooɗiri ɗum to daande ndiyam. Ɓe njooɗii iɓe cennda liƴƴi ɗiin. Liƴƴi lobbi ina ngattee ley kandeeje, bonɗi ɗiin du ina paɗɗee. 49 Hono noon timmoode adunaaru laatortoo. Maleyka'en ngaran cennda bonɓe e moƴƴuɓe. 50 Ɓe paɗɗa bonɓe ɓeen e ley yiite jahannama. Toon bojji e ŋerƴundurde nyiiƴe ngoni.
Banndol haala kulle kese e kiiɗɗe
51 Iisaa ƴami ɓe, wi'i:
—On paamii ɗum fuu naa?
Ɓe njaabii, ɓe mbi'i:
—Ayyo, min paamii.
52 Caggal ɗuum, o wi'i ɓe:
—Jannginoowo Tawreeta fuu laatiiɗo taalibbo ley laamu Laamɗo, ina nanndi e jom galle jaltinoowo kulle kese e kulle kiiɗɗe e ley resirde muuɗum.
No Nasaraatunkooɓe calorii jaɓande Iisaa
(Marku 6.1-6, Lukka 4.16-30)
53 Nde Iisaa tilinoo e banndi ɗiin ndeen, dilli ɗoon, 54 de hooti wuro ngo mawni ngoon. Imo waajoo e suudu maɓɓe waajordu. Ɗum haaynii yimɓe hettindotooɓe ɓeen sanne, keddii ina mbi'a:
—Faa toy o heɓi hakkillo ngo? Noy o heɓiri baawɗe waɗude kaayeefiiji ɗi? 55 Yalla wanaa kanko woni ɓii cehoowo leɗɗe oon naa? Wanaa Mariyama woni inniiko naa? Yalla o wanaa mawnoo Yaakuuba e Yuusufi e Simon e Yahuuda naa? 56 Wanaa enen e minyiraaɓe makko rewɓe koddi? Ndelle, toy o heɓi ɗum fuu?
57 Ɗum saabanii ɓe salaade mo. Caggal ɗuum, o wi'i ɓe:
—Annabaajo ina teddinee e nokku fuu, si wanaa e ley wuro muuɗum, e ley suudu muuɗum.
58 Iisaa waɗaay ɗoon kaayeefiiji keewɗi sabo ɓe ngoonɗinaay ɗum.
* 13:12 Paamalɗo ina yaada e goonɗinal omtoowal ɓernde joomum faa jaɓa goonga. 13:15 Esaaya 6.9-10. 13:35 Jabuura 78.2.